Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 14/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych ...

PDFUchwała nr 14/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (866,48KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 14/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (3,88MB)
 

 

Uchwała nr 14/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr  30/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie określonym w art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposób jej przeprowadzenia oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiące załącznik do Uchwały Nr 30/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż:

1) Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

㤠3a

  1. Postępowanie rekrutacyjne, w tym egzaminy wstępne, prowadzone będą z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość określonych dalej dla konkretnych czynności postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) wszystkie dokumenty, w tym podpisane kwestionariusze, o których mowa w §10 ust. 1 pkt. 1 i § 12 ust. 1 pkt. 1 mogą być składane przez kandydatów w formie elektronicznej - w postaci skanów dokumentów oryginalnych,

2) egzaminy wstępne oraz inne czynności w ramach rekrutacji, w tym potwierdzenie znajomości języka polskiego przeprowadzane będą poza siedzibą Akademii, z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość w zakresie i na zasadach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji oraz w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021.”

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 26 maja 2020 r.