Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na 2020.

PDFZarządzenie Nr 3/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na 2020. (285,76KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 3/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na 2020. (379,40KB)
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na 2020.  

  Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz §10 ust. 3 pkt 10 oraz § 100 ust. 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Działalność Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia określenia Planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. prowadzona będzie w oparciu o Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2020 r.

 

 

Wrocław, 29 stycznia 2020 r.

 

 

 

Załącznik                 

do Zarządzenia nr 3/2020 Rektora  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 29 stycznia 2020 r.

 
     

Prowizorium planu rzeczowo - finansowego  

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020

     

Przychody z działalności operacyjnej

 

   29 310 000 zł

1. subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego  

    i badawczego

   24 167 000 zł

 

2. dotacja podmiotowa na zadania związane z działalnością kulturalną

        707 000 zł

3. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

          58 000 zł

4. opłaty za usługi edukacyjne

 

        300 000 zł

5. pozostałe przychody

 

     3 358 000 zł

6. pozostałe przychody operacyjne

 

        720 000 zł

     

Koszty działalności operacyjnej

 

   29 336 000 zł

1. amortyzacja

 

        982 000 zł

2. zużycie materiałów i energii

 

     1 250 000 zł

3. usługi obce

 

     2 738 817 zł

4. podatki i opłaty

 

          42 000 zł

5.wynagrodzenia w tym:

 

   19 780 000 zł

   wynikające ze stosunku pracy

 

   18 400 000 zł

6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

 

     4 278 183 zł

    składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy

 

     3 368 000 zł

    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

        769 600 zł

    stypendia dla doktorantów

 

        140 583 zł

7. pozostałe koszty rodzajowe

 

        240 000 zł

8. pozostałe koszty operacyjne

 

          25 000 zł

 

Przychody finansowe

 

          30 000 zł

Koszty finansowe

 

            4 000 zł

     

Przychody ogółem

 

   29 340 000 zł

Koszty ogółem

 

   29 340 000 zł

     

Fundusz stypendialny

   

Przychody w tym:

 

        640 925 zł

niewykorzystana dotacja z lat ubiegłych

 

            9 925 zł

dotacja podmiotowa na świadczenia dla studentów                                i doktorantów

 

        631 000 zł

Koszty, w tym:

 

        640 925 zł

stypendia dla studentów

 

        602 925 zł

stypendia dla doktorantów

 

          38 000 zł

     

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

        550 000 zł

     

Wrocław, 29 stycznia 2020 r.