Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

30.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz z usługą wyżywienia (śniadania) w terminie 18-20 listopada 2019 r. dla 4 gości – członków europejskiego panelu akredytacyjnego MusiQuE.

PDF30.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz z usługą wyżywienia (śniadania) w terminie 18-20 listopada 2019 r. dla 4 gości – członków europejskiego panelu akredytacyjnego MusiQuE. (743,98KB)
 

 

Wrocław, 30.10.2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz z usługą wyżywienia (śniadania) w terminie 18-20 listopada 2019 r. dla 4 gości – członków europejskiego panelu akredytacyjnego MusiQuE.

 

Szczegóły dotyczące usługi:

  1. Noclegi w pokojach 1-osobowych (lub 2-osobowych do pojedynczego wykorzystania) w standardzie 3-gwiazdkowym w terminie: 18-20.11.2019.
  2. Śniadania wliczone w cenę noclegów.
  3. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

50%

50 punktów

2.

Odległość (O)

50%

50 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 50%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty


 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

 

                                                             Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 50%

                                                  Odległość w ofercie badanej

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
  2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: 

magdalena.gomula@amkl.edu.pl  do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 15.00

  1. Wycenę należy podać jako kwotę brutto za całość zamówienia.
  2. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).