Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24.06.2020 r. - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy redakcji tekstu w języku angielskim.

PDF24.06.2020 r. - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy redakcji tekstu w języku angielskim. (1,10MB)
 

Wrocław, 23 czerwca 2020 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy redakcji tekstu w języku angielskim.

 

 1. Zamówienie dotyczy redakcji tekstu 32 angielskojęzycznych artykułów naukowych o tematyce muzykologicznej o łącznej objętości około 460 stron, przy czym jedna strona jest rozumiana jako 1800 znaków liczonych ze spacjami. Wymienione artykuły są przeznaczone do opubliko-wania w książce Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References (praca zbiorowa).

 

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiał do redakcji w plikach doc lub docx.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że redakcja:
 1. ma być wykonana zgodnie z brytyjską konwencją językową oraz wytycznymi redakcyjnymi Wykonawcy,
 2. ma obejmować dokonanie poprawek ortograficznych, leksykalnych, gramatycznych, składniowych, logicznych, stylistycznych, interpunkcyjnych oraz typograficznych,
 3. ma być wykonana przy użyciu narzędzia „recenzja” w programie WORD.

 

 1. Zamawiający umożliwi wgląd do tekstów przeznaczonych do redakcji oraz przekaże wytyczne redakcyjne wymienione w punkcie 3a) za pomocą linku, który zostanie udostępniony zainteresowanym Wykonawcom na ich życzenie przesłane pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl Równocześnie zamawiający informuje, że teksty do redakcji mogą różnić się w niewielkim stopniu od tekstów do wglądu pod względem merytorycznym.

 

 1. Pliki przeznaczone do redakcji będą dostarczane Wykonawcy sukcesywnie po 8 artykułów w terminach: 8, 13, 20 i 27 lipca 2020 r.

 

 1. Termin wykonania zlecenia: 15 września 2020 r., przy czym Zamawiający oczekuje, że pierwszą partię tekstów po redakcji, obejmującą co najmniej 16 artykułów, otrzyma od Wykonawcy nie później niż 1 września 2020 r.

 

 1. Zamawiający oczekuje, że zlecenie będzie wykonane jednolicie pod względem stylistycznym, tzn. że wszystkie artykuły będą skorygowane zgodnie z tymi samymi założeniami językowymi. Mile widziane byłoby zatem zrealizowanie całego zamówienia przez jedną osobę.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. cenę brutto za wykonanie redakcji o objętości jednej strony rozumianej jako 1800 znaków liczonych ze spacjami,
 2. plik z wykonaną w programie WORD za pomocą narzędzia „recenzja” redakcją przykładowego tekstu określonego przez Zamawiającego, o objętości około 8000 znaków liczonych ze spacjami. Tekst przeznaczony do opracowania Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego życzenie przesłane pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl Zamawiający zastrzega, że tekst ten nie jest reprezentatywny dla przeciętnego poziomu całego materiału obejmującego zlecenie opisywane w niniejszym zapytaniu.
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

40%

40 punktów

2.

Jakość (J)

60%

60 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena”  (C):

 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie; punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

        Cmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                     CB

            C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

W ramach kryterium „Jakość” oceniona zostanie jakość dostarczonej przez Wykonawcę redakcji przykładowego tekstu, o którym mowa w punkcie 8b, dokonanej pod kątem poprawności językowej (w tym ortograficznej, leksykalnej, gramatycznej, składniowej, logicznej, stylistycznej, interpunkcyjnej oraz typograficznej).

Zamawiający oceni jakość redakcji przykładowego tekstu, przydzielając każdej ocenianej ofercie punkty za jakość w skali od 1 do 10 punktów.

Zamawiający rozpatrzy tylko te oferty, w których redakcja przykładowego tekstu zostanie oceniona na co najmniej 6 punktów. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał przesłanych przez Wykonawców opracowań z naniesionymi uwagami.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Jakość”, zostanie obliczona według wzoru:

        JB

J = --------- x 100 x 60%

       Jmax

J – wartość punktowa kryterium „Jakość”

JB – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano za jakość zgłoszonym ofertom

 

3) Wyniki ocen kryteriów określonych w podpunktach 1) i 2) zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ocenę Ok.

 

 1. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie oferty (lub więcej) uzyskają taką samą ocenę końcową, to Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „Jakość”.

 

 1. Do ustalenia honorarium za wykonanie zlecenia będzie służyła liczba stron obliczona w następujący sposób: suma liczb znaków (liczonych ze spacjami) poszczególnych artykułów zostanie podzielona przez 1800, a wynik zostanie zaokrąglony do liczby całkowitej w górę.

 

 1. Płatności z tytułu wykonania zlecenia zostaną dokonane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zlecenia.

 

 1.  W wypadku rachunku przedstawionego przez osobę fizyczną rozliczenie honorarium za wykonanie zlecenia zostanie dokonane na zasadzie umowy zlecenia.

 

 1. Dokonanie odbioru zredagowanych artykułów przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji mogą być błędy w zakresie opisanym w punktach 3 a) i b) oraz w punkcie 7 niniejszego zapytania.

 

 1. Kontakt w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest możliwy pocztą elektroniczną pod adresem: wydawnictwo@amkl.edu.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.