Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 61/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (488,06KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Akademii Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie weryfikacji stawek amortyzacyjnych środków trwałych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przez komisję weryfikacyjną w następującym składzie osobowym:

1) Łucja Hartleb                              - przewodnicząca,

2) Marek Gumienny                        - członek,

3) Lucyna Gąssowska                     - członek,

4) Adriana Wróblewska                   - członek,

5) Magdalena Kowalczyk                - członek.

         § 2

Do zadań Komisji należy:

1) określenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego, stanu technicznego, parametrów technicznych, tempa postępu techniczno-ekonomicznego, przewidywanego okresu eksploatacji, liczby zmian na których pracuje środek trwały, konieczności poniesienia nakładów modernizacyjnych, itp;

2) ustalenie, na podstawie przyjętych w pkt 1 założeń, stawki procentowej amortyzacji dla każdego środka trwałego.

 

§ 3

 Komisja dokona weryfikacji stawek amortyzacyjnych środków trwałych z uwzględnieniem informacji określonych oraz sporządzi protokół z weryfikacji w terminie do 31.01.2020r.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.