Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

PDFZarządzenie Nr 60/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. (633,83KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów (240,54KB)
XLSXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów (13,42KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów (200,89KB)
XLSXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów (13,49KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

 

  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz  § 10 ust. 2 i 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam  przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w drodze weryfikacji sald przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1) Łucja Hartleb                              - przewodnicząca,

2) Marek Gumienny                        - członek,

3) Lucyna Gąssowska                     - członek,

4) Adriana Wróblewska                   - członek,

5) Magdalena Kowalczyk                - członek.

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 3

Inwentaryzacją należy objąć:

1) należności i zobowiązania,

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

3) środki trwałe w budowie,

4) rozrachunki publiczno – prawne, z pracownikami, z Urzędem Skarbowym, pozostałe,

5) rozliczenia międzyokresowe,

6) fundusze,

7) rozliczenia międzyokresowe przychodów,

8) druki ścisłego zarachowania.

§ 4

  1. Inwentaryzację aktywów wymienionych w § 3 pkt 1 dotyczących należności, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
  2. Inwentaryzację aktywów finansowych wymieniony w § 3 pkt 2 dotyczących środków pieniężnych zgromadzony na rachunku, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald posiadanych rachunków.
  3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 3-8 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji dokumentów poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych.

 

§ 5

Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów należy udokumentować  w formie protokołu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić drogą spisu z natury i udokumentować w formie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zobowiązuję komisję do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji i przestrzegania obowiązujących przepisów o inwentaryzacji,

2) dokonania ostatecznego ustalenia stanu aktywów i pasywów.

§ 8

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 9

Nadzór nad inwentaryzacją powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.