Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (932,29KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz  § 10 ust. 2 i 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych, i wyposażenia, za które odpowiedzialny materialnie jest Pan Mieczysław Turański.

§ 2

W trakcie inwentaryzacji:

1) osobą zdającą jest Pan Marek Gumienny, w zastępstwie za Pana Mieczysława Turańskiego,

2) osobą przejmującą Pani Anna Smoleń.

§3

  1. Składniki majątku wymienione w § 1 należy zinwentaryzować drogą spisu z natury poprzez elektroniczny odczyt kodu kreskowego za pomocą przeznaczonego do tego celu terminalu.
  2. Nieoznakowane kodami kreskowymi składniki majątku podlegającego  inwentaryzacji należy spisać na arkuszach spisowych, które przewodniczący komisji oraz zespołów spisowych pobiorą w Kwesturze (Dziele Finansowo–Księgowym) w terminie 17 – 20 lutego 2020 r.
  3. Arkusz spisu z natury z inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sporządza się w trzech egzemplarzach (oryginał jest przekazywany do Kwestury, natomiast kopie do osób odpowiedzialnych materialnie).

§ 4

Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 17 lutego do 18 marca 2020 r. według  stanu na dzień 31 stycznia  2020 r.

§ 5

W celu terminowego i zgodnego z przepisami przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1)  Anna Borecka – przewodnicząca,

2)  Krzysztof Głowacz – członek,

3)  Magdalena Kowalczyk – członek,

4)  Zbigniew Stroński – członek.

§ 6

Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

1)  rzetelnego, dokładnego, zgodnego ze stanem faktycznym spisania wszystkich składników majątkowych,

2)  terminowego przeprowadzenie spisu z natury,

3)  oceny stanu jakości składników majątkowych objętych spisem,

4)  przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w wewnętrznych przepisach Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu

5)  przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Kwestury w terminie  trzech dni po zakończeniu spisu,

6) rozliczenia inwentaryzacji.

§ 7

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników wymienionych w § 1 należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia nr  7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2020 r.

 

.......................................................

(Nazwa jednostki – pieczęć)

 

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

 

1. …………………………        – przewodniczący

2.  ………………………..         – członek

3.  ………………………..         – członek

 

na posiedzeniu w dniu………….... dotyczącym inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych, i wyposażenia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, za które odpowiedzialny materialnie jest Pan Mieczysław Turański (Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Nr ……………..…………………………...), przeprowadzonej w okresie od ………………. do …………….. r. według stanu na dzień ………………….., dokonała następującego rozliczenia:

                            

1.  Ustalony stan ewidencyjny:

 

Środki trwałe

-    ………………

 

 

Wyposażenie

-    ………………

 

 

2.  Ustalony stan wg spisu z natury:

 

Środki trwałe

-    ……………….

 

 

Wyposażenie

-    ……………….

 

 

3.  Rozliczenie wyników inwentaryzacji przedstawia zestawienie zbiorcze spisów z natury i wynosi:

1) niedobory ogółem    ..………… zł

3)  nadwyżki  ogółem   – ………….. zł

 

Wyceny środków trwałych i wyposażenia dokonała i rozliczenie sporządziła:

 

………………

Podpis

 

4. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co  następuje:                                   

……………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

………………………………………………

 (podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................

2. ..............................................

             (podpisy członków komisji)

 

 

Opinia radcy prawnego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................          ...................................

                                           (data)                                        (podpis)

 

Opinia głównego księgowego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................          ...................................

                                                (data)                                        (podpis)