Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.

PDFZarządzenie Nr 25/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”. (3,72MB)
 

Zarządzenie nr 25/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września  2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się „Plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019” ustalony Zarządzeniem Nr 30/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

Wrocław, 29 czerwca 2020 r.

 

                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia nr 25/2020

                                                                                                                     Rektora Akademii Muzycznej

                                                                                                                     im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

                                                                                                                     z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

 

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

      Plan                    na 2019 rok

 

1

2

 

A.  Przychody z działalności operacyjnej (02+18)

01

   30 317,4

 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)

02

   29 492,7

 

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

03

   26 222,9

 

Dotacje z budżetu państwa

04

        747,0

 

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

05

          90,0

 

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

06

556,2

 

w tym na studiach niestacjonarnych

07

257,8

 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

08

0,0

 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

09

0,0

 

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

10

215,6

 

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

11

187,2

 

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

12

0,0

 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

13

0,0

 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej

14

1 661,0

 

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich

15

0,0

 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

16

0,0

 

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

17

0,0

 

Pozostałe przychody  (19+20)

18

824,7

 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

19

0,0

 

Pozostałe przychody operacyjne (21+22)

20

824,7

 

z tego

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

21

0,0

 

inne pozostałe przychody operacyjne

22

824,7

 

w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych  z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł

23

713,8

 

 

cd. działu I.  Rachunek zysków i strat  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

           

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan

na 2019 rok

1

2

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)

24

29 289,2

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (41)

25

28 891,9

Amortyzacja

26

1 058,8

Zużycie materiałów i energii

27

1 172,9

Usługi obce

28

2 561,9

Podatki i opłaty

29

37,1

Wynagrodzenia

30

19 632,0

w tym wynikające ze stosunku pracy

31

18 123,5

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

32

4 290,1

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

33

3 351,7

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich

34

2,4

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

35

769,5

odpis na własny fundusz na stypendia

36

0,0

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

37

14,2

Pozostałe koszty rodzajowe

38

163,9

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)

39

28 916,7

Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)

40

-24,8

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)

41

28 891,9

w tym

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

42

0,0

koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

43

0,0

Pozostałe koszty (45+46)

44

397,3

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

45

0,0

Pozostałe koszty operacyjne (47+48)

46

397,3

z tego

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

47

0,0

inne pozostałe koszty operacyjne

48

397,3

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01−24)

49

1 028,2

D. Przychody finansowe

50

43,5

w tym odsetki uzyskane

51

43,5

E. Koszty finansowe

52

130,7

w tym odsetki zapłacone

53

0,0

F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)

54

941,0

G.  Podatek dochodowy

55

0,0

H.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

56

0,0

I. Zysk (strata) netto (54-55-56)

57

941,0

         

 

Dział II. Fundusz stypendialny –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan

na 2019 rok

1

2

stan funduszu na początek roku

01

109,2

w tym z dotacji budżetu państwa

02

109,2

zwiększenia ogółem (04+06)

03

679,0

z tego

dotacja z budżetu państwa

04

631,0

w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów

05

37,9

inne przychody

06

48,0

zmniejszenia ogółem (08+14)

07

778,3

z tego

dla studentów (09+10+11+12+13)

08

739,9

z tego

stypendia socjalne

09

295,2

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych

10

23,1

stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora

11

373,2

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia

12

48,0

zapomogi

13

0,4

dla doktorantów (15+16+17+18+19)

14

38,4

z tego

stypendia socjalne

15

0,0

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych

16

0,0

stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora

17

38,4

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

18

0,0

zapomogi

19

0,0

Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)

20

0,0

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03−07+20)

21

9,9

w tym z dotacji budżetu państwa

22

9,9

 

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2019 rok

1

2

           Fundusz zasadniczy

stan funduszu na początek roku

01

60 568,9

zwiększenia ogółem

02

6 500,0

w tym

odpisy z zysku netto

03

0,0

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych

04

0,0

aktualizacja wyceny środków trwałych

05

0,0

zmniejszenia ogółem

06

2 700,2

w tym

pokrycie straty netto

07

790,0

aktualizacja wyceny środków trwałych

08

0,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)

09

64 368,7

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

stan funduszu na początek roku

10

351,3

zwiększenia ogółem

11

889,6

zmniejszenia ogółem

12

781,3

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)

13

459,6

Własny fundusz na stypendia

stan funduszu na początek roku

14

 

zwiększenia ogółem

15

 

w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej

16

0,0

zmniejszenia ogółem

17

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−17)

18

0,0

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

stan funduszu na początek roku

19

 

zwiększenie ogółem

20

 

zmniejszenie ogółem

21

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)

22

0,0

Inne fundusz tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

………..

 

stan funduszu na początek roku                                                          

23

 

zwiększenie ogółem

24

 

zmniejszenie ogółem

25

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)

26

0,0

 

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

 

Wyszczególnienie

Zatrudnienie

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
(4+6)

z tego

osobowe

w tym

dodatkowe wynagrodzenie roczne

nagrody rektora

1

2

3

4

5

6

Plan na 2019 rok

 Razem

01

226,1

18 123,5

16 747,4

0,0

1 376,1

z tego

Nauczyciele akademiccy

02

148,2

13 522,9

12 487,1

0,0

1 035,8

z tego
w grupach stanowisk

profesorów

03

14,5

2 262,6

2 097,2

165,4

profesorów uczelni

04

28,9

3 266,0

3 016,3

249,7

adiunktów

05

68,7

5 767,9

5 313,2

454,7

asystentów

06

36,1

2 226,4

2 060,4

166,0

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

07

77,9

4 600,6

4 260,3

0,0

340,3

 

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,

- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

 

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Plan

na 2019 rok

1

2

3

Liczba studentów ogółem (02+03)

01

osoby

599

z tego

studiów stacjonarnych

02

osoby

592

studiów niestacjonarnych

03

osoby

7

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

04

osoby

13

w tym

liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

05

osoby

11

w tym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

06

osoby

5

liczba doktorantów w szkołach doktorskich

07

osoby

2

w tym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

08

osoby

2

w tym

liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

09

osoby

0

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II

10

tys. zł

155

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

11

tys. zł

0,0

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

12

tys. zł

135,3

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

13

tys. zł

236,0

w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe

14

tys. zł

175,2

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

15

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych

16

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

17

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki

18

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi

19

tys. zł

60,3

w tym z Unii Europejskiej

20

tys. zł

52,4

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19,  a także otrzymanych nieodpłatnie

21

tys. zł

198,0