Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.11.2019 - Postępowanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych 13 sztuk wciągarek linowych firmy TUCHLER /sztankietów/.

PDF08.11.2019 - Postępowanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych 13 sztuk wciągarek linowych firmy TUCHLER /sztankietów/. (1,46MB)
 

Wrocław, 07.11.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych 13 sztuk wciągarek linowych firmy TUCHLER /sztankietów/.

 

I.Warunki wykonywania usług, które zostaną ujęte w umowie :

 1. Terminy:

1) Zawarcie umowy planuje się na okres trzech lat.

2) Jeden przegląd raz w roku w odstępie 12 miesięcy. Pierwszy przegląd w sierpniu nie później niż do końca miesiąca.

 

 1. Zakres obowiązków wykonawcy:

1) Wykonawca/wykonawcy serwisujący urządzenia winni posiadać autoryzację producenta lub specjalistyczną wiedzę zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie serwisu i konserwacji tych urządzeń (DTR dostępne u Zamawiającego).

2) Wykonanie raz w roku okresowego przeglądu konserwacyjno-serwisowego 13 sztuk wciągarek linowych firmy TUCHLER /sztankietów/ - szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 1.

3) Przyjazdy do usunięcia awarii w zadeklarowanym czasie przez Wykonawcę jednakże nie krótszym niż 48 godz. od zgłoszenia.

 4) Dokonywanie drobnych napraw oraz wymiana elementów /w trakcie przeglądów/ nie wymagających nakładów finansowych od Wykonawcy.

5) Bezpłatna diagnostyka urządzeń w przypadku ustalenia przyczyny niesprawności urządzeń.

6) W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności przeglądowych, konieczności wymiany lub naprawy elementu niesprawnego urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony element na sprawny lub naprawić bez naliczania kosztów robocizny. Zamawiający poniesie koszt wartości wymienionego elementu.

 

 1. Płatności:

1) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności raz w roku po wykonaniu przeglądu, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

 1. Prawidłowo dostarczonej i wystawionej faktury VAT
 2. Protokołu:
 • okresowego przeglądu konserwacyjno-serwisowego (wraz z wpisem do dziennika konserwacji), podpisanego przez obie strony umowy, w tym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2) Powyższy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przegląd,

3) Za przyjazd na wezwanie do awarii - płatność wg uzgodnień stron w każdym przypadku.

4) Płatności zostaną dokonane przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 1. Kary umowne:

1) W przypadku zwłoki w wykonaniu zadania w uzgodnionych terminach Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia rocznego brutto za każdy dzień zwłoki.

2) W przypadku braku reakcji na awarię w czasie zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

 

II.Oferta

1.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta powinna zawierać:

 1. cenę za jeden przegląd roczny (wraz z dojazdem, materiałami eksploatacyjnymi, obciążnikami, środkami czyszczącymi, itp.),
 2. czas reakcji na awarię.

2) oferta powinna:

 1. być opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

 

2.Opis sposoby obliczenia ceny

 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
 2. Ceną oferty jest roczny koszt serwisu /przeglądu konserwacyjnego/.

 

3.Kryteria oceny ofert

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2

Czas reakcji na awarię (A)

20%

20 punktów

 

 

 

2) W przypadku kryterium „cena” (C) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                        najniższa cena ofertowa

                            C =  ------------------------------------------ x 100 x 80%

                                           badana cena ofertowa

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

Zamawiający w kryterium cena będzie porównywał „cenę jednego przeglądu rocznego”

 

3) W przypadku kryterium „Czas reakcji na awarię” (A) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:   

 

       najkrótszy czas reakcji w złożonych ofertach

A = ------------------------------------------------------------- x 100 x 20%

                 czas reakcji w ofercie badanej

                           

Wykonawca w ramach kryterium „Czas reakcji na awarię”  (A) może maksymalnie uzyskać 20 pkt.

 1. Każdy z wykonawców poda w godzinach realny czas reakcji na awarię, który nie może być dłuższy niż 48h. Czas reakcji - rozumiany jako przyjazd i gotowość usunięcia awarii.
 2. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa oferty: OK = C + A

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów.
 2. W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

4.Termin i miejsce składania ofert:      

1) oferty można składać do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 12:00

2) oferty w formie elektronicznej (podpisane scany formularza ofertowego) należy przesłać na adres:robert.przytulski@amkl.edu.pl

3) oferty w formie papierowej należy dostarczyć do: Kancelarii Ogólnej, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynek  E Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,) w tej sprawie proszę kontaktować się z p. Robertem Przytulskim, tel. (71) 31-00-565.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Zakres czynności serwisowych, które udokumentowane będą oddzielnym protokołem w ramach przeglądu rocznego:

 

 1. Kontrola lin stalowych wg PN-EN 12385,
 2. Kontrola rolek linowych,
 3. Kontrola pracy funkcji po podłączeniu konsoli sterowania,
 4. Sprawdzenie funkcjonowania funkcji przeciążenia,
 5. Sprawdzenie funkcjonowania pozycji granicznej (roboczej i awaryjnej),
 6. Sprawdzenie funkcjonowania przycisku awaryjnego położenia,
 7. Praca z ciężarem maksymalnym /wykonanie prób przeciążeniowych/,
 8. Kontrola mocowań przy pełnym obciążeniu,
 9. Kontrola zużycia elementów mocowania – śrub rzymskich, jarzm, etc. z tolerancją 5% nominalnych wymiarów,
 10. Wyzwolenie wyłączników różnicowo – prądowych,
 11. Przeprowadzenie próby wyłączenia awaryjnego. W tym celu należy przy włączonym zasilaniu urządzenia, wcisnąć przycisk bezpieczeństwa na elewacji szafy, oznaczone kolorem czerwonym na żółtym tle. Powinno nastąpić zatrzymanie napędów. Ponowne załączenie po zresetowaniu układu,
 12. Przeprowadzenie pomiarów: ciągłości układu połączenia ochronnego, rezystancji izolacji, próba wytrzymałości elektrycznej izolacji. Wyniki pomiarów należy uznać za zadowalające, jeżeli są zgodne z PN-EN 60204-1 pkt 19,
 13. Kontrola zużycia elementów mocowania,
 14. Sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
 15. Kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń silników,
 16. Wymiana drobnych elementów urządzeń,
 17. Wpis do dziennika konserwacji.

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Adres Wykonawcy (kod, miejscowość): .....................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): …......................................................................................................

Numer telefonu:............................................... i faksu: ..............................................................

NIP:................................................................... REGON:...........................................................

Adres e-mail: ………………….……………....……………………………...……..……….….……..

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania na wykonanie przeglądu konserwacyjno-serwisowego 13 sztuk sztankietów, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz w niniejszej ofercie.

 

Cena za jeden okresowy przegląd konserwacyjno-serwisowy w roku /13 szt. sztankietów/.

 

Cena bez podatku od towarów i usług ........................................................................[PLN]

należny podatek od towarów i usług stawka* {….} %: ................................................[PLN]

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług*: ......................................................[PLN]

 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ………………. godz. 1

 

Oświadczamy, że:

 1. Złożona oferta jest ważna przez 30 dni;

 

 1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu i ustalonych z Zamawiającym oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

 

 1. Zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy2 powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

Nazwa (firma): ……………………...………………………………………………………….

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

Załącznikami oferty są następujące dokumenty:

....................................................................................................................................................

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

                                                          …………………………

(podpis)

 

Niewypełnienie pola będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w kryterium pozacenowym.

2 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia