Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.11.2019 - Postępowanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych bramy samonośnej przesuwnej /wjazdowej/ oraz bramy segmentowej /garażowej/.

PDF07.11.2019 - Postępowanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych bramy samonośnej przesuwnej /wjazdowej/ oraz bramy segmentowej /garażowej/. (1,84MB)
 

Wrocław, 07.11.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych bramy samonośnej przesuwnej /wjazdowej/ oraz bramy segmentowej /garażowej/.

I.Warunki wykonywania usług, które zostaną ujęte w umowie :

 1. Terminy:

1) Zawarcie umowy planuje się na okres trzech lat.

2) Wykonanie dwóch przeglądów w roku w odstępie 6 miesięcy. Pierwszy przegląd w marcu 2020 - nie później niż do końca miesiąca.

 

 1. Zakres obowiązków wykonawcy:

1) Wykonawca/wykonawcy serwisujący urządzenia winni posiadać autoryzację producenta lub specjalistyczną wiedzę zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie serwisu i konserwacji tych urządzeń (DTR dostępne u Zamawiającego).

2) Wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjno-serwisowych w roku bramy samonośnej przesuwnej /wjazdowej/ oraz bramy segmentowej /garażowej/ - szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 1.

3) Przyjazdy do usunięcia awarii w zadeklarowanym czasie przez Wykonawcę jednakże nie krótszym niż 48 godz. od zgłoszenia.

4) Dokonywanie drobnych napraw oraz wymiana elementów /w trakcie przeglądów/ nie wymagających nakładów finansowych od Wykonawcy.

5) Bezpłatna diagnostyka urządzeń w przypadku ustalenia przyczyny niesprawności urządzeń.

6) W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności przeglądowych, konieczności wymiany lub naprawy elementu niesprawnego urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony element na sprawny lub naprawić bez naliczania kosztów robocizny. Zamawiający poniesie koszt wartości wymienionego elementu.

 

 1. Płatności:

1) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po wykonaniu przeglądu, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

 1. Prawidłowo dostarczonej i wystawionej faktury VAT
 2. Protokołów:
 • okresowych przeglądu konserwacyjno-serwisowego (wraz z wpisem do dzienników konserwacji), podpisanych przez obie strony umowy, w tym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2) Powyższy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przegląd,

3) Za przyjazd na wezwanie do awarii - płatność wg uzgodnień stron w każdym przypadku.

4) Płatności zostaną dokonane przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 1. Kary umowne:

1) W przypadku zwłoki w wykonaniu zadania w uzgodnionych terminach Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia rocznego brutto za każdy dzień zwłoki.

2) W przypadku braku reakcji na awarię w czasie zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

 

II.Oferta

1.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta powinna zawierać:

 1. cenę za jeden przegląd (wraz z dojazdem, materiałami eksploatacyjnymi, smarami, środkami czyszczącymi, itp.),
 2. czas reakcji na awarię.

2) oferta powinna:

 1. być opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

2.Opis sposoby obliczenia ceny

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.

2) Ceną oferty jest koszt serwisu /przeglądu konserwacyjnego/.

3.Kryteria oceny ofert

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2

Czas reakcji na awarię (A)

20%

20 punktów

 

 

 

2) W przypadku kryterium „cena” (C) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                        najniższa cena ofertowa

                            C =  ------------------------------------------ x 100 x 80%

                                           badana cena ofertowa

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

Zamawiający w kryterium cena będzie porównywał „cenę jednego przeglądu”

 

3) W przypadku kryterium „Czas reakcji na awarię” (A) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:   

 

       najkrótszy czas reakcji w złożonych ofertach

A = ------------------------------------------------------------- x 100 x 20%

                 czas reakcji w ofercie badanej

                           

Wykonawca w ramach kryterium „Czas reakcji na awarię”  (A) może maksymalnie uzyskać 20 pkt.

4) Każdy z wykonawców poda w godzinach realny czas reakcji na awarię, który nie może być dłuższy niż 48h. Czas reakcji - rozumiany jako przyjazd i gotowość usunięcia awarii.

5) Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa oferty: OK = C + A

6) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów.

7) W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

4.Termin i miejsce składania ofert:      

1) oferty można składać do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 12:00

2) oferty w formie elektronicznej (podpisane scany formularza ofertowego) należy przesłać na adres: robert.przytulski@amkl.edu.pl

3) oferty w formie papierowej należy dostarczyć do: Kancelarii Ogólnej, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynek  E Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,) w tej sprawie proszę kontaktować się z p. Robertem Przytulskim, tel. (71) 31-00-565.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Zakres czynności serwisowych, które udokumentowane będą oddzielnym protokołem w ramach przeglądu:

 

Brama TSB-S i osprzęt

 1. Kontrola poziomości dolnego segmentu
 2. Kontrola zużycia i uszkodzenia segmentów skrzydła bramy
 3. Regulacja ruchu skrzydła bramy po szynach
 4. Kontrola zamocowania szyn
 5. Wyczyszczenie szyn prowadzących
 6. Regulacja złączy prowadzenia
 7. Kontrola odbojników sprężynowych (mocowanie, pozycja wobec skrzydła bramy)
 8. Kontrola luzu oraz zużycia krążków
 9. Smarowanie łożysk i wałów krążków
 10. Kontrola zużycia i uszkodzenia zawiasów,
 11. Smarowanie zawiasów
 12. Kontrola zużycia / uszkodzenia dolnych, bocznych i górnych uszczelek
 13. Kontrola zużycia / uszkodzenia dolnego okucia / bezpiecznika podczas pęknięcia linki, zamocowanie do segmentów
 14. Kontrola zużycia / uszkodzenia linek
 15. Kontrola zamocowania linki do dolnego okucia / bezpiecznika podczas pęknięcia linki oraz bębna linowego
 16. Kontrola zamocowania sprężyn do końcówek
 17. Kontrola wału sprężynowego
 18. Kontrola zużycia / uszkodzenia wszystkich łożysk na wale sprężynowym
 19. Kontrola i korekta naprężenia sprężyn – wyważenie skrzydła bramy
 20. Kontrola bezpiecznika podczas pęknięcia sprężyny (o ile zainstalowano do bramy)
 21. Kontrola zamocowania bębna linowego do wału, pozycja pióra w bębnie
 22. Kontrola śrub sprzęgła wału (o ile zainstalowano do bramy)
 23. Kontrola zamocowania (do muru, konstrukcji hali, profilu zamkniętego hali itp.)
 24. Kontrola zabezpieczenia przekładni łańcuchowej na wale oraz jej funkcyjność
 25. Kontrola działania bramy podczas otwierania ręcznego
 26. Kontrola zamocowania i stan rolek
 27. Kontrola drzwi wejściowych + działania zamykacza
 28. Kontrola + posmarowanie zasuw, zamków
 29. Kontrola naprężacza linki
 30. Regulacja dociągnięcia wszystkich połączeń śrubowych
 31. Kompletna kontrola wzrokowa bramy,
 32. Regulacja automatyki bramy
 33. Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany zasadniczych części bramy

Silnik i osprzęt

 1. Kontrola zamocowania silnika
 2. Kontrola zabezpieczenia silnika na wale (włączenie z pozycją pióra)
 3. Kontrola funkcyjności sterowania awaryjnego (łańcuszek/odblokowanie/korba – wg typu silnika)
 4. Kontrola wszystkich kabli (kabel spiralny, kable połączeniowe, kabel doprowadzający..)
 5. Kontrola ustawienia pozycji końcowych (wyłączników krańcowych)
 6. Test funkcyjności zdalnego sterowania
 7. Test funkcyjności listwy bezpieczeństwa
 8. Test funkcyjności styku drzwi wejściowych
 9. Test funkcyjności fotokomórek

 

Zakres czynności do wykonania przy serwisie bramy wjazdowej, które udokumentowane będą oddzielnym protokołem:

Brama wjazdowa przesuwna samonośna H>2000 z napędem BK1200

 1. Sprawdzenie sposobu funkcjonowania wszystkich urządzeń zabezpieczających (wyłączniki końcowe, fotokomórki, listwy bezpieczeństwa itp.),
 2. Sprawdzenie siły pchania bramy, zgodnie z odpowiednimi normami,
 3. Kontrola poprawnego zazębienia listwy zębatej i koła zębatego (odstęp min. 2 mm)
 4. Regulacja oraz poprawne ustawienie i zamontowanie wyłączników zderzaka krańcowego otwierania i zamykania, rozruch i zatrzymanie przy obsłudze ręcznej,
 5. Rozruch i zatrzymanie przy zdalnym sterowaniu,
 6. Sprawdzenie logiki funkcji,
 7. Sprawdzenie stanu mocowania elementów skręcanych,
 8. Czyszczenie fotokomórek z zabrudzenia,
 9. Kontrola i ustawienie momentu obrotowego,
 10. Czyszczenie szyny jezdnej.

Silnik i osprzęt

 1. Kontrola zamocowania silnika
 2. Kontrola zabezpieczenia silnika
 3. Kontrola funkcyjności sterowania awaryjnego (ręcznego – wg typu silnika)
 4. Kontrola wszystkich kabli (kable połączeniowe, kabel doprowadzający..)
 5. Kontrola ustawienia pozycji końcowych (wyłączników krańcowych)
 6. Test funkcyjności zdalnego sterowania
 7. Test funkcyjności listwy bezpieczeństwa
 8. Test funkcyjności styku bramy
 9. Test funkcyjności fotokomórek

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Adres Wykonawcy (kod, miejscowość): .....................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): …......................................................................................................

Numer telefonu:............................................... i faksu: ..............................................................

NIP:................................................................... REGON:...........................................................

Adres e-mail: ………………….……………....……………………………...……..……….….……..

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania na wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz w niniejszej ofercie.

 

Przegląd dwa razy w roku:

Ilość sztuk

Cena netto za
1  przegląd

Cena brutto  1 przegląd

Uwagi

 

 

 

 

 

1.Brama przesuwna samonośna

szt.1

 

 

 

2.Brama segmentowa garażowa

szt.1

 

 

 

              RAZEM:

 

 

 

 

 

Cena za jeden okresowy przegląd konserwacyjno-serwisowy

Cena bez podatku od towarów i usług ........................................................................[PLN]

należny podatek od towarów i usług stawka* {….} %: ................................................[PLN]

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług*: ......................................................[PLN]

 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ………………. godz.1

 

Oświadczamy, że:

 1. Złożona oferta jest ważna przez 30 dni;
 2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu i ustalonych z Zamawiającym oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 3. Zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy2 powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

Nazwa (firma): ……………………...………………………………………………………….

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami oferty są następujące dokumenty:

....................................................................................................................................................

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

                                              …………………………

 

1 Niewypełnienie pola będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w kryterium pozacenowym.

2 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.