Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.12.2019 r. - Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie stroiciela fortepianów, pianin i klawesynów na lata 2020/2021 .

PDF11.12.2019 r. - Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie stroiciela fortepianów, pianin i klawesynów na lata 2020/2021 . (1,79MB)
 

Wrocław 2019-12-11

 

Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie stroiciela fortepianów, pianin i klawesynów na lata 2020/2021 .

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r., (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej lipiec-sierpień) – 2 lata
  1. usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych tj.: utrzymanie instrumentów ( 17 fortepianów + 7 szt. zamiennie, 8 pianin oraz 5 klawesynów i 1 szpinet) w stałej gotowości do użytku pod względem utrzymania stroju oraz drobnych napraw i regulacjach mechanicznych ich elementów, wymianie strun. Usługa nie obejmuje istotnych napraw. Ilość instrumentów przeznaczonych do strojenia może się zwiększyć o 5 szt. w trakcie trwania umowy.
  2. obsługa w w/w. zakresie 25% koncertów związanych z procesem dydaktycznym (ok. 120 imprez) organizowanych przez Akademię Muzyczną przy użyciu należących do niej instrumentów. Harmonogram koncertów znajduje się w Biurze Promocji i Organizacji Imprez.
  3. nadzór na ewentualnym przemieszczaniem podległych opiece Wykonawcy instrumentów w obrębie pomieszczeń Zamawiającego oraz w miejscach koncertów.
 2. Zamawiający wymaga dyspozycyjności przez 7 dni w tygodniu
 3. Przydział instrumentów w salach oraz terminy koncertów pozostają w gestii Zamawiającego.
 4. W przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie realizował usługi osobiście Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę pracownika, który będzie realizował zadanie na rzecz Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę lub jego pracownika.
 5. Wykonawca składający ofertę musi posiadać co najmniej 10 letnie doświadczenie w strojeniu i korekcie fortepianów i pianin oraz dyplom technika lub czeladnika lub mistrza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie stroiciel lub korektor lub budowniczy fortepianów i pianin.
 6. Wykonawca musi realizować zamówienie osobiście
 7. Przed rozstrzygnięciem niniejszego postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i wykształcenie o którym mowa w pkt. 5.
 8. Oferta powinna zawierać cenę brutto za cały okres realizacji zmówienia objętego niniejszym postepowaniem.
 9. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr. telefonu, nr NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
 10. Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2019 r.
 11. Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: alicja.pigas@amkl.edu.pl lub złożyć w formie papierowej: Kancelaria Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.