Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy profesjonalnych środków czystości.

 

PDF24.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy profesjonalnych środków czystości. (4,31MB)
 

 

       Wrocław, 21.01.2020 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy profesjonalnych środków czystości.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. 1. Dostawa profesjonalnych środków czystości wg poniższej specyfikacji:

PNG1.png (405,80KB)

 1. 2. Dostawa specjalistycznych środków czystości wg poniższej specyfikacji:

PNG2.png (72,08KB)
 

 1. 3. Ilości produktów są wyłącznie ilościami orientacyjnymi i służą do celów wyceny.

   Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu środków w tych ilościach.

 1. 4. W ofercie powinien być zawarty upust na pozostałe produkty znajdujące się w ofercie Dostawcy nie ujęte w ust. 1, pkt.1.1. i 1.2,

2.Założenia do umowy:

 1. 1. Termin realizacji umowy: od 01.03.2020 r. do 28.02.2022 r.   
 2. 2. Płatność:
  1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczenie zamówionej partii produktów, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 

2.3.Warunki udziału w postępowaniu:

2.3.1. Wszelkie środki chemiczne wybrane przez Zamawiającego muszą posiadać wymagane przepisami atesty upoważniające do stosowania w Polsce i były biologicznie neutralne (czyli nie zagrażające zdrowiu ludzi i środowisku, posiadające wymagane prawem atesty oraz ulegające biodegradacji).

2.3. 2. Wszelkie koszty dostawy produktów do siedziby Zamawiającego są po stronie Dostawcy.

3.Inne:

3.1. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

3.2. Zamawiający składać będzie zamówienia e-mailem lub osobiście przez upoważnionego pracownika.

3.3. Realizacja dostaw odbywać się będzie cyklicznie na podstawie zamówień, transportem Dostawcy, na jego koszt według potrzeb Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu i dostosowania realizacji przedmiotu umowy do swoich rzeczywistych potrzeb oraz niewykorzystania całej kwoty umownej. Dostawca zrzeka się dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.5. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający złoży Dostawcy reklamację. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru brakującego lub wolnego od wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia reklamacji.  

3.6. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.8. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

3.9. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie pracownik działu Administracyjno-Gospodarczego Anna Smoleń a przedstawiciela Dostawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

4.Oferta:

4.1.Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1.1.oferta powinna zawierać:

 1. cenę poszczególnych produktów
 2. wielkość stałego rabatu na pozostałe produkty znajdujące się w ofercie Dostawcy

4.1.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

4.2.Kryteria oceny ofert

 4.2.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Rabat (R)

20%

20 punktów

       
 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

     Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        C min

C = --------- x 100 x 80%

          CB

C – wartość punktowa ceny

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

 

2) W przypadku kryterium Rabat „R” punkty będą przyznawane następująco:

 • Poniżej 10% rabatu – 1 pkt.
 • 10-20% rabatu – 5 pkt.
 • 21-30% rabatu – 10 pkt.
 • Powyżej 30% rabatu – 20 pkt.

 

    Wykonawca w ramach kryterium Rabat  może maksymalnie uzyskać 20 pkt.

 

Ocena końcowa oferty: Ok = C+ R

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i rabatu, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

4.3.Termin i miejsce składania ofert:

4.3.1.oferty można składać do dnia 30.01.2020 r. do godz. 10:00

4.3.2.oferty proszę składać za pomocą platformy zakupowej OpenNexus  

https://platformazakupowa.pl/

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).