Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementów do dyplomów oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 62/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementów do dyplomów oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (6,26MB)
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementów do dyplomów oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (150,00KB)
 

Zarządzenie Nr 62/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementów do dyplomów oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669, z późn. zm.), § 2 ust. 1 uchwały nr 69/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Niniejsze zarządzenie określa szczegółowe zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomu oraz ich odpisów, w tym także odpisów w tłumaczeniu na język angielski, obowiązujące w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Akademia – Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Dział Nauczania i Spraw Studenckich – Dział Nauczania i Spraw Studenckich Akademii,

3) Rozporządzenie w sprawie studiów – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.),

4) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

§ 2

Wzory dyplomów i suplementu

 1. Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia określa uchwała nr 69/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. Wzór suplementu do dyplomu określa Rozporządzenie w sprawie studiów.

§ 3

Zasady sporządzania i wydawania dyplomu wraz z suplementem

 1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Dział Nauczania i Spraw Studenckich sporządza komplet dokumentów związanych z ukończeniem studiów, który zawiera:

1) oryginał dyplomu,

2) oryginał suplementu,

3) dwa odpisy dyplomu w języku polskim,

4) dwa odpisy suplementu w języku polskim,

5) odpis dyplomu w języku polskim przeznaczony do akt,

6) odpis suplementu w języku polskim przeznaczony do akt.

 1. Data wystawienia suplementu powinna być zgodna z datą ukończenia studiów, tj. datą złożenia egzaminu dyplomowego (za wyjątkiem wymiany dyplomu lub suplementu).
 2. Przed ukończeniem studiów student może złożyć pisemny wniosek o wydanie:

1) jednego odpisu dyplomu w języku angielskim lub w innym języku – zamiast jednego odpisu dyplomu w języku polskim, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

2) jednego odpisu suplementu w języku angielskim lub w innym języku – zamiast jednego odpisu suplementu w języku polskim, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

 1. Wzór wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim lub innym języku określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Instrukcję przygotowania i wypełniania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Instrukcję wypełniania suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Zasady sporządzania odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski określone są w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 5. Tłumaczenie wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na język angielski stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 6. Tłumaczenie wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na język angielski stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 7. Tłumaczenie wzoru suplementu do dyplomu ukończenia studiów na język angielski stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 8. Przed ukończeniem studiów student ma obowiązek złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich pięć aktualnych fotografii, a w przypadku złożenia wniosku o kolejny odpis dyplomu – dodatkową fotografię.
 9. Fotografie do dyplomu powinny być:

1) wykonane w stroju wizytowym bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami, na białym lub innym jasnym jednolitym tle,

2) identyczne na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu,

3) o wymiarach 45 x 65 mm.

 1. W przypadku studentów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2018/2019:

1) student wnosi opłatę za wydanie:

 1. oryginału dyplomu wraz z dwoma odpisami dyplomu w języku polskim – w wysokości 60 zł,
 2. odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – w wysokości 40 zł,

2) nie pobiera się opłaty za wydanie oryginału suplementu do dyplomu oraz jego odpisów w języku polskim.

 1. W przypadku studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020:

1) nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu oraz suplementu oraz ich dwóch odpisów w języku polskim, w tym w języku wskazanym we wniosku, o którym mowa w § 3, o ile został złożony,

2) student wnosi opłatę za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu w języku angielskim lub innym języku obcym – innych niż te, o których mowa w pkt. 1 – w wysokości 20 zł.

 

§ 4

Gospodarka drukami dyplomów

 1. Druki dyplomów stanowią druki ścisłego zarachowania.
 2. Czyste druki dyplomów przechowywane są wyłącznie w zabezpieczonym miejscu w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, który odpowiada za te druki.
 3. Za prowadzenie rejestru druków dyplomów oraz ich odpisów odpowiada Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich.
 4. W razie zniszczenia lub konieczności wymiany druków dyplomów, egzemplarze uszkodzone lub błędnie wypełnione niszczy komisyjnie Dział Nauczania i Spraw Studenckich, sporządzając protokół zniszczenia.

 

§ 5

Odbiór dyplomu, suplementu oraz odpisów

 

 1. Dyplom oraz suplement, a także ich odpisy wydawane są łącznie absolwentowi, osobiście lub, na jego pisemny wniosek, osobie przez niego upoważnionej.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane w obecności pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich lub przez notariusza.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek absolwenta, dyplom oraz suplement, a także ich odpisy, mogą być wysłane pocztą na wskazany przez absolwenta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 6

Duplikat dyplomu lub suplementu

 1. Duplikat dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu sporządza się, na wniosek absolwenta, na podstawie dokumentów zawartych w teczce akt osobowych studenta.
 2. Duplikat sporządza się na druku dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu, według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginałów tych dokumentów, bez fotografii. Na dokumencie umieszcza się: wyraz ,,DUPLIKAT", datę sporządzenia duplikatu oraz pieczęć urzędową uczelni. Duplikat podpisuje Rektor lub działający z upoważnienia Rektora właściwy Prorektor.
 3. Jeżeli brak jest druku, o którym mowa w ust. 2, duplikat sporządza się na przygotowanym przez Akademię druku, zgodnym z treścią oryginału dyplomu lub suplementu.
 4. Na duplikacie dyplomu umieszcza się pieczęć urzędową Akademii.
 5. W miejscach przeznaczonych na podpisy Rektora i Dziekana wpisywane są stopnie/tytuły, imiona i nazwiska oraz informacje o pełnionej funkcji przez osoby, które podpisały oryginał dyplomu, o ile takie znalazły się na odpisie dyplomu przeznaczonego do akt. Powyżej miejsca przeznaczonego na podpisy należy umieścić zapis: ”Oryginał podpisali”.
 6. Po wystawieniu duplikatu suplementu należy sporządzić jego kserokopię i umieścić w teczce akt osobowych absolwenta, wraz z informacją o wydaniu duplikatu, a także potwierdzeniem jego odbioru.
 7. Informację o wydaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów odnotowuje się również w księdze dyplomów.
 8. Duplikat dyplomu ma moc oryginału zatem w przypadku utraty duplikatu absolwent może wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego duplikatu.
 9. Za wydanie duplikatu dyplomu lub suplementu pobiera się opłatę 20 zł.
 10. Do odbioru duplikatu dyplomu lub suplementu § 5 stosuje się odpowiednio.
 11. Duplikatu nie wystawia się w przypadku utraty odpisu dyplomu lub odpisu suplementu.

 

§ 7

Wymiana dyplomu lub suplementu w przypadku błędów

 1. Nie dopuszcza się dokonywania na dyplomie i suplemencie jakichkolwiek sprostowań lub uzupełnień.
 2. W przypadku stwierdzenia błędu w treści sporządzonego już dyplomu lub suplementu dokumenty te podlegają wymianie.
 3. Wymiana dyplomu odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianych dla wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, określonych w niniejszym zarządzeniu, przy czym:

1) nowy dyplom lub suplement sporządzany jest z datą bieżącą i podpisywany przez aktualnie urzędującego Rektora albo działającego z upoważnienia Rektora właściwego Prorektora,

2) wydanie nowego druku dyplomu lub suplementu odbywa się za zwrotem dyplomu lub suplementu podlegającego wymianie, wraz z odpisami,

3) w przypadku braku druku, o którym mowa pkt 2, dyplom/suplement sporządzany jest na druku aktualnie obowiązującym.

 1. Za wymianę dyplomu ukończenia studiów wyższych lub suplementu z powodu błędów niezawinionych przez absolwenta opłaty nie pobiera się.

 

§ 8

Wymiana dyplomu i suplementu w przypadku zmiany danych osobowych

 1. Po ukończeniu studiów nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta w jego dyplomie i suplemencie, chyba, że zmiana ta nastąpiła na podstawie:

1) decyzji administracyjnej kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

2) orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 absolwent ma obowiązek złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wskazując dokument stanowiący podstawę zmiany danych osobowych wraz z informacją o organie, który go wydał, dacie jego wydania i numerze, oraz przedstawić go do wglądu.
 2. W przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta, o której mowa w ust. 2:

1) dokonuje się zmiany danych osobowych w kartach okresowych osiągnięć znajdujących się w teczce akt osobowych studenta,

2) na pisemny wniosek absolwenta i po przedstawieniu decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu wydaje się dyplom na nowe imię (imiona) i nazwisko,

3) nowe dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych sporządzane są według wzorów i na drukach, na których sporządzone były wymieniane dokumenty, z bieżącą datą i o ile przewiduje wzór, z bieżącą fotografią oraz podpisywane przez aktualnie urzędującego Rektora lub działającego z upoważnienia Rektora właściwego Prorektora,

4) w przypadku braku druków, o których mowa w pkt 3, dyplom lub dyplom i suplement sporządzane są na drukach aktualnie obowiązujących,

5) wydanie nowego druku dyplomu i suplementu możliwe jest za zwrotem dyplomu i suplementu, wraz z odpisami, wydanych na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.

 1. W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem studiów, dyplom i suplement wystawia się na nowe imię (imiona) lub nazwisko wyłącznie na podstawie:

1) odpisu aktu małżeństwa,

2) decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska,

3) orzeczenia sądu.

 1. Potwierdzone przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 4 potwierdzające zmianę danych osobowych dołącza się do teczki akt osobowych studenta.
 2. Za wymianę dyplomu/suplementu ze względu na zmianę danych osobowych nie pobiera się opłaty.

§ 9

Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi właściwemu ds. studenckich oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.