Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii

PDFZarządzenie Nr 18/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021. (2,05MB)
 

Zarządzenie Nr 18/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 11 maja 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 Załącznika do Uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposób jej przeprowadzenia oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 w ten sposób, iż §§ 1, 2, 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„§1

      Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021:

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

Kompozycja

07-08.07.2020 r.

-----

08.07.2020 r.

-----

Teoria muzyki

07.09.2020 r.

Muzykoterapia

-----

 

KIERUNEK: DYRYGENTURA

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

07-08.07.2020 r.

-----

08.07.2020 r.

-----

 

 

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

English Division i niestacjonarne

stacjonarne

English Division i niestacjonarne

Wszystkie zakresy z wyłączeniem zakresu instrumenty perkusyjne

07-08.07.2020 r.

08-09.09.2020 r.

 

06.07.2020 r.

 

07.09.2020 r.

Instrumenty perkusyjne

07-08.07.2020 r.

08-09.09.2020 r.

 

21.09.2020 r.

 

07.09.2020 r.

 

 

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

English Division i niestacjonarne

stacjonarne

English Division i niestacjonarne

Wszystkie zakresy

07-08.07.2020 r.

08-09.09.2020 r.

06.07.2020 r.

07.09.2020 r.

 

 

KIERUNEK: WOKALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

English Division

stacjonarne

English Division

Wszystkie zakresy

07-08.07.2020 r.

08-09.09.2020 r.

06.07.2020 r.

07.09.2020 r.

 

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

Wszystkie zakresy.

09.07.2020 r.

-----

10.07.2020 r.

-----

 

KIERUNEK: MUZYKA KOŚCIELNA

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

09.07.2020 r.

-----

10.07.2020 r.

-----

§ 2

       Ustala się następujące terminy egzaminów wstępnych na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021:

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Termin egzaminu

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

11.07.2020 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

07.09.2020 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

07.09.2020 r.

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

07.09.2020 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

07.09.2020 r.

 

 

§ 3

      Ustala się termin uruchomienia systemu internetowej rejestracji kandydatów na dzień 1 kwietnia 2020 r., najpóźniej o godz. 12.00.

 

§ 4

  1. Ustala się następujące terminy przesyłania skanów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem dokumentów określonych w ustępie 2:

 

 

POZIOM I FORMA KSZTAŁCENIA

Termin

Studia stacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2020 r. do 20.06.2020 r.

Studia niestacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2020 r. do 14.08.2020 r.

English Division

od 01.04.2020 r. do 14.08.2020 r.

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

Studia podyplomowe (oprócz Muzykoterapii)

od 01.04.2020 r. do 14.08.2020 r.

Studium Pedagogiczne

od 01.04.2020 r. do 25.09.2020 r.

 

 

  1. Określa się następujące terminy:

1) dzień 31 sierpnia 2020 r. – termin przesłania skanu świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2,

2) dzień 30 września 2020 r. – termin przesłania skanu świadectwa dojrzałości dla kandydatów, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania,

3) dzień 31 sierpnia 2020 r. – termin przesłania skanu świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4,

4) dzień 30 września 2020 r. – termin przesłania skanu świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2020 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania,

5) dzień 30 września 2020 r. – termin przesłania skanu dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem, o ile był wydany, lub – w przypadku absolwentów studiów wyższych z roku 2020 – termin przesłania skanu zaświadczenia o ukończeniu studiów, uzyskaniu tytułu zawodowego „licencjat” lub „magister”, wraz z uzyskaną oceną końcową.

§ 2

        Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

              Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.