Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej ...

PDFZarządzenie Nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (381,17KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (5,88MB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (18,75MB)
 

Zarządzenie Nr 2/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:                            

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż:

1) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia „Zasady (polityka) rachunkowości Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia „Plan kont syntetycznych i analitycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

                Wykonanie zarządzenia powierza się Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Wrocław, 10 stycznia 2020 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 2/2020 Rektora

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

 

 

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W AKADEMII MUZYCZNEJ             

IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

WE WROCŁAWIU

 

§ 1

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwana dalej „Uczelnią”, jako jednostka sektora finansów publicznych prowadzi rachunkowość według zasad określonych w:

 1. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 869 z późn. zm);

§ 2

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach posiadanych środków prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego.
 2. Rokiem obrotowym Akademii jest okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym.
 3. Uczelnia sporządza sprawozdanie finansowe wymagane ustawą, o której mowa w § 1 pkt 1, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.
 4. Rektor jako kierownik jednostki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.
 5. Sprawozdanie finansowe podpisuje Rektor i Kwestor.
 6. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
 7. Prowadząc księgi rachunkowe Uczelnia uwzględnia specyficzne warunki działalności szkół wyższych określone przepisami ustawy wymienionej w § 1 pkt 2.
 8. Uczelnia stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone w art. 4-8 ustawy o której mowa w § 1 pkt 1.
 9. Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Kwestor.
 10. Roczne sprawozdanie finansowe, po zbadaniu przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Radę Uczelni nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (do dnia 30 czerwca).
 11. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Radę Uczelni.
 12. Zatwierdzone przez Radę roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i uchwałą Rady Uczelni podlega ogłoszeniu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

 

§ 3

Polityka rachunkowości ma na celu przedstawienie obowiązujących w Uczelni:

 1. ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 4. zasad rozliczania kosztów i przychodów,
 5. systemu służącego ochronie danych.

 

§ 4

W Uczelni obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 1. księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej,
 2. księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego,
 3. księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego ( kalendarzowego);
 4. księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, z uwzględnieniem zasady, że do rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej uczelni za kwoty istotne uznaje się te, które wpływają zniekształcająco na sprawozdanie finansowe i podejmowane na jego podstawie decyzje oraz przekraczają 1% przychodów ze sprzedaży netto wykazanych w rachunku zysków i strat za rok poprzedni,
 5. księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy,
 6. ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Radę Uczelni,
 7. zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

 

§ 5

Księgi rachunkowe Uczelni prowadzone są w siedzibie Uczelni we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2.

 

§ 6

 1. Księgi rachunkowe zamyka się na ostatni dzień roku obrotowego, który jest dniem bilansowym.
 2. Ustala się następujące okresy sprawozdawcze:

1) roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,

2) sprawozdania dla GUS sporządza się w terminach określonych odrębnymi przepisami,

3) sprawozdania budżetowe i inne sporządza się na zasadach i w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

 

§ 7

 1. Księgi rachunkowe prowadzone są od dnia 1 stycznia 2009 r. przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania enova365 wspomagającego ich prowadzenie. Producentem oprogramowania jest firma Soneta sp. z o.o., która na bieżąco dostosowuje oprogramowanie do zmian w  przepisach prawnych.
 2. Program komputerowy stosowany w Uczelni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i zapisy księgi głównej. Dziennik umożliwia uzgodnienie obrotów z zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej.

 

 1. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:

1) zasadę podwójnego księgowania,

2) systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej stosownie do zapisów w dzienniku,

3) zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

 

 1. Księgi rachunkowe Uczelni obejmują:

1) dziennik – zawiera zdarzenia gospodarcze ujęte chronologicznie w danym okresie sprawozdawczym i umożliwia uzgodnienie jego obrotów z zestawieniem obrotów  i sald kont księgi głównej. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, każdy dowód księgowy zapisywany komputerowo posiada automatycznie nadany numer,

2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna) – służą do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych,

3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) – prowadzone są według zasady podwójnego zapisu z zachowaniem chronologii i systematyki zapisów. Suma zapisów na poszczególnych kontach ksiąg pomocniczych prowadzonych dla danego konta syntetycznego w danym okresie sprawozdawczym daje sumę obrotów i sald konta syntetycznego,

4) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych – wydruki komputerowe dziennika i zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej sporządzane są na koniec każdego miesiąca.

 

 1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się  w szczególności dla:

1) środków trwałych i ich amortyzacji i umorzeń,

2) wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń, środków trwałych w budowie,

3) rozrachunków z odbiorcami,

4) rozrachunków z dostawcami,

5) rozrachunków publicznoprawnych,

6) rozrachunków z pracownikami,

7) rozliczeń wynagrodzeń,

8) pozostałych rozrachunków,

9) kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów,

10) ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT (rejestry zakupu i sprzedaży),

11)  przychodów i rozliczeń międzyokresowych przychodów,

12)  funduszy specjalnych.

 

 1. W szczególności do celów sprawozdawczych oraz bieżącej analizy sytuacji finansowej uczelni prowadzi się również ewidencję pozabilansową, obejmującą między innymi koszty realizowanych przez uczelnię zdarzeń kulturalnych IMPREZ oraz wydatkowanie dotacji celowych przeznaczonych na działalność inwestycyjną.

 

7.    Operacje gospodarcze ewidencjonowane są w następujących zespołach kont:

      1)  Zespół 0 - aktywa trwałe

      2)  Zespół 1 – środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,

      3)  Zespół 3 – materiały i towary,

      4)  Zespół 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie (układ rodzajowy kosztów),

      5)  Zespół 5 -  koszty według typów działalności i ich rozliczenie (układ kalkulacyjny  kosztów),

      6)  Zespół 6 – produkty i rozliczenia międzyokresowe,

      7)  Zespół 7 – przychody i koszty ich osiągnięcia,

      8)  Zespół 8 – kapitały (fundusze własne), fundusze specjalne, rezerwy i wynik  finansowy,

      9)  Zespół 9 – konta pozabilansowe.

 

§ 8

 1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

 

1) do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości powyżej 10 000 zł.  kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uczelni lub do oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są to w szczególności:

 1. nieruchomości – w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 3. ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 4. inwentarz żywy,
 5. obce środki trwale używane przez jednostki Uczelni na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te mogą być zaliczone do składników majątkowych Uczelni.

 

Środki trwałe tej grupy podlegają amortyzacji rozłożonej w czasie.

 

2) składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej roku i wartości od 401 zł do 10 000 zł zaliczane są do środków trwałych o niskiej wartości.

Środki tej grupy amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania,

 

3) składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej roku i wartości nieprzekraczającej 400 zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów i ewidencjonowane pozabilansowo przez osoby odpowiedzialne.

W ewidencji środków trwałych o niskiej wartości, bez względu na ich wartość początkową, ujmuje się meble, zbiory biblioteczne, fonotekę, narzędzia dla stroicieli

 

4) każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT),

 

5) za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. autorskie prawa majątkowe, koncesje,
 2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub zdobniczych,
 3. know-how,
 4. nabyte na potrzeby Uczelni licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

         

Do wartości niematerialnych i prawnych w zakresie amortyzacji stosuje się przepisy dotyczące środków trwałych.

 

 1. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się:

 

1) cenę nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna – jest to rzeczywista cena zakupu obejmująca:

 1. kwotę należną sprzedającemu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług,
 2. wszelkie koszty odsetek od zobowiązań rozłożonych na raty, jeżeli zostały naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania,
 3. różnice kursowe wynikające z zakupu środka trwałego lub zaciągniętej pożyczki na ich zakup, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania,
 4. opłaty notarialne, skarbowe, sądowe i inne naliczone w związku z nabyciem środka trwałego do dnia przekazania do użytkowania,
 5. koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
 6. w przypadku importu – cło i podatek akcyzowy,
 7. ewentualnie inne opłaty, opusty i rabaty;

2) koszt wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, za który uważa się pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem (montażem ulepszeniem) środka trwałego oraz koszty dostosowania budowlanego (montowanego, ulepszanego) środka trwałego do użytkowania, mogą to być m. in.:

 1. wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych,
 2. koszty wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami na rzecz pracowników i innych osób zatrudnionych przy wytworzeniu. Koszt wynagrodzenia stanowi średnie wynagrodzenia z miesiąca (w przeliczeniu na roboczogodziny), w którym wytworzono środek trwały,
 3. inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytwarzanych składników majątkowych.

 

W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala się z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.

 

3) wartość rynkowa – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu   i stopnia zużycia chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

 

Jeżeli środki trwale nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż.

Wartość początkową środków trwałych podwyższa się o sumę wydatków jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji.
 

 1. Podstawowym narzędziem służącym do ewidencji składników majątkowych Uczelni jest Księga inwentarzowa prowadzona w systemie komputerowym enova365. Ewidencja prowadzona jest dla środków trwałych z podziałem na grypy i rodzaje, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 2.  Księga inwentarzowa obejmuje m. in. następujące pozycje:

1) numer inwentarzowy środka trwałego, numer KŚT,

2) nazwę i opis środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację,

3) wartość początkową i jej zmiany,

4) datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery i symbole dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do książki,

5) określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji,

6) osoby materialnie odpowiedzialne i komórki organizacyjne, w których znajdują się składniki majątkowe.

 1. Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone składniki majątkowe zobowiązane są do prowadzenia ewidencji jednostkowych i uzgadniania stanów środków trwałych z Księgą inwentarzową prowadzoną w Kwesturze na dzień inwentaryzacji oraz każdorazowo w zależności od potrzeb.
 2. Metoda i terminy inwentaryzowania składników majątkowych określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 9

 1. Składniki majątkowe Uczelni podlegają amortyzacji, z wyjątkiem budynków i lokali oraz

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z ustawą, o której mowa w § 1 pkt 1. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są tylko umarzane (grupa 1 i 2 KŚT).

 1. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono, na podstawie dokumentu OT  do ewidencji środków trwałych. Poprawność stawek amortyzacyjnych i okresów użytkowania dla poszczególnych składników majątku trwałego weryfikuje się na koniec każdego roku obrotowego.

 

 1. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo  stwierdzenia niedoboru.

 

 1. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

 

§ 10

1.  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub  kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego.
 2. Udziały w obcych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych (np. papiery wartościowe) wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny godziwej.
 3. Produkty gotowe, do których zalicza się wydawnictwa własne Uczelni wycenia się według kosztów wytworzenia i ewidencjonuje w wartości, którą stanowi cena jednostkowa sprzedaży netto dla wydanej ilości egzemplarzy.
 4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisów aktualizujących kwoty należnej od dłużników w szczególności kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością.
 5. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której aktualizacja dotyczy.

W przypadku ustania przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące (zapłata) równowartość całości lub odpowiedniej części, uprzednio dokonanego odpisu podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

 

 1. Szczegółowa ewidencja należności z tytułu świadczonych przez uczelnię usług edukacyjnych prowadzona jest w Verbis Dean’S Office - Systemie Obsługi Toku Studiów, w którym naliczenia pokrywane są według terminu płatności. Wpłacana przez studenta lub słuchacza kwota służąca do pokrycia przeterminowanej należności powoduje proporcjonalne pokrycie zarówno należności, jak i odsetek. Program generuje wezwania do zapłaty, które są wysyłane pocztą jeśli wysokość zaległości przekracza czterokrotność wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za poleconą przesyłkę listową. Odsetek naliczonych w Verbis nie ewidencjonuje się na należnościach od studentów w programie finansowo – księgowym ENOVA. Pokrycia odsetek z wpłat w bieżącym miesiącu przenosi się bezpośrednio na przychody finansowe.
 2. Ewidencja pozostałych należności prowadzona jest w systemie finansowo – księgowym enova365. Odsetki nalicza się i ujmuje w przychodach po dokonaniu zapłaty należności podstawowej. W przypadku nieterminowych spłat pozostałych należności Uczelnia rezygnuje z naliczania i wzywania do zapłaty odsetek za zwłokę jeżeli wysokość odsetek nie przekracza czterokrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za poleconą przesyłkę listową oraz  innych ważnych powodów uznanych i zaakceptowanych przez Rektora.
 3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
 4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 5. Rezerwy na zobowiązania – zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości w Uczelni przyjęto uproszczenie, że nie tworzy się rezerw na wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów. Wysokość wynagrodzeń z w/w tytułu jest porównywalna  w poszczególnych latach obrotowych, a różnice nie wpływają istotnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy Akademii.

      Uczelnia tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze w szczególności z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych oraz planowanych do zrealizowania w miesiącach październik - grudzień roku obrotowego, a nie wypłaconych wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe. Zmiana stanu rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody  jubileuszowe odnoszona jest w pozostałe przychody operacyjne lub w pozostałe koszty operacyjne w zależności od charakteru zmiany.

 

 1. Uczelnia posiada fundusz zasadniczy, który odzwierciedla wartość jej mienia. Fundusz zwiększają przyjęte na stan budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a także papiery wartościowe przekazane uczelni przez Ministra Finansów, z których środki ze sprzedaży  lub wykupu będą mogły służyć wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Umorzenie w/w składników majątkowych zmniejsza fundusz. Ponadto stan funduszu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy zwiększa (zysk) lub zmniejsza (strata) wynik finansowy uczelni osiągnięty w poprzednim roku obrotowym.  

 

 1. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

 

I – na dzień bilansowy:

wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

 

II – w ciągu roku obrotowego:

1) operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Uczelnia,

2) pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym dla danej waluty średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

 

§ 11

1.   Ewidencję rozrachunków prowadzi się na kontach zespołu 2, między innymi w zakresie rozliczeń z dostawcami, odbiorcami, ze studentami studiów niestacjonarnych i podyplomowych oraz  słuchaczami innych form kształcenia, z tytułu rozliczeń kartą płatniczą, wynagrodzeń, pożyczek mieszkaniowych i pozostałych.

2.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowiące koszty grudnia roku obrotowego a zafakturowane w styczniu roku następnego, ujmuje się na odrębnym koncie  rozrachunkowym zespołu 2 na podstawie dokumentu Polecenie księgowania.

§ 12

 1. Akademia  prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 2. Plan rzeczowo-finansowy stanowi zestawienie przychodów pochodzących ze wszystkich źródeł finansowania i kosztów ponoszonych na wszystkie rodzaje działalności.
 3. Podstawowa działalność operacyjna uczelni, obejmuje:                                                             

    1) działalność dydaktyczną,                                                                                                    

     2) działalność badawczą,

3) działalność kulturalną.

 

 1. Do przychodów z działalności operacyjnej zalicza się w szczególności:

1) subwencje z budżetu państwa na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego,

2) dotacje podmiotowe z budżetu państwa na realizację określonych celów,

3) przychody z tytułu:

 1. opłat za świadczone usługi edukacyjne
 2. pozostałych opłat związanych z działalnością dydaktyczną
 3. pozostałych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

 

 1. Do kosztów działalności operacyjnej zalicza się całość kosztów związanych  w szczególności z:

1) prowadzeniem kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia,

2) prowadzeniem działalności naukowej, kształceniem doktorantów,

3) kształceniem i promowaniem kadr uczelni,

4) upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki i kultury,

5) działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 1. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym w ramach konta zespołu 4   a następnie za pośrednictwem konta 490 – Rozliczenie kosztów, koszty odnoszone są do poszczególnych typów działalności i miejsc powstania na odpowiednie konta zespołu 5.
 2. Do pozostałej działalności operacyjnej zalicza się zdarzenia gospodarcze niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową Akademii, ale powstałe w wyniku jej prowadzenia.
 3. Na kontach 760 ewidencjonuje się pozostałe przychody operacyjne. W szczególności ujmuje się na nim roczne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub finansowanych z różnych źródeł (dotacji, środków zagranicznych i innych), przychody ze sprzedaży majątku trwałego, otrzymane darowizny, otrzymane kary umowne, odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań, nadwyżki majątku trwałego i obrotowego.

Konto 761 służy do ewidencji księgowej pozostałych kosztów operacyjnych, a w szczególności: wartości netto sprzedanych składników majątku trwałego, przekazanych darowizn, odpisania przedawnionych, umorzonych lub nieściągalnych należności, kar, grzywn, odszkodowań i pozostałych.                                                                                     

Na dzień bilansowy salda kont 760 przenosi się na stronę Ma konta 860 a saldo konta 761 na stronę Wn konta 860 – Wynik finansowy.

 

§ 13

 1. Układ kalkulacyjny kosztów jest przeznaczony do ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej Uczelni.
 2. W ramach zespołu 5 na kontach księgowych ujmuje się koszty bezpośrednie  i pośrednie.
 3. Na kontach zespołu 5 rejestruje się koszty poniesione według rodzajów w podziale na działalność dydaktyczną, badawczą i pomocniczą.
 4. Realizowanym przez uczelnie projektom, finansowanym ze źródeł unijnych i krajowych wymagających odrębnej ewidencji księgowej przypisuje się oddzielne konta syntetyczne zespołu 5. Analityka jest dostosowywana do szczegółowych wymogów poszczególnych projektów.
 5. Na koniec roku następuje przeksięgowanie kosztów zespołu 5 dotyczących działalności dydaktycznej na koszt własny działalności dydaktycznej i badawczej za pośrednictwem konta 726.
 6. Koszty poniesione w czasie roku obrotowego na pozostałą działalność finansowaną ze środków projektowych pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych na koniec okresu obrotowego przenosi się na konta zespołu 7, gdzie stanowią przychody określonego projektu równe poniesionym kosztom.

 

§ 14

 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wszystkie koszty, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą.
 2. Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy stanowią stronę Wn konta 640 - Rozliczenia międzyokresowe czynne.

Są to w szczególności:

1) prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji, krajowych i zagranicznych,

2) ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenie samochodów i pozostałe ubezpieczenia majątkowe),

3) licencje na programy użytkowe,

4) dostępy do portali specjalistycznych.

 

2. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto  640 -Rozliczenia międzyokresowe czynne, w korespondencji z kontem zespołu 1, 2. Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu 4, uznając konto Rozliczenia międzyokresowe czynne i równocześnie w ciężar konta zespołu 5 w korespondencji z kontem Rozliczenie kosztów. W bilansie rozliczenia te prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

3. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (strona Ma konta 641) – stanowią szacunkowe zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, w szczególności: wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zaplanowane do realizacji w okresie październik – grudzień roku obrotowego,  i rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych rentowych i nagród jubileuszowych. W bilansie rozliczenia te prezentowane są w pasywach jako rezerwy na zobowiązania.

§ 15

 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie przychody, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą. Rozliczania w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.
 2. Przychody dotyczące przyszłych okresów w uczelni to w szczególności:

1)  subwencje i dotacje otrzymane na rok następny,

2)  dotacje na zakup środków trwałych umarzanych liniowo,

3) środki ze źródeł krajowych i zagranicznych przeznaczone do realizacji w okresie  więcej niż jednego roku obrotowego lub na przełomie lat obrotowych,

4) semestralne należności za świadczone usługi edukacyjne.

 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów określają stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych)
 2. Ewidencję analityczną w zakresie opłat za świadczone przez Akademię usługi dydaktyczne prowadzi się w Systemie Obsługi Toku Studiów firmy Verbis. Dokumenty naliczeń sporządza się jednorazowo za cały semestr, natomiast dokumenty pokryć i wpłat za dany miesiąc na ostatni dzień każdego miesiąca.
 3. Na podstawie dokumentów naliczeń, pokryć oraz wpłat generowanych z w/w systemu dokonuje się zbiorczych zapisów  na kontach księgowych. W momencie naliczenia opłat za usługi edukacyjne ujmuje się je na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Co najmniej dwa razy w roku po zakończeniu I i II półrocza dokonuje się odpisu w przychody naliczeń przypadających na każde półrocze.

§ 16

 1. Działalność statutowa Uczelni określona ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, na zasadach określonych w ustawie
  o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Podatek od towarów i usług VAT ewidencjonowany jest na kontach rozrachunkowych.  
 3. Sprzedaż towarów i usług podlega księgowaniu w wartości netto na kontach przychodów:

Konto 720 – przychody działalności dydaktycznej i badawczej (sprzedaż zwolniona i sprzedaż ze stawką 0 %).

Konto 721 – inne przychody związane z działalnością dydaktyczną i badawczą opodatkowane podatkiem VAT.

 

§ 17

1.   Uczelnia na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządza sprawozdanie finansowe,  które składa się z:

      1) bilansu;

      2) rachunku zysków i strat;

      3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

      4) rachunku przepływów pieniężnych,

      5) zestawienia zmian w funduszu zasadniczym.

 

 1. Uczelnia sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
 2. Wynik finansowy netto składa się z:

1) wyniku działalności operacyjnej,

2) wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,

3) wyniku z działalności finansowej.

     

4. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto Wynik finansowy następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

 1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

 

§ 18

 1. Plan Kont Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiący załącznik numer 2 do zarządzenia, zawiera wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także konta pozabilansowe.

 

 1. Plan kont definiuje:

1) konta bilansowe służące do ewidencji aktywów i pasywów,

2) konta wynikowe ewidencjonujące przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności,

3) konta rozrachunkowe, umożliwiają ustalenie stanu należności i zobowiązań,

4) konta pozabilansowe,

5) zasady tworzenia i strukturę kont analitycznych.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie rozwiązania przyjęte w publikacji Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą  pod redakcją Mariana Pałki.
 2. Plan kont ulega aktualizacji w zależności od potrzeb.

 

§ 19

Uczelnia tworzy fundusze specjalne:

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest corocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie przejściowym przepisami wprowadzającymi tą ustawę, a wydatkowanyz uwzględnieniem dotyczących go innych przepisów prawa.

1) dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych. Wysokość odpisu może być zmniejszona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni.

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego byłego pracownika uczelni publicznej będącego emerytem lub rencistą wynosi za dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270)

3) działalność  funduszu oparta jest na zatwierdzonym przez Rektora planie przychodów  i wydatków na dany rok obrotowy.

4) ewidencję księgową funduszu ujmuje się na koncie 850, na którym po stronie Wn księgowane są zwiększenia np. roczny odpis, a po stronie Ma zmniejszenia w podziale na poszczególne obszary działalności socjalnej.

2. Fundusz stypendialny dla studentów i doktorantów tworzony jest z dotacji budżetowej i obejmuje działalność związaną z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów świadczoną w postaci stypendium socjalnego, zapomóg, stypendiów

Rektora, za wyniki w nauce oraz stypendiów dla osób niepełnosprawnych .

Ewidencję księgową tego funduszu ujmuje się na koncie 854, na którym po stronie Wn księgowane są otrzymane dotacje, a po stronie Ma wypłacane świadczenia w podziale na ich rodzaje.

 

§ 20

 1. System rachunkowości wspomagany jest poprzez licencjonowane moduły oprogramowania enova365:

1) Księgowość,

2) Ewidencja dokumentów,

3) Ewidencja środków pieniężnych,

4) Kadry i płace,

5) Faktury,

6) Księga inwentarzowa.

 

 1. Posiadana przez Uczelnię dokumentacja oprogramowania użytkownika jest zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości.
 2. Wszystkie moduły programu finansowo - księgowego w infrastrukturze sieciowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu znajdują się w jednej zamkniętej przestrzeni specjalnie wydzielonej na potrzeby takich programów.
 3. Dostęp do zasobów, systemów operacyjnych oraz baz danych jest chroniony przed nieuprawnionym dostępem uwierzytelnianiem w postaci hasła ustawionego zgodnie z polityką bezpieczeństwa sieci Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest również nadzorowany przez Administratora dostęp użytkowników do  programów.
 4. Każdego dnia w określonych godzinach wykonywana jest przyrostowa kopia zapasowa oraz jednorazowo kopia całościowa. W celu zabezpieczenia danych kopii, system dodatkowo przechowuje dane na niezależnym serwerze wyposażonym w macierz RAID.  

§ 21

 1. Następujące elementy systemu rachunkowości Uczelni podlegają fizycznemu zabezpieczeniu, który zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem:

1) sprzęt komputerowy wspomagający księgowość,

2) księgowy system informatyczny,

3) księgi rachunkowe,

4) dowody księgowe,

5) dokumentacja inwentaryzacyjna

6) sprawozdania finansowe.

 

 1. Pomieszczenia, w których używany jest sprzęt komputerowy wspomagający księgowość zamykane są na klucz. Po zakończeniu pracy, klucze oddawane są do recepcji. Po godzinach pracy w pomieszczeniach może przebywać tylko pracownik posiadający zezwolenie na pracę w godzinach popołudniowych lub w dniach wolnych od pracy.
 2. Dostęp do informacji systemów rachunkowości posiadają osoby, którym administrator bezpieczeństwa informacji nadał uprawnienia do dostępu do danych w dozwolonym zakresie działania.
 3. Dostęp do systemów chroniony jest hasłem.
 4. Dowody księgowe przechowywane są w zamykanych szafach, w Dziale Finansowo - księgowym (Kwesturze), a następnie archiwizowane i przekazywane do archiwum Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.
 6. Okresowemu przechowywaniu podlegają pozostałe zbiory, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1 z wyjątkiem zbiorów dotyczących projektów unijnych i krajowych, które przechowywane są przez okres zastrzeżony w umowie

§ 22

Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości może nastąpić:

 1. na potrzeby wewnętrzne, do wglądu w siedzibie Uczelni za zgodą Kwestora;
 2. na potrzeby zewnętrzne za zgodą Rektora i po pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierające spis dokumentów.