Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.01.2020 r. - Konkurs ofert na najem pomieszczeń w celu prowadzenia BUFETU STUDENCKIEGO w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDF15.01.2020 r. - Konkurs ofert na najem pomieszczeń w celu prowadzenia BUFETU STUDENCKIEGO w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,65MB)
PDF15.01.2020 r. - wykaz pomieszczeń wraz z wymiarami. (166,51KB)
PDF15.01.2020 r. - FORMULARZ OFERTY w konkursie ofert na najem pomieszczeń w celu prowadzenia BUFETU STUDENCKIEGO w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (422,26KB)
PDF15.01.2020 r. - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. (326,09KB)
 

Wrocław, 15.01.2020 r.

 

 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

ZAPRASZA do składania ofert na najem pomieszczeń w celu prowadzenia

BUFETU STUDENCKIEGO

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 1. Wynajmujący:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 1. Przedmiot umowy:
 1. Przedmiotem umowy będzie najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 95,94 m2, zgodnie z obmiarem powierzchni stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, usytuowanych  w budynku Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  pl. Jana Pawła II nr 2 w celu prowadzenia działalności gastronomicznej  - BUFETU STUDENCKIEGO w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.
 2. Każdy z zainteresowanych oferentów ma możliwość obejrzenia pomieszczeń  po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego:

a) Panem Markiem Gumiennym nr tel. 501 – 610 – 863, 71/310 05 65,

b) Panem Robertem Przytulskim nr tel. 514 – 821 – 108, 71/310 05 65.

 

 1. Warunki najmu, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 1. Najemca zobowiązany będzie do:

1) zapłaty czynszu najmu w okresach miesięcznych oraz opłat dodatkowych za:

a) energię elektryczną - za faktyczne zużycie wynikające ze wskazań podliczników według stawek netto określonych przez dostawców mediów,

b) wodę, ścieki – za faktyczne zużycie wynikające ze wskazań podliczników według stawek netto określonych przez dostawcę mediów,

c) ogrzewanie – obliczone proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni od kwot netto określonych w fakturach wystawionych Wynajmującemu przez dostawcę ciepła.

2) za pobór energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków,  ogrzewanie, z zastrzeżeniem, że w okresie od 1 lipca do 30 września (przerwa wakacyjna) Najemca będzie uiszczać 50% kwoty czynszu,

3) dokonywania na własny koszt i we własnym zakresie zakupu mebli, sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów w czasie trwania umowy i po jej rozwiązaniu,

4) zlecania na własny koszt przeglądów urządzeń będących na wyposażeniu pomieszczeń,

5) wykonywania we własnym zakresie remontów i napraw pomieszczeń będących przedmiotem najmu,

6) utrzymania na własny koszt i we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i w ich najbliższym otoczeniu. W tym celu najemca  zawrze umowę w zakresie wywozu śmieci, odpadów i nieczystości i jej kopię przedstawi Wynajmującemu,

7) spełnienia wszelkich  normy i wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa dla prowadzenia działalności gastronomicznej w lokalu  oraz uzyskania  wszystkie niezbędne pozwolenia i badania a odpowiednie dokumenty przedłoży Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w lokalu, w szczególności pozytywnej  opinię Inspekcji Sanitarnej,

8) używania przez wynajętego pomieszczenia z zapleczem zgodnie z jego przeznaczeniem i celem określonym w umowie,

9) niedokonywania bez zgody Wynajmującego w wynajmowanych pomieszczeniach zmian naruszających jego substancję,

10) protokolarnego zwrotu wynajętych pomieszczeń i wyposażenia Wynajmującego w stanie niepogorszonym po zakończeniu umowy.

 1. Wymagany zakres usług gastronomicznych:

1) Obsługa bufetu studenckiego:

a) prowadzenie działalności gastronomicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1800 oraz we wskazane przez Wynajmującego soboty i niedziele, w których odbywają się zajęcia ze studentami niestacjonarnymi, doktorantami oraz uczestnikami kursów dokształcających itp. Przedłużenie godzin otwarcia bufetu, jego zamknięcie oraz otwarcie bufetu poza godzinami ww. wymaga pisemnej zgody Wynajmującego:

b) wprowadzenie do codziennego menu m.in.:

 1. dań śniadaniowych np. jajecznicy, parówek z pieczywem,
 2. kanapek dwustronnych (np. z bułką typu kajzerka, ciabattą)  składających się co najmniej z pięciu składników, np.: wędliny lub sera żółtego, jajka, pomidora, ogórka, sałaty, masła, majonezu i dostępnych przez cały dzień;
 3. świeżych sałatek (w tym również sałatki tradycyjne typu: jarzynowa, żydowska),
 4. owoców,
 5. własnoręcznych wyrobów cukierniczych,
 6. dwóch rodzajów zup (w tym jedną wegetariańską),
 7. wytrawnych tart, quiche,
 8. jogurtów z musli/granolą,
 9. gorących i zimnych napojów,
 10. soków,
 11. kilka rodzajów kaw serwowanych z ekspresu ciśnieniowego – espresso, americano, cappuccino, latte,
 12. posiłków obiadowych w godz. 12:00 – 16:00 według następujących wytycznych:
 • menu obiadowe obejmujące cztery rodzaje dań drugich do wyboru każdego dnia w systemie rotacyjnym (propozycje poszczególnych dań obiadowych nie mogą powtarzać się częściej niż dwa razy w tygodniu),
 • zapewnienie możliwości zakupu dań wegetariańskich, wegańskich i bezglutenowych;
 • Wynajmujący dopuszcza wprowadzenie innych dań ponad wymienione powyżej;

c) Wynajmujący dopuszcza możliwość wprowadzenia wydawania posiłków w systemie szwedzkiego stołu, bądź w wariancie mieszanym, przy założeniu, że zaproponowane rozwiązanie będzie ekwiwalentne pod względem ceny i gramatury poszczególnych dań;

d) Wynajmujący nie dopuszcza możliwości korzystania przez klientów bufetu z naczyń i sztućców jednorazowych (dot. posiłków obiadowych);

e) Wynajmujący dopuszcza różnicowanie cen oferowanych posiłków w zależności od tego, czy kupującym jest student/pracownik/współpracownik Wynajmującego czy osoba niezwiązana z Wynajmującym,

f) Usługi cateringowe świadczone na zlecenie Wynajmującego w razie potrzeby, po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu, np. Inauguracja Roku Akademickiego, incydentalna obsługa posiedzeń Senatu i spotkań Rektora.

2) Wymagania dotyczące ustalania cen, zasad przygotowywania posiłków i korzystania z lokalu:

a)  ceną w rozumieniu niniejszej umowy jest wielkość wyrażona w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów i usług, którą nabywca obowiązany jest zapłacić Najemcy za nabywany posiłek (artykuł spożywczy),

b) w miejscu sprzedaży posiłków (artykułów spożywczych) musi być uwidoczniony cennik zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o wysokości cen,

c) sprzedaż posiłków oraz innych artykułów odbywać się będzie przy użyciu kas fiskalnych. Najemca jest zobowiązany do wydania paragonu każdemu nabywcy bez żądania z jego strony,

d) Wynajmujący wymaga,  aby Najemca zapewnił możliwość płatności kartą płatniczą.

e) Wynajmujący dopuszcza możliwość organizowania imprez dla podmiotów zewnętrznych za pisemną zgodą Wynajmującego.

f) Wynajmujący dopuszcza możliwość świadczenia usług gastronomicznych w weekendy.

g) Najemca jest zobowiązany do przygotowania potraw w oparciu o świeże surowce.

h) Najemca jest zobowiązany do zastosowania systemu dystrybucji gwarantującego odpowiednią temperaturę wydawanych posiłków. Mile widziane będzie zastosowanie podgrzewaczy do potraw.

i) Wynajmujący oczekuje, aby pracownicy Najemcy zatrudnieni do obsługi bufetu posiadali schludny i zadbany wygląd. Na uzasadniony wniosek Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zmiany osób obsługujących.

 

IV.   Ofertę mogą złożyć oferenci, którzy:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi gastronomicznych ww. obiekcie.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.
 3. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej – minimum 1 rok.

 

V. Opis  sposobu  przygotowania  oferty i dokumenty, jakie winien dołączyć do  oferty oferent w celu spełnienia ww. warunków.

 1. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Ogólnej (pok. 022 A) Akademii Muzycznej przy pl. Jana Pawła II nr 2 we Wrocławiu lub mailowo: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl oferty zawierającej:

1) formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – do pobrania ze strony www.bip.amuz.wroc.pl w zakładce Ogłoszenia -> Najem lokali – należy w nim podać;

a) proponowany czynsz najmu w złotych brutto,

b) ogólną koncepcję prowadzenia bufetu studenckiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i sposobu przygotowywania posiłków,

c) zaproponowane co najmniej dwa dania śniadaniowe oraz cztery dania obiadowe w tym 2 dania mięsne i 2 dania jarskie wraz z cenami, które znajdować się będą w stałej ofercie bufetu (podstawowy zestaw obiadowy powinien być pełnym obiadem składającym się z I i II dania oraz surówki lub warzyw) wraz z gramaturą i cenami,

d) wykaz innego asortymentu oferowanego w bufecie z propozycjami cenowymi.

2) nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo  CEiDG w zakresie działalności gastronomicznej,

3) oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu.

5) informację na temat dotychczasowej działalności gastronomicznej, w okresie ostatniego roku ze wskazaniem miejsca.

6) Oferta musi być opatrzona napisem „Oferta - bufet studencki Akademii”

7) W konkursie można złożyć jedną ofertę. Przed terminem otwarcia ofert można składać uzupełnienia w zamkniętych kopertach lub wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie.

8) O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Wynajmującego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

VI.   Ocena oferty. 

 1. Do  wyboru oferty Wynajmujący powoła komisję, która będzie brała pod uwagę:

1) wysokość proponowanego czynszu najmu,

2) koncepcję prowadzenia bufetu studenckiego, 

3) proponowane menu i ceny potraw,

4) doświadczenie oferenta.

 1. Komisja oceniając oferty ma prawo wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zaproponowanego menu lub poszczególnych jego pozycji.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych oferentów do dalszych negocjacji. 
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
 4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

……………………………………………………..

Załączniki:

 1. wykaz pomieszczeń wraz z wymiarami,
 2. formularz oferty.

 

 

Załącznik

do Zapytania Ofertowego

 

FORMULARZ OFERTY
w konkursie ofert na najem pomieszczeń w celu prowadzenia

BUFETU STUDENCKIEGO

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Nazwa (firma) oraz adres Oferenta:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

NIP:.............................................................................................................................................................

REGON:......................................................................................................................................................

dane kontaktowe (osoba do kontaktu, numer telefonu, adres email): ...................................................... ...................................................................................................................................................................

 

Odpowiadając na ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczeń w celu prowadzenia BUFETU STUDENCKIEGO w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu składam ofertę miesięcznego czynszu najmu na kwotę: ………………………………… zł brutto,

(słownie: ……………………………………………………………………… złotych brutto).

 

Ogólną koncepcję prowadzenia bufetu studenckiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i sposobu przygotowywania posiłków oraz propozycję menu przedkładam w załączeniu.

 

OŚWIADCZENIA:

 1. Oświadczam, że:

a) jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,

b) nie zalegam z opłacaniem podatków, opłatami oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej i doposażenie lokalu;

 1. Integralną częścią oferty jest wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy).
 2. Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

Miejscowość ................................., dnia ...............................

         ...................................................................

(pieczęć i czytelny podpis Oferenta

lub osoby działającej w imieniu Oferenta)

 

 

Załączniki:

1) Ogólna koncepcja prowadzenia bufetu studenckiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i sposobu przygotowywania posiłków oraz propozycja menu,

2) Informacja na temat dotychczasowej działalności gastronomicznej, w okresie ostatniego roku ze wskazaniem miejsca.