Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. ...

PDFZarządzenie Nr 47/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (535,02KB)
 

Zarządzenie Nr 47/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w następujący sposób:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii zobowiązana jest w terminie do 15 października każdego roku do:

  1. pobrania ze strony internetowej Akademii ( zakładka: Pracownik, Formularze, Wzory druków, Dydaktyka) i wypełnienia „Rozkładu zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych” prowadzonych w danym roku akademickim zwanego dalej „rozkładem zajęć” oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  2. przesłania wypełnionych rozkładów zajęć do Działu Informatycznego na adres e-mail: informatycy@amkl.edu.pl,
  3. złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wypełnionych oraz podpisanych wydruków rozkładów zajęć.

W przypadku jakichkolwiek zmian w rozkładzie zajęć prowadzący zajęcia jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji rozkładu zajęć w Dziale Informatycznym oraz w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. 

Wzór rozkładu zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. ".

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 2 października  2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pozostają bez zmian.

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.