Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów ...

PDFZarządzenie Nr 22/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (2,74MB)
 

Zarządzenie Nr 22/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2020 r.

 

w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm), § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 2 Uchwały Nr 13 z dnia 26 maja 2020 r. Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, za wyjątkiem egzaminów dyplomowych, odbywa się poza siedzibą Akademii z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację z zachowaniem następujących zasad:

1) w danej sesji egzaminacyjnej (głównej lub poprawkowej) obowiązuje jedna forma egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu,

2) formę egzaminu/zaliczenia określa prowadzący zajęcia,

3) forma egzaminu/zaliczenia powinna:

  1. umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
  2. odpowiadać lub być możliwie zbliżona do formy podanej w sylabusie przedmiotu,
  3. nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla wszystkich studentów,
  4. minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminu lub korzystania z niedozwolonych pomocy.

§ 2

1. Weryfikacja efektów uczenia się w trybie zdalnym realizowana może być przy użyciu narzędzi informatycznych, odpowiednich dla weryfikacji danego typu efektu uczenia się tj.:

1) w trybie komunikacji synchronicznej, zapewniającej jednoczesną, obustronną transmisję co najmniej głosu prowadzącego egzamin oraz egzaminowanego,

2) w trybie komunikacji asynchronicznej, tj. poprzez przekazanie za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikacji elektronicznej materiałów opracowanych przez studenta według wytycznych nauczyciela prowadzącego przedmiot (np. nagranie wykonania, referat, opracowanie zagadnienia, nagranie ćwiczenia),

3) w trybie komunikacji synchronicznej w formie testów on-line.

2. Podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie komunikacji synchronicznej, zapewniającej jednoczesną, obustronną, transmisję co najmniej głosu prowadzącego egzamin lub zaliczenie oraz egzaminowanego, z wyłączeniem testów on-line, których zasady przeprowadzania określa ust. 4 i 5, stosowane są następujące zasady: 

1)  egzaminy lub zaliczenie powinny być przeprowadzane indywidualnie, co oznacza, że w danym czasie egzaminator przeprowadza egzamin lub zaliczenie tylko z jednym studentem, chyba, że ze specyfiki zajęć wynika, że egzamin lub zaliczenie przeprowadzane są przy udziale większej liczby osób,

2)  nauczyciel prowadzący przedmiot powinien przygotować harmonogram egzaminów lub zaliczeń, w którym każdemu ze studentów przystępujących do egzaminu wyznacza dzień i godzinę egzaminu lub zaliczenia. Informacja o dniu i godzinie egzaminu lub zaliczenia powinna być przekazana studentom co najmniej na trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia egzaminu lub zaliczenia,

3)  niestawienie się studenta na egzaminie lub zaliczeniu w terminie przewidzianym przez harmonogram traktowane będzie jako nieobecność. W razie trudności technicznych student powinien zadbać o możliwość skontaktowania się z prowadzącym egzamin lub zaliczenie w inny sposób. Konsekwencje nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu określa Regulamin Studiów,

4)  studenci nie mogą być zapoznawani z treścią zadań lub pytań egzaminacyjnych lub zaliczeniowych przed rozpoczęciem egzaminu lub zaliczenia,

5)  ze względu na konieczność ograniczenia możliwości korzystania z niedozwolonej pomocy, egzamin lub zaliczenie powinny być prowadzone z zachowaniem następujących zasad:

a)  egzaminator ma obowiązek sprawdzić tożsamość przystępującego do egzaminu lub zaliczenia studenta,

b)  student nie może wyciszać swojego mikrofonu oraz musi pozostać w zasięgu kamery podczas całego czasu trwania egzaminu lub zaliczenia. Nieuzasadnione złamanie tej reguły skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej,

c)  pytania zadawane są przez egzaminatora pojedynczo, student nie może mieć dostępu do niezadanych jeszcze pytań. Egzaminator nie zostawia studentowi czasu na przygotowanie się do odpowiedzi. Pytania powinny być przygotowane tak, aby student nie musiał robić dodatkowych notatek,

d)  po zakończeniu egzaminu lub zaliczenia student jest informowany przez egzaminatora o ocenie, jaką uzyskał na egzaminie lub zaliczeniu,

6)  w przypadku wykrycia przez egzaminatora jakichkolwiek nieprawidłowości w przebiegu egzaminu lub zaliczenia zobowiązany jest on do powiadomienia o tym fakcie Dziekana,

7)  jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w formie komunikacji synchronicznej dojdzie do zerwania połączenia ze studentem, egzaminator może:

a) nawiązać ponownie połączenie i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie,

b) powtórzyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie w pierwszym możliwym do uzyskania dobrego jakościowo połączenia terminie,

8)  przebieg zaliczenia/egzaminu jest rejestrowany przez egzaminatora i przechowywany do czasu zakończenia procesu weryfikacji efektów uczenia się w bieżącym roku akademickim, z uwzględnieniem regulaminowego trybu odwoławczego. Po tym terminie egzaminator zobowiązany jest nagranie trwale usunąć.

3.  W ramach egzaminów lub zaliczeń przeprowadzanych w trybie komunikacji asynchronicznej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2:

1)  prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przekazania studentowi informacji o podstawach weryfikacji osiągnięcia przez niego założonych dla przedmiotu efektów uczenia się, w tym wytycznych określających:

a)  stawiany studentowi cel i zadanie, jakie ma zrealizować w przygotowywanej pracy,

b)  zakładany efekt wykonywanych przez studenta zadań związanych z pracą,

c)  wymaganą formę realizacji pracy (np. praca pisemna, nagranie audio-wideo, nagranie audio),

d)  kryteria oceny,

2)  prowadzący zajęcia weryfikujący przy użyciu trybu komunikacji asynchronicznej osiągnięcie przez studenta założonych dla przedmiotu efektów uczenia się ma obowiązek:

a)  określenia studentowi terminu i sposobu dostarczenia pracy, z zastrzeżeniem, że praca powinna być wysłana z adresu mailowego studenta należącego do domeny @amkl.edu.pl na adres mailowy prowadzącego zajęcia należący do domeny @amkl.edu.pl z zaznaczeniem opcji „włącz udostępnianie linku”,

b)  określenia terminu i sposobu przekazania studentowi informacji o ocenie za egzamin lub zaliczenie,

c)  udokumentowania wykonania wymienionych powyżej czynności.

4.  W ramach egzaminów lub zaliczeń przeprowadzanych w trybie komunikacji synchronicznej w formie testów on-line, stosowane są następujące zasady:

1) nauczyciel prowadzący przedmiot zobowiązany jest wskazać studentowi platformę, na której umieszczony będzie test weryfikujący wiedzę,

2) dostęp do testu może mieć student, który posługuje się adresem mailowym należącym do domeny @amkl.edu.pl. Użycie innego adresu mailowego kategorycznie eliminuje możliwość uczestniczenia takiej osoby w teście,

3) logowanie studentów do danego testu jest możliwe po uzyskaniu indywidualnego kodu dostępu/ hasła / linku wysłanego na adres studenta (w domenie @amkl.edu.pl).

5. Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie komunikacji synchronicznej w formie testów on-line dojdzie do zerwania połączenia z platformą, student zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym egzaminatora (telefonicznie lub mailowo), a egzaminator może:

1) udostępnić ponownie hasło / link i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie, jeśli warunki techniczne platformy to umożliwiają,

2) powtórzyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie w pierwszym możliwym do uzyskania dobrego jakościowo połączenia terminie, w tej sytuacji egzaminator przygotowuje inny zestaw pytań testowych.

6. Szczegółowe kryteria oceny zaliczeń i egzaminów, których forma została zmieniona z formy „zaliczenie ze stopniem komisyjne” i „egzamin komisyjny” ustala prowadzący zajęcia z uwzględnieniem zasad określonych przez kierownika właściwej katedry.

§ 3

Określa się następujące zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację:

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego Dziekana, prezentacja i ocena pracy artystycznej oraz egzamin dyplomowy w zakresie obrony pisemnej pracy dyplomowej i kolokwium, mogą odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu on-line - poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej, w których dyplomant oraz komisja egzaminacyjna lub komisja egzaminu dyplomowego uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego Dziekana, prezentacja i ocena pracy artystycznej może również odbywać się w trybie komunikacji asynchronicznej, do której stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 ust. 3 niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem, że dyplomant przesyła nagranie pracy artystycznej do pedagoga przedmiotu głównego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w których prezentację i ocenę pracy artystycznej przeprowadza się przed komisją egzaminacyjną w trybie komunikacji asynchronicznej dopuszczalne są następujące formy pracy komisji egzaminacyjnej:

1) ocena w trybie jednoczesnej prezentacji pracy przygotowanej przez studenta wszystkim członkom komisji egzaminacyjnej (np. przez udostępnienie podczas video-konferencji),

2) przekazanie przez pedagoga przedmiotu głównego pracy artystycznej przygotowanej przez studenta na konta elektroniczne członków komisji egzaminacyjnej w domenie @amkl.edu.pl.

4. Terminy i tryb posiedzenia komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 3, ustala Dziekan.

5. W przypadku prezentacji pracy artystycznej w ramach synchronicznego kontaktu on-line komisja egzaminacyjna powinna zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do prezentacji pracy artystycznej.

6. Posiedzenia komisji egzaminacyjnej oceniającej pracę artystyczną są dokumentowane w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków komisji.

7. Ocena z egzaminu lub zaliczenia podawana jest do wiadomości studenta niezwłocznie.

8. Przebieg egzaminu dyplomowego w zakresie obrony pisemnej pracy dyplomowej i kolokwium przeprowadzanego w ramach synchronicznego kontaktu on-line jest rejestrowany i utrwalany na nośniku danych do czasu zakończenia procesu weryfikacji efektów uczenia się w bieżącym roku akademickim, z uwzględnieniem regulaminowego trybu odwoławczego.

9. W przypadku przeprowadzania egzaminu dyplomowego w zakresie obrony pisemnej pracy dyplomowej i kolokwium ramach synchronicznego kontaktu on-line protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządzany jest przez komisję egzaminu dyplomowego m.in. na podstawie nagrania zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu dyplomowego w zakresie obrony pisemnej pracy dyplomowej i kolokwium.

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dziekanom i Kierownikowi Działu Nauczania Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 29 maja 2020 r.