Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.11.2019 - Beneficjent programu Narodowej Agencji Wymiany Artystycznej (NAWA) w ramach projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznej (obiad i kolacja) w terminie ...

PDF21.11.2019 - Beneficjent programu Narodowej Agencji Wymiany Artystycznej (NAWA) w ramach projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznej (obiad i kolacja) w terminie 09-15.12.2019 r. dla 12 gości – studentów. (635,29KB)
 

                                                                                                                     Wrocław, 20.11.2019 r.

                                                                                              

              Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jako Beneficjent programu Narodowej Agencji Wymiany Artystycznej (NAWA) w ramach projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznej (obiad i kolacja) w terminie 09-15.12.2019 r.  dla 12 gości – studentów.

Szczegóły dotyczące usługi:

 1. Obiad 1 – daniowy tj.: drugie danie, napoje (woda gazowana/niegazowana, soki, herbata),

 w terminie 09.12.2019 r. dla 6 osób,

w terminie 10-15.12.2019 r. dla 12 osób,

 1. Kolacja: ciepły posiłek, napoje (woda gazowana/ niegazowana, soki, herbata) w terminie 09-14.12.2019 r. dla 12 osób,
 2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia proponowanego menu – z uwzględnieniem opcji wegetariańskiej.
 3. Zamawiający przygotuje opieczętowane talony, na wyżej wymienione wyżywienie i rozprowadzi talony wśród grupy uczestników. Wykonawca będzie wydawał posiłki po okazaniu przez gościa stosownego talonu.
 4. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena(C)

70%

        70 punktów

2.

Odległość (O)

30%

   30 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

      Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie (podana w ofercie kwota brutto za całość zamówienia), pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

 

       Cmin

C = --------- x 100 x 70%

        CB

C – wartość punktowa ceny

  Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższą lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

 

                                    Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 30%

                       Odległość w ofercie badanej

 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres:

magdalena.pudelko@amkl.edu.pl do dnia 28 listopada 2019 r. do godz. 15.00

 1. Wycenę w ofercie należy podać jako kwotę brutto za całość zamówienia
 2. Wykonawca poda również w ofercie cenę jednostkową brutto za obiad i jednostkową cenę brutto za kolację.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości wydanych posiłków. W takim wypadku rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wydanych posiłków po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
 4. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).