Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 69/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFUchwała nr 69/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (480,70KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 69/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (355,04KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 69/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (354,17KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały nr 69/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (932,92KB)
 

 

 

Uchwała nr 69/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

            w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów w związku z art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zatwierdza następujące wzory dyplomów wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 uchwały,

2) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

  1. Opis techniczny dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

  1. Szczegółowe zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych według wzorów, o których mowa w § 1, oraz ich odpisów określi Rektor w drodze zarządzania.
  2. Dyplomy według wzorów, o których mowa w § 1, wydawane są absolwentom którzy ukończyli studia po dniu 1 października 2019 roku.

§ 3

Z dniem 30 września 2019 r. traci moc uchwała nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

 

 

Wrocław, 27 listopada 2019 r.