Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

30.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem dla 16 osób w terminie 11-15 grudnia 2019 r.

PDF30.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem dla 16 osób w terminie 11-15 grudnia 2019 r. (1) (548,28KB)
PDF30.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem dla 16 osób w terminie 11-15 grudnia 2019 r. (2) (330,27KB)
 

 

Wrocław, 30 października 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem dla 16 osób w terminie 11-15 grudnia 2019 r.

Szczegóły  dotyczące usługi:

 1. Nocleg w pokojach 1-osobowych wraz ze śniadaniem dla grupy 16 uczestników VIII Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W Stronę Polifonii”, zwanego dalej „konkursem”, w terminie 11-15 grudnia 2019 r.:
 • przyjazd uczestników – 11.12 w godzinach popołudniowych, 
 • wyjazd uczestników – 15.12, w godzinach porannych.
 1. Konkurs składa się z 3 etapów, a organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie dla uczestników biorących udział tylko w danym etapie. Od momentu niezakwalifikowania się do kolejnych etapów, ewentualny dalszy pobyt w hotelu oraz wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (licząc od rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej).

Ilość noclegów w danych etapach konkursu:

 • Etap I – 11.12.-13.12 (dwie doby) – 16 osób 
 • Etap II – 13.12-14.12 (jedna doba) – 8 osób 
 • Etap III – 14.12-15.12 (jedna doba) – 5 osób 
 1. Osobom niezakwalifikowanym do poszczególnych etapów konkursu zapewnia się ewentualną możliwość wykupienia noclegu we własnym zakresie. Nazwiska osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów przekazywane będą sukcesywnie po obradach jurorów.
 2. Uczestnikom zapewnia się możliwość pozostania w przydzielonym pokoju na czas trwania całego konkursu  (11-15 grudnia 2019 r.) bez konieczności przeprowadzania się po kolejnych etapach konkursu.

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

60%

60 punktów

2.

Odległość (O)

40%

40 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 60%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google)

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

                                                              Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 40%

                                                  Odległość w ofercie badanej

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: amanda.zok@amkl.edu.pl do dnia 7 listopada 2019 r. do godziny 12.00.
 3. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.