Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31.10.2019 - Postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu

PDF31.10.2019 - Postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu (922,45KB)
 

Wrocław, 31 października 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu

 

 1. Zamówienie dotyczy

1) Wprowadzenia danych o programach studiów za rok akademicki 2019/2020

2) sporządzenia wykazu braków w sylabusach w zakresie ich liczby oraz kompletności i prawidłowości ich treści,

3) wprowadzenia do systemu brakujących treści na podstawie sylabusów zweryfikowanych i udostępnionych przez Dziekanów

4) krytycznego przygotowania zamówienia tłumaczenia na język angielski, eliminującego dublowane zlecenia tłumaczeń tekstów cząstkowych szablonu sylabusu oraz części wprowadzanych do niego treści,

5) powtórnego zredagowania i wprowadzenia do systemu wersji angielskiej elementów sylabusów.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest :

1) posiadanie przez Wykonawcę  wykształcenia muzycznego,

2) znajomość języka angielskiego,

3) znajomość specyfiki struktury studiów uczelni artystycznych,

4) doświadczenie we współpracy z instytucjami muzycznymi w zakresie  obsługi portalu webowego.

 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w punkcie 2.
 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ww. oświadczeniu.
 3. Oferta powinna zawierać
  1. cenę netto i cenę brutto za wprowadzenie danych zawartych w planach studiów wszystkich wydziałów Uczelni  rozpoczynanych w roku akademickim 2019/2020, opublikowanych na stronie http://amuz.wroc.pl/plany-studiow-167
  2. cenę netto i cenę brutto za godzinę pracy przy opracowaniu i wprowadzeniu do portalu webowego ects.amuz.wroc.pl polskiej i angielskiej wersji sylabusów.
 4. Termin realizacji zamówienia:  14.11.2019 – 31.12.2019.
 5. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 6. Termin przesłania oferty upływa w dniu 13 listopada 2019 o godzinie 12:00.
 7. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres erasmus@amkl.edu.pl .

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.