Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020”.

PDFZarządzenie Nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020”. (3,29MB)
 

Zarządzenie nr 26/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

w sprawie  ustalenia  „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września  2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się „Plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

 

Wrocław, 29 czerwca 2020 r.

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            Załącznik do Zarządzenia nr 26/2020

                                                                                                                     Rektora Akademii Muzycznej

                                                                                                                     im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

                                                                                                                     z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

 

Dział I. Rachunek zysków i strat   –   w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2020 rok

1

2

A.  Przychody z działalności operacyjnej (02+18)

01

28 952,6

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)

02

28 116,6

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

03

24 167,0

Dotacje z budżetu państwa

04

747,0

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

05

68,0

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

06

450,0

w tym na studiach niestacjonarnych

07

125,0

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

08

 

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

09

 

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

10

1 082,6

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

11

957,6

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

12

 

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

13

 

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej

14

1 602,0

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich

15

 

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

16

 

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

17

 

Pozostałe przychody  (19+20)

18

836,0

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

19

 

Pozostałe przychody operacyjne (21+22)

20

836,0

z tego

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

21

 

inne pozostałe przychody operacyjne

22

836,0

w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł

23

736,0

cd. działu I.  Rachunek zysków i strat  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem

      po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2020 rok

1

2

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)

24

28 830,1

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (41)

25

28 800,1

Amortyzacja

26

1 010,0

Zużycie materiałów i energii

27

1 100,0

Usługi obce

28

1 969,5

Podatki i opłaty

29

37,1

Wynagrodzenia

30

19 853,4

w tym wynikające ze stosunku pracy

31

18 553,4

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

32

4 580,1

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

33

3 620,0

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich

34

12,2

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

35

769,5

odpis na własny fundusz na stypendia

36

0,0

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

37

71,2

Pozostałe koszty rodzajowe

38

250,0

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)

39

28 800,1

Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)

40

0,0

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)

41

28 800,1

w tym

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

42

0,0

koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

43

0,0

Pozostałe koszty (45+46)

44

30,0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

45

0,0

Pozostałe koszty operacyjne (47+48)

46

30,0

z tego

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

47

0,0

inne pozostałe koszty operacyjne

48

30,0

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01−24)

49

122,5

D. Przychody finansowe

50

7,5

w tym odsetki uzyskane

51

7,5

E. Koszty finansowe

52

130,0

w tym odsetki zapłacone

53

0,0

F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)

54

0,0

G.  Podatek dochodowy

55

0,0

H.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

56

0,0

I. Zysk (strata) netto (54-55-56)

57

0,0

         

 

 

 

Dział II.  Fundusze uczelni  –  w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie

Plan na 2020 rok

1

2

Fundusz zasadniczy

stan funduszu na początek roku

01

64 368,7

zwiększenia ogółem

02

941,0

w tym

odpisy z zysku netto

03

941,0

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych

04

 

aktualizacja wyceny środków trwałych

05

 

zmniejszenia ogółem

06

1 670,0

w tym

pokrycie straty netto

07

 

aktualizacja wyceny środków trwałych

08

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)

09

63 639,7

Fundusz
stypendialny

stan funduszu na początek roku

10

9,9

zwiększenia ogółem

11

631,0

zmniejszenia ogółem

12

640,9

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)

13

0,0

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

stan funduszu na początek roku

14

459,6

zwiększenia ogółem

15

900,3

zmniejszenia ogółem

16

859,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)

17

500,9

Własny fundusz
na stypendia

stan funduszu na początek roku

18

 

zwiększenia ogółem

19

 

w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej

20

0,0

zmniejszenia ogółem

21

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)

22

0,0

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

stan funduszu na początek roku

23

 

zwiększenie ogółem

24

 

zmniejszenie ogółem

25

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)

26

0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

………..

stan funduszu na początek roku

27

 

zwiększenie ogółem

28

 

zmniejszenie ogółem

29

 

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)

30

0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk                                               

Wyszczególnienie

Zatrudnienie

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
(4+7)

z tego

osobowe

w tym

dodatkowe wynagrodzenie roczne

dodatek
za staż pracy

nagrody rektora

1

2

3

4

5

6

7

Plan na 2020 rok

 Razem

01

230,3

18 553,4

17 153,4

1 962,3

281,7

1 400,0

z tego

Nauczyciele akademiccy

02

149,2

13 589,9

12 564,9

1 404,3

236,7

1 025,0

z tego
w grupach stanowisk

profesorów

03

17,1

2 369,8

2 194,8

280,4

175,0

profesorów uczelni

04

24,9

2 853,2

2 638,2

341,2

215,0

adiunktów

05

70,1

6 192,2

5 722,2

639,0

470,0

asystentów

06

37,1

2 174,7

2 009,7

143,7

165,0

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

07

81,1

4 963,5

4 588,5

558,0

45,0

375,0

 

 

 

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,

- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej

  (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

                                              

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Plan na 2020 rok

1

2

3

Liczba studentów ogółem (02+03)

01

osoby

599

z tego

studiów stacjonarnych

02

osoby

590

studiów niestacjonarnych

03

osoby

9

w tym

studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

04

osoby

0

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

05

osoby

7

w tym

liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

06

osoby

3

w tym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

07

osoby

3

liczba doktorantów w szkołach doktorskich

08

osoby

4

w tym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

09

osoby

4

w tym

liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

10

osoby

0

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów

11

tys. zł

831,5

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

12

tys. zł

0,0

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

13

tys. zł

50,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

14

tys. zł

450,0

w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe

15

tys. zł

351,6

z wiersza 14

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

16

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych

17

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

18

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki

19

tys. zł

0,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi

20

tys. zł

301,6

w tym z Unii Europejskiej

21

tys. zł

262,1

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20,  a także otrzymanych nieodpłatnie

22

tys. zł

153,4