Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.10.2019 - Zapytanie ofertowe - szkolenia z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDF22.10.2019 - Zapytanie ofertowe - szkolenia z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2,07MB)
PDF22.10.2019 - Formularz ofertowy (1 008,49KB)
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako Beneficjent programu pt. „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie wniosku nr POWR.03.05.00-00-z087/18 zaprasza do złożenia oferty na szkolenia z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław

NIP: 8971546349       REGON: 000275748

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV zamówienia: Usługi szkoleniowe – 80533200-1

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w postaci zapewnienia miejsc na szkoleniach z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomach podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Planowana łączna liczba miejsc na szkoleniach:  66.

 

Tematyka szkolenia musi uwzględniać co najmniej następujące zagadnienia:

 1. Poziom podstawowy:
 • arkusze kalkulacyjne Excela – wprowadzenie
 • podstawy pracy z arkuszami i komórkami Excela
 • praca z tabelą i zakresem danych
 • obliczenia w Excelu – proste formuły i funkcje
 • wykresy w Excelu i proste elementy graficzne
 1. Poziom średniozaawansowany
 • zaawansowane formatowanie arkusza danych
 • modyfikacja arkusza kalkulacyjnego
 • obliczenia - formuły i funkcje Excela w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi
 • tworzenie powiązań pomiędzy arkuszami Excela
 • sortowanie danych i filtry
 • tworzenie obliczeń ze względu na wybrane grupy danych z wykorzystaniem narzędzia „Sumy częściowe”
 • tworzenie raportów i analiz z wykorzystaniem Tabel przestawnych
 • praca z wykresami i elementy graficzne w Excelu
 • pobieranie danych zewnętrznych do Excela i konsolidacja danych z różnych arkuszy
 • zabezpieczenie arkuszy Excela
 • drukowanie arkuszy Excela

 

 1. Poziom zaawansowany
 • organizacja danych w arkuszach Excela
 • narzędzia Excela niezbędne w codziennej pracy (metody pracy przyśpieszające wykonywanie czynności np. szybkie grupowanie kolumn i wierszy, „Przejdź specjalnie”, „Wklej specjalnie”)
 • tabele przestawne i wykresy przestawne
 • obliczenia - Praca z formułami i funkcjami Excela
 • obliczenia za pomocą funkcji tablicowych
 • zarządzanie arkuszami i skoroszytami
 • zaawansowanie Sortowanie i filtrowanie danych
 • poprawność danych
 • tworzenie zaawansowanych wykresów
 • formatowanie warunkowe
 • proste makropolecenia
 • wymiana informacji pomiędzy różnymi programami i aplikacjami MS Office
 • zabezpieczenie dokumentu
 • drukowanie arkuszy Excela

 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

1) miejsce realizacji zamówienia: we Wrocławiu w miejscu wskazanym przez Wykonawcę,

2) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

 1. zapewnienie miejsc na organizowanym szkoleniu, przy założeniu, że w szkoleniu mogą znajdować się inni uczestnicy poza Uczestnikami Zamawiającego. Szkolenie  odbywa się w formie tradycyjnej - nie może odbywać się on-line ani w formie e-learningu,
 2. zapewnienia materiałów dydaktycznych Uczestnikom szkolenia,
 3. czas trwania jednego poziomu szkolenia: dwa następujące po sobie dni robocze, w okresie od 18 listopada 2019 r. do 30 września 2020 r., w łącznym wymiarze minimum 16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna – 45 minut),
 4. szkolenia realizowane będą w minimum 5 terminach dla każdego poziomu szkolenia, ustalonych z Zamawiającym,
 5. zapewnienie wykładowców posiadających wiedzę z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel oraz który w okresie ostatnich 3 lat przeprowadzili minimum 10 szkoleń z tego zakresu,
 6. zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, tj. sal wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 7. wydania i przekazania Zamawiającemu oryginałów certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu kursu przez Uczestników Zamawiającego po dwa egzemplarze dla każdego Uczestnika,
 8. informowania o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań,
 9. spełniania wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.),

3) Cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty zapewnienia sal, wynagrodzenia szkolącego, materiałów dydaktycznych, wydania i przesłania Zamawiającemu certyfikatów oraz wszelkie koszty dodatkowe. Zamawiający informuje, że koszy udziału pracowników w szkoleniu zostanie w całości pokryty ze środków publicznych.

4) Liczba miejsc na szkoleniu może ulec zmianie, a Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość zrealizowanych szkoleń.

5) Zamawiający poinformuje Uczestników o terminie i miejscu prowadzenia kursów oraz dostarczy Wykonawcy listę Uczestników w terminie uzgodnionym z Wykonawcą,

6) Przewidywana forma współpracy: umowa.

 

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania zamówienia: od 18 listopada 2019 r. do 30 września 2020 r.

 

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają niezbędną wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie, które zostało dołączone do Formularza Oferty stanowiącego Załącznik do Zapytania Ofertowego,

2) zapewnienie wykładowców, posiadających wiedzę z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, właściwą dla danego poziomu oraz którzy w okresie ostatnich 3 lat przeprowadzili minimum 10 szkoleń z tego zakresu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie, które zostało dołączone do Formularza Oferty stanowiącego Załącznik do Zapytania Ofertowego oraz dokument poświadczający wymagane wykształcenie wykładowcy.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie, które zostało dołączone do Formularza Oferty stanowiącego Załącznik do Zapytania Ofertowego.

4) wraz z Formularzem oferty przedstawią program szkolenia.

 1. Wykonawcy niespełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY

 1. Oferty należy składać do dnia 31 października 2019 r., do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
 3. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (z dopiskiem na kopercie: „Oferta szkolenie z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”) lub na adres email: kadry@amkl.edu.pl.
 4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
 5. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
 7. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 8. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:

1) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) wydruk z CEiDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy),

3) program szkolenia.

 

VI. ODRZUCENIE OFERTY  

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny,

2) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,

3) przedstawi nieprawdziwe informacje,

4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

5) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę.

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje:

 

Lp.

Kryterium

Definicja kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

Suma cen jednostkowych brutto za 1 miejsce na każdym poziomie.

90%

90 punktów

2.

Kryterium pozacenowe – opieka poszkoleniowa (K)

Forma opieki nad uczestnikami szkolenia (drogą e-mail, telefoniczną), mająca na celu udzielenie im krótkiej porady, mieszczącej się w zakresie tematycznym przebytego przez uczestnika szkolenia. Okres opieki poszkoleniowej liczony w miesiącach od dnia ukończenia szkolenia przez uczestnika.

10%

10 punktów

 

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

   Cmin

C = --------- x 90% x 100

                                                                          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) Kryterium pozacenowe (K)

Zamawiający przyznaje punkty w niniejszym kryterium wg poniższych zasad:

Opieka poszkoleniowa przez  3 miesiące od dnia ukończenia szkolenia – 2 punkty

Opieka poszkoleniowa  przez 4 miesiące od dnia ukończenia szkolenia – 4 punkty

Opieka poszkoleniowa  przez 5 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia – 6 punktów

Opieka poszkoleniowa  przez 6 miesiące od dnia ukończenia szkolenia – 8 punktów

Opieka poszkoleniowa  przez 7 miesięcy i więcej od dnia ukończenia szkolenia – 10 punktów

 

 1. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa oferty: Ok = C + K

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w kryterium cena i w kryterium pozacenowym.
 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium pozacenowego oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od wykonania zamówienia z Zamawiającym, możliwe jest udzielenie zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg punktacji z listy rankingowej.
 4. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez Wykonawców.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie danego Wykonawcę.
 7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 8. W sprawach roboczych związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego nr tel.: 71 31 00 521 e-mail: .

 

 

Załącznik do Zapytania Ofertowego

 

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:

usługa szkoleniowa w postaci zapewnienia miejsc

na kursach z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

NIP:.............................................................................................................................................................

 

REGON:......................................................................................................................................................

 

dane kontaktowe (osoba do kontaktu, numer telefonu, adres email): ...................................................... ...................................................................................................................................................................

 

 1. Składam ofertę na usługę szkoleniową  w postaci zapewnienia miejsc na kursach z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel za cenę:

 

Typ kursu

Cena brutto
za 1 miejsce *
 

1

2

Kurs z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel – poziom podstawowy

 

Kurs z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel – poziom średniozaawansowany

 

Kurs z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel – poziom zaawansowany

 

Suma – Cena oferty

 

 

*Cenę brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 

Program szkolenia dla poszczególnych poziomów w załączeniu.

 

 1. Oferuję opiekę poszkoleniową przez  ……………………… miesiące od dnia ukończenia szkolenia.
 2. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Integralną częścią oferty jest wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy).
 4. Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
 6. Oświadczam, że spełniam wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.

 

 

 

 

Miejscowość ................................., dnia ...............................

         ...................................................................

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy

lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,
 2. dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem Postępowania, i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330),
 3. posiadają prawo dostępu do treści do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu ,
 5.  posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. podane dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
 7. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1986) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy,
 8. kontakt do Inspektora Ochrony Danych na Akademii, adres e-mail: iod@amuz.wroc.pl lub pisemnie pl. Jana Pawła II nr 2 (pok.022), 50-043 Wrocław,
 9. mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 1330).