Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 13/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych ...

PDFUchwała nr 13/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (897,62KB)
 

Uchwała nr 13/2020  

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11 i 12 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 10 i 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie określonym w art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§1

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanych dalej „programami” wprowadza się następujące zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się:

  1. weryfikacja efektów uczenia się określonych w programach, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, za wyjątkiem egzaminów dyplomowych, odbywa się poza siedzibą Akademii z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację,
  2. przewidziane w programach formy „zaliczenie ze stopniem komisyjne” oraz „egzamin komisyjny” zastępuje się odpowiednio formami „zaliczenie ze stopniem” i „egzamin”, które przeprowadzane są przez prowadzącego zajęcia,
  3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin dyplomowy, w tym obrona pracy pisemnej mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację,
  4. w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w semestrze letnim 2019/2020 dopuszcza się ich realizację w kolejnym roku akademickim z zachowaniem prawa do zaliczenia semestru letniego, pod warunkiem że nie wpłynie to na terminowe zakończenie studiów. Decyzję w sprawie przeniesienia zajęć na kolejny rok akademicki podejmuje właściwy Dziekan. Liczbę punktów ECTS wymaganą do zaliczenia semestru letniego 2019/2020 obniża się o liczbę punktów z zajęć przeniesionych na kolejny rok akademicki.

§2

Szczegółowe zasady weryfikacji efektów uczenia się poza siedzibą Akademii z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, o których mowa w § 1 określa Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w drodze zarządzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 26 maja 2020 r.