Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.10.2019 - Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa poddruków do dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz do świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów.

PDF22.10.2019 - Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa poddruków do dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz do świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów. 1 (263,16KB)
PDF22.10.2019 - Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa poddruków do dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz do świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów. 2 (388,75KB)
PDF22.10.2019 - Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa poddruków do dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz do świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów. 3 (301,08KB)
PDF22.10.2019 - Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa poddruków do dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz do świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów. 4 (196,86KB)

PDF24.10.2019 - Sprostowanie -Poddruki do dyplomów ukończenia studiów wyższych.pdf (344,95KB)

 

Wrocław, dnia 11 października 2019 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie pn.:

 

PODDRUKI DO DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

ORAZ DO ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW

 

 1. Zamawiający:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

NIP 897-15-46-349, REGON 000275748

tel.  71 310 05 11 lub 12

e-mail : agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

 1. Nazwa zamówienia:

Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa poddruków do dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz do świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa poddruków do dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz do świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów.

Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

 

Opis zabezpieczeń w poddrukach:

1) Projekt graficzny papieru w formacie A4, układ pionowy.

2) Papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2:

 1. bieżący dwutonowy znak wodny według wzoru zastrzeżonego dla Wykonawcy lub Zamawiającego,
 2. papier niewykazujący luminescencji w promieniach UV,
 3. zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów,
 4. włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym – dwa rodzaje (kolory),
 5. włókna zabezpieczające jednokolorowe, niewidoczne w świetle dziennym, aktywne w świetle UV (kolory),
 6. włókno zabezpieczające dwukolorowe niewidoczne w świetle dziennym, świecące w promieniach UV (jedno włókno świecące w dwóch kolorach).

3) Zabezpieczenia na druku:

 1. ramka giloszowa,
 2. tło giloszowe,
 3. mikrodruk,
 4. druk irysowy,
 5. element graficzny wykonany farbą świecącą w promieniach UV,
 6. numeracja wykonana w technice typografii,
 7. element graficzny wykonany farbą irydyscentną.

4) Specyfikacja numeracji w postaci: seria + 7-cyfrowy numer, umieszczanej na poszczególnych poddrukach zostanie ustalona z osobą odpowiedzialną za zamówienie i odbiór poddruków, wskazaną w umowie, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

5) Nakład: 2600 sztuk.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 20 listopada 2019 r.

 1. Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na podstawie i przy uwzględnieniu:

1) Niniejszego zapytania ofertowego.

2) Ceny oferty, która jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszych wytycznych, w tym koszty przygotowania projektu graficznego (co najmniej dwóch zróżnicowanych projektów) oraz dostawy do siedziby Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

3) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod dokumentami oferty przez osobę upoważnioną, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – kserokopia (lub skan w przypadku przeslania pocztą elektroniczną) podpisana przez osobę upoważnioną „za zgodność z oryginałem”.

4) Wykonawca powinien posiadać poniżej wymienione certyfikaty związane z produkcją dokumentów papierowych:

 1. Certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Produkcji Wartościowej na zgodność z normą ISO 14298,
 2. Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością na zgodność z ISO 9001,
 3. Certyfikat Systemu Zarzadzania Ochroną Środowiska na zgodność z ISO 14001,
 4. Certyfikat Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z OHSAS18001.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia pod względem merytorycznym i formalnym udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich AMKL:

Agnieszka Jakubiak

tel. 71 310 05 11 lub 12

e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający zleci realizację dostawy Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.

Kryterium oceny jest kompleksowość oferty oraz jej cena.

UWAGA:

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
 1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15:00:

a) za pośrednictwem poczty na adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pok. 006, Bud. A

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

ALBO

b) osobiście, na adres wymieniony powyżej, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00,

ALBO

c) w formie elektronicznej – przesłać pocztą elektroniczną na adres email: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

2) Treść oferty powinna zawierać:

a) Informację dotyczącą ceny poddruku oraz wartości zamówienia wg poniższej tabeli:

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

Jednostka miary

Nakład

(szt.)

Cena jednostkowa netto

(zł)

Wartość zamówienia brutto

(zł)

Poddruk do dyplomu/ świadectwa

sztuka

2600

 

 

 

b) Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w niniejszym zapytaniu wobec Wykonawcy, wg poniższej tabeli:

 

L.p.

Warunki określone dla Wykonawcy – Wykonawca posiada:

Oświadczenie Wykonawcy

(TAK/NIE)

1

Certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Produkcji Wartościowej na zgodność z normą ISO 14298

 

2

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością na zgodność z ISO 9001

 

3

Certyfikat Systemu Zarzadzania Ochroną Środowiska na zgodność z ISO 14001

 

4

Certyfikat Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z OHSAS18001.

 

 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu lub certyfikatów wymienionych w tabeli powyżej.

3) Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty w wersji papierowej otrzymane po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3) osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Agnieszka Jakubiak

tel. 71 310 05 11 lub 12

email: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).