Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem i kolacją dla 20 osób w terminie

PDF23.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem i kolacją dla 20 osób w terminie.pdf (95,88KB)

PDF23.01.2020 r. - Sprostowanie.pdf (38,09KB)
 

Wrocław, 22 stycznia 2020 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem  i kolacją dla 20 osób w terminie 2-8 marca 2020 r.

Szczegóły  dotyczące usługi:

 1. Nocleg w pokojach 1-osobowych wraz ze śniadaniem i kolacją dla grupy 20 uczestników „III Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego”, zwanego dalej „konkursem”, w terminie 2-8 marca 2020 r.:
 • przyjazd uczestników – 2.03 w godzinach popołudniowych, 
 • wyjazd uczestników – 8.03, w godzinach porannych.
 1. Konkurs składa się z 3 etapów, a organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie na czas trwania całego wydarzenia tylko uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w III etapie, natomiast uczestnikom I oraz II etapu jedynie do dnia 5 marca 2020. Od momentu niezakwalifikowania się do III etapu, ewentualny dalszy pobyt w hotelu oraz wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (licząc od rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej).

Ilość noclegów w danych etapach konkursu:

 • Etap I oraz II – 2.03-6.03 (cztery doby) – 20 osób
 • Etap III – 6.03-8.03 (trzy doby) – 12 osób 
 1. Osobom niezakwalifikowanym do III etapu konkursu hotel zapewni ewentualną możliwość wykupienia noclegu we własnym zakresie bez konieczności zmiany pokoju. Nazwiska osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu przekazane będą sukcesywnie po obradach jurorów.
 2. Hotel zapewni uczestnikom możliwość pozostania w przydzielonym pokoju na czas trwania całego konkursu  (2-8 marca 2020 r.) bez konieczności przeprowadzania się po kolejnych etapach konkursu.

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

60%

60 punktów

2.

Odległość (O)

40%

40 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 60%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google pieszo).

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

                                                         Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 40%

                                             Odległość w ofercie badanej

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: amanda.zok@amkl.edu.pl do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 14.00.
 3. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych