Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.01.2020 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych z usługą wyżywienia (śniadanie) w terminie 05-09.04.2020 r. dla 18 gości - uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”

PDF07.01.2020 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych z usługą wyżywienia (śniadanie) w terminie 05-09.04.2020 r. dla 18 gości - uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”. (387,81KB)
 

                                                                                                                     Wrocław, 07.01.2020 r.

            Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jako Beneficjent programu Narodowej Agencji Wymiany Artystycznej (NAWA) w ramach projektu pt. „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna” ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych z usługą wyżywienia (śniadanie) w terminie 05-09.04.2020 r.  dla 18 gości  - uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”.

 

Szczegóły dotyczące usługi:

  1. Noclegi w pokojach 1 (lub 2-osobowych do pojedynczego wykorzystania), w terminie 05-09.04.2020 r.,
  2. Śniadania wliczone w cenę noclegów.
  3. Śniadania w restauracji znajdującej się w tym samym budynku co hotel.
  4. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena(C)

60%

        60 punktów

2.

Odległość (O)

40%

40 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

      Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej,

      obliczone według wzoru:

 

       Cmin

C = --------- x 100 x 60%

        CB

C – wartość punktowa ceny

  Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższą lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

 

                                    Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 40%

                       Odległość w ofercie badanej

 

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
  2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres:

magdalena.pudelko@amkl.edu.pl do dnia 15.01.2020 r. do godz. 15.00.

  1. Wycenę należy podać jako kwotę brutto za całość zamówienia.
  2. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).