Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zasad sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

PDFZarządzenie Nr 23/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zasad sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (1,68MB)

 

Zarządzenie Nr 23/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z poźn. zm.) w związku z § 37 ust. 23 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 46/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się co następuje:

§ 1

Zakres zarządzenia

 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwanego dalej „JSA”, w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”.
 2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie pisemne prace dyplomowe przygotowywane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 3. Zarządzenie obowiązuje:

1) studentów Akademii – zwanych dalej „studentami”,

2) nauczycieli akademickich Akademii i inne osoby pełniące funkcję promotora pracy dyplomowej w Akademii – zwanych dalej „promotorami”,

3) pracowników Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii, zwanego dalej „DNS”,

4) pracowników Działu Informatycznego Akademii.

§ 2

Procedura badania

 1. Rozpoczęcie procedury sprawdzania pracy dyplomowej za pomocą JSA następuje po wprowadzeniu przez DNS do JSA metryki pracy dyplomowej. Metryka pracy dyplomowej wprowadzana jest do JSA zgodnie z danymi zawartymi w wykazach zatwierdzonych tematów prac dyplomowych, sporządzanych w podziale na stopnie studiów, zawierających imię i nazwisko dyplomanta, temat pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, które Kierownicy Katedr składają w DNS, nie później niż miesiąc przed upływem terminu złożenia pisemnej pracy dyplomowej.
 2. W celu sprawdzenia pracy dyplomowej za pomocą JSA student przekazuje promotorowi pracę dyplomową w wersji elektronicznej – drogą mailową lub zapisaną na płycie DVD/ CD z zamkniętą sesją lub na innym nośniku, w postaci jednego pliku, w formacie PDF, którego nazwa zawiera imię i nazwisko studenta oraz numer jego albumu.
 3. Proces sprawdzania pracy dyplomowej za pomocą JSA obejmuje:

1) zapisanie pliku z pracą dyplomową w systemie JSA,

2) zlecenie przeprowadzenia próby badania,

3) wygenerowanie raportu przez JSA, w wyniku którego promotor otrzymuje powiadomienie o gotowym raporcie wysyłane automatycznie z JSA na adres poczty elektronicznej na domenie amkl.edu.pl,

4) analizę wyników badania przedstawionych w raporcie w celu weryfikacji samodzielności przygotowania pracy przez studenta,

5) podjęcie decyzji o:

a) uznaniu pracy dyplomowej za samodzielną i zaakceptowaniu raportu,

b) przekazaniu pracy dyplomowej do poprawy przez studenta,

c) uznaniu pracy za niesamodzielną,

6) wydruk raportu z systemu JSA.

 1. Czynności wymienione w ust. 3 wykonuje promotor.

§ 3

Raport i analiza raportu

 1. Raport z badania pracy dyplomowej zawiera:

1) analizę tekstu, służącą do rozpoznania możliwej manipulacji tekstem,

2) Procentowy Rozkład Podobieństwa, zwany dalej „PRP”, służący do analizy poziomu podobieństwa pracy badanej do innych prac zgromadzonych w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, zwanym dalej „ORPPD”, a także do dokumentów pochodzących z innych źródeł porównania, w tym z zasobów Internetu oraz z aktów prawnych,

3) wykaz referencyjnych baz porównawczych.

 1. Analiza tekstu pracy dyplomowej zawiera statystykę zawierającą użyte w tekście pracy dyplomowej:

1) znaki,

2) wyrazy,

3) znaki specjalne lub znaki spoza języka, w którym przygotowana jest praca,

4) nierozpoznane słowa,

5) fragmenty innego stylu.

 1. PRP prezentowany jest za pomocą wskaźników procentowych określających poziom zapożyczeń dla fragmentów nie krótszych niż:

1) dla wskaźnika 1-5 wyrazów,

2) dla wskaźnika 2-10 wyrazów,

3) dla wskaźnika 3-20 wyrazów,

4) dla wskaźnika 4-40 wyrazów.

 1. Praca dyplomowa wymaga szczegółowej weryfikacji przez promotora pod kątem zapożyczeń, który w szczególności uzasadnia uznanie użycia treści obcej lub powszechnie używanych fraz w języku za prawidłowe w przypadku, gdy:

1) wskaźnik 1 wynosi 40% i więcej,

2) wskaźnik 2 wynosi 30% i więcej,

3) wskaźnik 3 wynosi 20% i więcej,

4) wskaźnik 4 wynosi 5% i więcej.

§ 4

 1. W przypadku, gdy w wyniku badania wartości wszystkich wskaźników nie przekroczą wartości granicznych określonych w § 3 ust. 4, praca może być uznana za przygotowaną samodzielnie przez studenta. W takim przypadku promotor akceptuje raport w systemie, a następnie generuje, drukuje i podpisuje zatwierdzony raport ogólny z badania w JSA wraz z wnioskiem o dopuszczenie pracy do obrony i składa go w DNS w terminie do 7 dni od jego wygenerowania, w celu wyznaczenia terminu obrony pracy dyplomowej przez Dziekana Wydziału.
 2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, promotor przekazuje zaakceptowaną pracę dyplomową do recenzentów.

§ 5

 1. Po akceptacji raportu przez promotora nie ma możliwości dodawania kolejnych plików do badania pracy dyplomowej studenta.
 2. Dokument zatwierdzający raport z badania w JSA umieszczany jest w teczce akt osobowych studenta.

§ 6

Zatwierdzenie i złożenie przez promotora w DNS raportu ze sprawdzenia pisemnej pracy dyplomowej, o którym mowa w § 4, wraz z wnioskiem o dopuszczenie pracy do obrony jest warunkiem złożenia przez studenta w DNS pisemnej pracy dyplomowej, której dotyczy raport, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów oraz dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego, niezależnie od spełnienia innych warunków dotyczących egzaminu dyplomowego określonych w Regulaminie Studiów Akademii.

§ 7

 1. W przypadku przekroczenia wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 4, lub w przypadku potwierdzenia manipulowania tekstem przez raport z JSA, promotor ma możliwość:

1) wykluczenia z badania zapożyczonego fragmentu pracy w wyniku weryfikacji szczegółowej, dopuszczając do pozostawienia jego treści, pomimo że został on zapożyczony z innego źródła,

2) skierowania pracy do poprawy przez studenta, w tym w szczególności do uzupełnienia informacji o źródłach pochodzenia tekstu lub zdjęcia manipulacji tekstem,

3) nie dopuścić pracy do egzaminu dyplomowego oraz zawiadomić Dziekana o konieczności skierowania do Rektora wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

 1. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1, promotor podaje przyczynę wykluczenia poprzez zamieszczenie komentarza w JSA. Po dokonaniu wykluczenia promotor poddaje pracę kolejnemu badaniu poprzez zlecenie badania w JSA. Informacja o dokonanych wykluczeniach jest zamieszczana na wydruku kolejnego raportu z badania pracy w JSA.
 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2, promotor wyznacza indywidualny termin ponownego badania pracy.
 3. Zlecenie przeprowadzenia badania pracy dyplomowej przygotowanej przez określonego studenta, na określonym kierunku studiów i przez tego samego promotora w systemie JSA może być powtórzone trzykrotnie.
 4. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, promotor akceptuje raport w systemie, a następnie generuje, drukuje i podpisuje zatwierdzony raport ogólny z badania w JSA i wraz z wnioskiem o niedopuszczenie pracy do obrony składa w DNS w terminie do 7 dni od jego wygenerowania, a procedura nadania tytułu zawodowego zostaje wstrzymana do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 8

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 9

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 20/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kontroli pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

§ 10

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 4 czerwca 2020 r.