Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia ...

PDFUchwała nr 5/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021. (1,34MB)
 

Uchwała nr 5/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 r.

            w sprawie wyrażenia opinii o terminach egzaminów wstępnych oraz terminach składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021.

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021:

 

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Kompozycja

23-24.06.2020 r.

-----

24.06.2020 r.

-----

Teoria muzyki

07.09.2020 r.

Muzykoterapia

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

KIERUNEK: DYRYGENTURA

Zakres

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Dyrygentura

23-24.06.2020 r.

-----

24.06.2020 r.

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS i ED

S

NS i ED

Wszystkie instrumenty

Wszystkie dostępne profile

23-24.06.2020 r.

08-09.09.2020 r.

22.06.2020 r.

07.09.2020 r.

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne, ED – English Division

 

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS i ED

S

NS i ED

Wszystkie dostępne instrumenty

23-24.06.2020 r.

08-09.09.2020 r.

22.06.2020 r.

07.09.2020 r.

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne, ED – English Division

 

KIERUNEK: WOKALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

ED

S

ED

Wszystkie dostępne zakresy

23-24.06.2020 r.

08-09.09.2020 r.

22.06.2020 r.

07.09.2020 r.

S – studia stacjonarne, ED – English Division

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Wszystkie dostępne zakresy

25.06.2020 r.

-----

26.06.2020 r.

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

KIERUNEK: MUZYKA KOŚCIELNA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

 

25.06.2020 r.

-----

26.06.2020 r.

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

§ 2

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów egzaminów wstępnych na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021:

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Termin egzaminu

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

27.06.2020 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

07.09.2020 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

07.09.2020 r.

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

07.09.2020 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

07.09.2020 r.

 

§ 3

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia terminu uruchomienia systemu internetowej rejestracji kandydatów na dzień 1 kwietnia 2020 r., najpóźniej o godz. 12.00.

§ 4

  1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie ustalenia następujących terminów składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

POZIOM I FORMA KSZTAŁCENIA

Termin

Studia stacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2020 r. do 29.05.2020 r.

Studia niestacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2020 r. do 14.08.2020 r.

English Division

od 01.04.2020 r. do 14.08.2020 r.

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

od 01.04.2020 r. do 19.06.2020 r.

Studia podyplomowe (oprócz Muzykoterapii)

od 01.04.2020 r. do 14.08.2020 r.

Studium Pedagogiczne

od 01.04.2020 r. do 25.09.2020 r.

 

 

  1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie:

1) określenia, na dzień 6 lipca 2020 r., ostatecznego terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2,

2) określenia, na dzień 11 września 2020 r., terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 6 lipca 2020 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania,

3) określenia, na dzień 14 sierpnia 2020 r., ostatecznego terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4,

4) określenia, na dzień 11 września 2020 r., terminu przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i także których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania.

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 15 stycznia 2020 r.