Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.11.2019 - Postępowanie na obsługę serwisową systemów sygnalizacji włamania i napadu w budynkach A, E i F.

PDF08.11.2019 - Postępowanie na obsługę serwisową systemów sygnalizacji włamania i napadu w budynkach A, E i F. (1,77MB)
 

Wrocław, 07.11.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na obsługę serwisową systemów sygnalizacji włamania i napadu w budynkach A, E i F.

 

I.Warunki wykonywania usług, które zostaną ujęte w umowie :

 

 1. Terminy:

1) Zawarcie umowy planuje się na okres trzech lat.

2) Wykonanie jednego przeglądu w roku w odstępie 12 miesięcy. Pierwszy przegląd w styczniu nie później niż do końca miesiąca.

 

 1. Zakres obowiązków wykonawcy:

1) Wykonawca/wykonawcy serwisujący systemy sygnalizacji włamania i napadu winni posiadać autoryzację producenta lub specjalistyczną wiedzę zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie serwisu i konserwacji tych systemów.

2) Wykonanie raz w roku okresowego przeglądu konserwacyjno-serwisowego systemów sygnalizacji włamania i napadu w budynkach A, E i F – elementy systemu  Załącznik nr 2. Szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 1.

3) Przyjazdy do usunięcia awarii w zadeklarowanym czasie przez Wykonawcę jednakże nie krótszym niż 48 godz. od zgłoszenia.

4) Dokonywanie drobnych napraw oraz wymiana elementów systemów /w trakcie przeglądów/ nie wymagających nakładów finansowych od Wykonawcy.

5) Bezpłatna diagnostyka systemów w przypadku ustalenia przyczyny niesprawności urządzeń.

6) W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności przeglądowych, konieczności wymiany lub naprawy elementu niesprawnego systemu, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony element na sprawny lub naprawić bez naliczania kosztów robocizny. Zamawiający poniesie koszt wartości wymienionego elementu.

 

 1. Płatności:

1) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności raz w roku po wykonaniu przeglądu, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

 1. Prawidłowo dostarczonej i wystawionej faktury VAT
 2. Protokołu:
 • okresowego przeglądu konserwacyjno-serwisowego, podpisanego przez obie strony umowy, w tym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2) Powyższy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przegląd,

3) Za przyjazd na wezwanie do awarii - płatność wg uzgodnień stron w każdym przypadku.

4) Płatności zostaną dokonane przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 1. Kary umowne:
  1. W przypadku zwłoki w wykonaniu zadania w uzgodnionych terminach Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia rocznego brutto za każdy dzień zwłoki.
  2. W przypadku braku reakcji na awarię w czasie zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

 

II.Oferta

 

1.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta powinna zawierać:

 1. cenę za jeden przegląd roczny (wraz z dojazdem, materiałami eksploatacyjnymi, środkami czyszczącymi itp.),
 2. czas reakcji na awarię.

2) oferta powinna:

 1. być opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
 4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

 

2.Opis sposoby obliczenia ceny

 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
 2. Ceną oferty jest roczny koszt serwisu /przeglądu konserwacyjnego/.

 

3.Kryteria oceny ofert

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2

Czas reakcji na awarię (A)

20%

20 punktów

 

 

 

2) W przypadku kryterium „cena” (C) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                        najniższa cena ofertowa

                            C =  ------------------------------------------ x 100 x 80%

                                           badana cena ofertowa

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

Zamawiający w kryterium cena będzie porównywał „cenę jednego przeglądu rocznego”

 

 

3) W przypadku kryterium „Czas reakcji na awarię” (A) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:   

 

       najkrótszy czas reakcji w złożonych ofertach

A = ------------------------------------------------------------- x 100 x 20%

                 czas reakcji w ofercie badanej

                           

Wykonawca w ramach kryterium „Czas reakcji na awarię”  (A) może maksymalnie uzyskać 20 pkt.

 1. Każdy z wykonawców poda w godzinach realny czas reakcji na awarię, który nie może być dłuższy niż 48h. Czas reakcji - rozumiany jako przyjazd i gotowość usunięcia awarii.
 2. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa oferty: OK = C + A

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów.
 2. W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

4.Termin i miejsce składania ofert:      

1) oferty można składać do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 12:00

2) oferty w formie elektronicznej (podpisane scany formularza ofertowego) należy przesłać na adres: robert.przytulski@amkl.edu.pl

3) oferty w formie papierowej należy dostarczyć do: Kancelarii Ogólnej, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynek  A,E i F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,) w tej sprawie proszę kontaktować się z p. Robertem Przytulskim, tel. (71) 31-00-565.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Zakres czynności serwisowych, które udokumentowane będą oddzielnym protokołem w ramach przeglądu rocznego:

 

 1. Sprawdzenie stanu centrali, czujek, przycisków napadowych, kontaktronów, szyfratorów, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, zasilania awaryjnego /pomiar napięć pod obciążeniem/ i innych urządzeń wchodzących w skład systemu sygnalizacji włamania i napadu,
 2. Sprawdzenie jakości połączeń centrali i stan bezpieczników w razie konieczności wymiana zużytych bezpieczników,
 3. Sprawdzenie całości okablowania, zamocowania połączeń elektrycznych, stanu akumulatorów  i pomiaru napięć w punktach pomiarowych,
 4. Zweryfikowanie ustawień zegarów,
 5. Wymiana baterii w czujkach bezprzewodowych,
 6. Sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu,
 7. W razie potrzeby zaprogramowanie kodów dostępu,
 8. Wymiana drobnych elementów systemów,
 9. Dokonanie wpisu w dzienniku konserwacji po wykonaniu wyżej wymienionych czynności.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

ELEMENTY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU bud. A

 

 1. Centrala Satel 64                                                                              1          szt.
 2. Centrala Alarmcom                                                                           1          szt.
 3. Centrala Texacom                                                                            1          szt.
 4. Czujki                                                                                                25        szt.
 5. Sygnalizator akustyczny                                                                   1          szt.
 6. Klawiatury Alarmcom                                                                        5          szt.
 7. Klawiatury Satel Integra                                                                    8          szt.
 8. Przycisk napadowy                                                                           1          szt.
 9. Akumulatory 18 Ah                                                                           3          szt.

 

 

ELEMENTY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU bud. E

 

 1. Centrala Satel INTEGRA 64 wersja 1.18                                           1          szt.
 2. Ekspander wejść CA-64 E                                                                 3          szt.
 3. Ekspander wejść z zasilaczem CA-64 EPS                                       2          szt.
 4. Manipulator LCD INT-KLCD-BL                                                         5          szt.
 5. Czujnik PIR IR 120C + uchwyt IRUM 30                                           15        szt.
 6. Czujnik PIR IR 270T + uchwyt Irum 30                                             11        szt.
 7. Kontaktronowy czujnik otwarcia S-2                                                  23        szt.
 8. Przycisk napadowy PASP-1SS                                                         2          szt.
 9. Sygnalizator akustyczny MOS1                                                         4          szt.
 10. Sygnalizator optyczno-akustyczny ATEK- 20                                    3          szt.
 11. Obudowa centrali OMI-3                                                                    2          szt.
 12. Obudowa ekspandera wejść bez zasilacza PULSAR AWO105        2          szt.
 13. Obudowa ekspandera wejść z zasilaczem PULSAR AWO256        1          szt.
 14. Akumulator 7Ah                                                                                  1          szt.
 15. Akumulator 18 Ah                                                                               2          szt.
 16. Oprogramowanie GUARDX                                                               1          szt.

 

 

ELEMENTY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU bud. F

 

 1. Centrala Satel 32                                                                              1          szt.
 2. Czujki Elmes Electronic                                                                   11        szt.
 3. Czujki wibracyjne Elmes                                                                  2          szt.
 4. Odbiornik do zdalnego sterowania 20 kanałowy CH20HRH           2          szt
 5. Manipulator sterowania Satel Integra                                               1          szt.
 6. Akumulator 18 Ah                                                                             1          szt.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Adres Wykonawcy (kod, miejscowość): .....................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): …......................................................................................................

Numer telefonu:............................................... i faksu: ..............................................................

NIP:................................................................... REGON:...........................................................

Adres e-mail: ………………….……………....……………………………...……..……….….……..

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania na wykonanie przeglądu konserwacyjno-serwisowego systemów sygnalizacji włamania i napadu w budynkach A, E i F, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz w niniejszej ofercie.

 

Przegląd okresowy 1 raz w roku

Ilość

Cena netto za
1 przegląd

Cena brutto 1 przegląd

Uwagi

budynek A:

 

 

 

 

 1. SSWiN

1

 

 

 

 

 

 

 

budynek E:

 

 

 

 

 1. SSWiN

1

 

 

 

 

 

 

 

budynek F:

 

 

 

 

 1. SSWiN

1

 

 

 

 

 

 

 

      RAZEM:

 

 

 

 

             

 

 

 

Cena za jeden okresowy przegląd konserwacyjno-serwisowy w roku

 

Cena bez podatku od towarów i usług ........................................................................[PLN]

należny podatek od towarów i usług stawka* {….} %: ................................................[PLN]

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług*: ......................................................[PLN]

 

 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ………………. godz. 1

 

Oświadczamy, że:

 1. Złożona oferta jest ważna przez 30 dni;

 

 1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu i ustalonych z Zamawiającym oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

 

 1. Zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy2 powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

Nazwa (firma): ……………………...………………………………………………………….

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

Załącznikami oferty są następujące dokumenty:

....................................................................................................................................................

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

          

 

                                              …………………………

(podpis)

 

Niewypełnienie pola będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w kryterium pozacenowym.

2 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.