Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki..

PDFZarządzenie Nr 52/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020. (549,26KB)
 

Zarządzenie Nr 52/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 r.

 

            w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020.

 

Na podstawie art. 87 oraz art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 14, § 20, § 21 i § 22 „Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Rektora Nr 50/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w związku z art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zarządzam, co następuje:

§ 1

            Do celów przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 ustala się:

  1. w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na kwotę 900,00 zł,
  2. wysokość świadczeń:

1) wysokość minimalnego stypendium socjalnego – na kwotę 100,00 zł miesięcznie,

2) podwyższenie stypendium socjalnego z tytułu dojazdu i zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – na kwotę 300,00 zł miesięcznie,

3) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności:

a) stopień znaczny – na kwotę 600,00 zł miesięcznie,

b) stopień umiarkowany – na kwotę 500,00 zł miesięcznie,

c) stopień lekki – na kwotę 400,00 zł miesięcznie,

4) wysokość maksymalnej zapomogi – na kwotę 400,00 zł,

5) wysokość stypendium rektora – na kwotę 400,00 zł miesięcznie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, P.T. Dziekanom Wydziałów, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

 

 

Wrocław, 12 listopada 2019