Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 17/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”.

PDFUchwała nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”. (386,03KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”. CZ.1 (30,64MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”. CZ.2 (31,03MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”. CZ.3 (32,23MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”. CZ.4 (33,15MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”. CZ.5 (35,20MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”. CZ.6 (9,13MB)
 

 

Uchwała nr 17/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Program studiów na kierunku Instrumentalistyka , studia I stopnia” dla toków studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 30 czerwca 2020 r.

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 17/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia”.

 

Program studiów

kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

 

 1. Podstawowe informacje o kierunku studiów:

 

Nazwa kierunku studiów

Instrumentalistyka

Poziom studiów

Studia I stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakresy studiów

Akordeon, altówka barokowa, flauto traverso, flet podłużny, lutnia, obój barokowy, skrzypce barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, klawesyn, fortepian, organy, gitara, altówka, fagot, flet, harfa, klarnet, kontrabas, obój, puzon, róg, eufonium, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, wiolonczela, kontrabas, instr. perkusyjne

Liczba semestrów

6

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów

180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentowi

Licencjat

Język, w jakim odbywa się kształcenie

Polski

Wiodąca dyscyplina naukowa, do której został przyporządkowany kierunek studiów

(dyscyplinie wiodącej przypisuje się ponad 50% punktów ECTS objętych programem studiów)

Sztuki muzyczne (100%)

Koncepcja kształcenia, w tym:

 

 1. Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią uczelni
 • Wszechstronna oferta edukacyjna odpowiadająca potrzebom rynku pracy
 • Zindywidualizowanie ścieżek kształcenia poprzez różnorodność programu w ramach poszczególnych katedr; duży wybór przedmiotów fakultatywnych; indywidualne programy i plany studiów dla wybitnych jednostek
 • Umiędzynarodowienie poprzez naukę języka obcego i prowadzenia rozmaitych międzynarodowych projektów (wymiany, warsztaty, wykłady koncerty z udziałem zagranicznych gości), wymiany studentów
 1. Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami
 • Umożliwienie rozwoju talentu i karier artystycznych wybitnych jednostek. Przygotowanie do udziału w konkursach, festiwalach, działalności koncertowej, nagraniach płytowych. Wspieranie indywidualnego rozwoju, samodzielności w działaniu i profilowaniu działalności artystycznej. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności studentów. Zaznajomienie z aspektami marketingu i autopromocji.  
 • Zasilenie składów orkiestr i zespołów w rozmaitych placówkach (radio, telewizja, filharmonie, teatry i inne ośrodki kulturalne). Duży nacisk w programie studiów na przedmioty związane z wykonawstwem orkiestrowym, kameralnym, nauką akompaniamentu.
 • Oprawa muzyczna rozmaitych imprez artystycznych i kulturalnych. Kładzenie nacisku na wszechstronność, elastyczność i udział studentów w projektach o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Potrzeby użytkowe i komercyjne – oprawa muzyczna rozmaitych imprez, wydarzeń, przedsięwzięć.
 • Zapotrzebowanie na gruntownie wykształconą kadrę nauczycielską w państwowych szkołach muzycznych I i II st., a także w prywatnych szkołach muzycznych. Prowadzenie rozmaitych przedsięwzięć umuzykalniających (audycje tematyczne, warsztaty, kursy) Przygotowanie do roli pedagogicznej podczas kształcenia. Znajomość szerszego kontekstu teoretycznego i historycznego związanego z kierunkiem studiów.

Efekty uczenia się dla kierunku instrumentalistyka są stworzone z myślą aby w jak najpełniejszym stopniu odzwierciedlać potrzeby rynku pracy. Zawarte w nich wytyczne dotyczące niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych mają na celu umożliwić odpowiednią specjalizację oraz dać jak najszersze spektrum możliwości zatrudnienia absolwenta.

 1. Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej

Dyscyplina wiodąca – sztuki muzyczne

Opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia

Prowadzone na Wydziale Instrumentalnym działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia realizowane są w oparciu o zarządzenie nr 34/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AMKL oraz  prac Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Instrumentalnego AMKL. Działania te realizowane są (m.in.) w następujących zakresach:

 • Okresowa ocena nauczyciela akademickiego
 • Hospitacje zajęć dydaktycznych
 • Weryfikacja efektów uczenia się
 • Weryfikacja siatek godzin
 • Weryfikacja sylabusów
 • Ocena działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego

Narzędziami wyżej wymienionych zakresów są: arkusze, kwestionariusze i protokoły.

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

Umiejętność należytego wykonania utworów reprezentatywnych dla danej specjalności na poziomie szkoły średniej muzycznej.

Umiejętność czytania a’vista niezbyt skomplikowanego zapisu nutowego.

Umiejętność samodzielnego przygotowania i wykonania krótkiej formy muzycznej o średnim poziomie zaawansowania.

Umiejętności słuchowe, znajomość harmonii, historii i teorii muzyki na poziomie szkoły średniej muzycznej.

Umiejętność swobodnej wypowiedzi ustnej i pisemnej na tematy muzyczne i pozamuzyczne.

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

Zgodnie z aktualną Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Udział wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w procesie kształtowania koncepcji kształcenia

 • Wewnętrzni interesariusze

Studenci, wykładowcy i pozostali pracownicy uczelni mają wpływ na proces kształcenia poprzez swój udział organach Uczelni (Senacie, Radach Wydziału, Samorządzie Studenckim, Radzie Doktorantów, Wydziałowych Zespołach ds. Jakości Kształcenia itp.) oraz mogą wyrażać swoją opinię poprzez ankiety.

 • Zewnętrzni interesariusze

Na proces kształcenia mają wpływ różnego rodzaju konsultacje prowadzone z placówkami zewnętrznymi (Inne uczelnie, ośrodki kulturalne, szkoły muzyczne ). Wymiana opinii zachodzi również podczas rozmaitych przedsięwzięć prowadzonych przez Akademię wraz z innymi ośrodkami. Niebagatelne znaczenie ma również fakt różnych form zatrudnienia wielu pedagogów uczelni w zewnętrznych placówkach.

Standardy kształcenia, jeśli dotyczy

Nie dotyczy

 1. Kierunkowe efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku studiów pierwszego stopnia

Instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

 

Nazwa kierunku studiów

Instrumentalistyka

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Poziom PRK 6

Poziom studiów

Studia I stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których jest przyporządkowany kierunek

Sztuki muzyczne

 

Dyscyplina wiodąca

Sztuki muzyczne

Początek realizacji programu

2020/2021

 

 

 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów

 

Symbol

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka absolwent:

Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów PRK

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia uczenia się PRK

WIEDZA:

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego:

K_W01

posiada ogólną znajomość literatury muzycznej

P6U_W

P6S_WG

K_W02

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością

P6U_W

P6S_WG

K_W03

posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

P6U_W

P6S_WG

w zakresie zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej:

K_W04

posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

P6U_W

P6S_WG

K_W05

orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

P6U_W

P6S_WG

K_W06

posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

P6U_W

P6S_WG

K_W07

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

P6U_W

P6S_WG

K_W08

posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych

P6U_W

P6S_WG

K_W09

posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej

P6U_W

P6S_WG

K_W10

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością

P6U_W

P6S_WG

K_W11

posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.

P6U_W

P6S_WG

K_W12

posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim

P6U_W

P6S_WG

K_W13

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru

P6U_W

P6S_WG

K_W14

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

P6U_W

P6S_WG

w zakresie umiejętności improwizacyjnych

K_W15

posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji

P6U_W

P6S_WG

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)

K_W16

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej

P6U_W

P6S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

w zakresie ekspresji artystycznej

K_U01

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

P6U_U

P6S_UW

K_U02

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

P6U_U

P6S_UW

K_U03

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem

P6U_U

P6S_UW

w zakresie repertuaru

K_U04

posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego z głównym kierunkiem studiów

P6U_U

P6S_UW

K_U05

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów

P6U_U

P6S_UW

K_U06

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku

P6U_U

P6S_UW

w zakresie pracy w zespole

K_U07

jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

P6U_U

P6S_UW

K_U08

posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w różnych formacjach zespołowych

P6U_U

P6S_UW

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych
i odtwórczych

K_U09

posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych
w utworze idei i jego formy

P6U_U

P6S_UW

K_U10

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja itp.)

P6U_U

P6S_UW

K_U11

przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny

P6U_U

P6S_UW

K_U12

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

K_U13

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych utworów

P6U_U

P6S_UW

K_U14

posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim

P6U_U

P6S_UW

w zakresie umiejętności werbalnych

K_U15

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych.

P6U_U

P6S_UK

K_U16

posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U

P6S_UK

w zakresie improwizacji

K_U17

posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

P6U_U

P6S_UW

w zakresie publicznych prezentacji

K_U18

dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi

P6U_U

P6S_UK

K_U19

wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyczne sal)

P6U_U

P6S_UK

w zakresie pedagogiki

K_U20

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej

P6U_U

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w aspekcie niezależności

K_K01

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

P6U_K

P6S_KR

K_K02

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

P6U_K

P6S_KK

K_K03

posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

P6U_K

P6S_KR

w aspekcie krytycyzmu

K_K04

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

P6U_K

P6S_KK

P6S_KR

K_K05

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz rozumie ich związek z własną pracą artystyczną i etosem zawodu

P6U_K

P6S_KK

P6S_KR

w aspekcie komunikacji społecznej

K_K06

umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności

P6U_K

P6S_KO

K_K07

posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi

P6U_K

P6S_KO

K_K08

w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych

P6U_K

P6S_KR

K_K09

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną

P6U_K

P6S_KR

K_K10

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki

P6U_K

P6S_KR

K_K11

wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu

P6U_K

P6S_KO

P6S_KR

K_K12

efektywnie komunikuje się i inicjuje działania w społeczeństwie umiejąc prezentować zadania w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

P6U_K

P6S_KO

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

 

K_K13

posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej

P6U_K

P6S_KK

K_K14

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

P6U_K

P6S_KK

K_K15

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

P6U_K

P6S_KK

                     

 

 

 

Objaśnienia stosowanych oznaczeń:

Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK

Charakterystyki drugiego stopnia

P – poziom PRK (6 lub 7)

U – charakterystyka uniwersalna

W – wiedza

U – umiejętności

K – kompetencje społeczne

P – poziom PRK (6 lub 7)

W – wiedza, (G – głębia, K – kontrast)

U – umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy, K – komunikowanie się, O – organizacja pracy, U – uczenie się)

K – kompetencja społeczne (K – oceny, O – odpowiedzialność, R – rola zawodowa)

 

 

 

 

 

 

 1. Matryca efektów uczenia się znajduje się w załączniku nr 1
 2. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia.

 

 

 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się:

 

 

 

Egzamin dyplomowy

Recital dyplomowy*

Pisemna praca dyplomowa*

Egzamin/zaliczenie  w formie recitalu

Egzamin techniczny

Egzamin praktyczny

Egzamin/zaliczenie pisemne- (formy testowe i opisowe)

Egzamin/zaliczenie – forma ustna

Dyskusja dydaktyczna

Prezentacja/Referat

Samodzielne opracowanie zagadnienia (transkrypcja, opracowanie utworu, analiza itp.)

Kolokwium pisemne (formy testowe i opisowe)

Ocena pracy w grupie/zespole

Ocena pracy samodzielnej i przygotowania do zajęć

Ocena postawy, pracy i aktywności podczas zajęć

Omówienie prezentacji artystycznych i recitali

Efekty uczenia się:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W01 - posiada ogólną znajomość literatury muzycznej

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

K_W02 - posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

K_W03 -  posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

K_W04 posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

K_W05 -  orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

K_W06-  posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

K_W07 -

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

K_W08 - posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

K_W09 posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

K_W10 -  posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

K_W11 -  posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

K_W12 - posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

K_W13 -  posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

K_W14-  dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

 

K_W15 -  posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

K_W16 -  posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie

podstawowym edukacji muzycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

Umiejętności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U01 - dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

K_U02 -  jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

K_U03 -  wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

K_U04 -  posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego z głównym kierunkiem studiów

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U05-  posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

K_U06 -  posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

K_U07 -  jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

K_U08 -  posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w różnych formacjach zespołowych

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

K_U09 -  posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych
w utworze idei i jego formy

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

K_U10 -  opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja itp.)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

K_U11 -  przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

K_U12 -  poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

K_U13 - posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej itp. opracowywanych utworów

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

K_U14 -  posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

K_U15 -  posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów  ogólnohumanistycznych

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

K_U16 - posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

K_U17 -  posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

K_U18 -  dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U19 -  wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyczne sal)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U20 - wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

Kompetencje społeczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K01 -  umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

K_K02 -  realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

K_K03 -  posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

K_K04 -  posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

K_K05 -  jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej

X

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

K_K06 -  umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska
i społeczności

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

X

K_K07 -  posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

K_K08 -  w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

K_K09 -  w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną  działalność artystyczną

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K10 -  umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki

X

 

X

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

K_K11 - posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

K_K12 -  jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

K_K13 -  w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

*Forma i zakres pracy dyplomowej – praca artystyczna i pisemna praca dyplomowa

 

 1. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.

 

Proces prowadzący do uzyskania efektów uczenia się jest złożony i składa się z wielu etapów. Pierwszym z nich jest zaznajomienie studenta zasobem wiedzy niezbędnym do ich uzyskania. Rolą pedagoga jest określenie tego zasobu, wybranie jak najlepszego zestawu źródeł tej wiedzy oraz opracowanie jak najbardziej efektywnego sposobu jej przyswajania, dopasowanego do specyficznych potrzeb danego studenta.

Przyswajanie tej wiedzy w większości przypadków odbywa  się zarówno poprzez pracę na zajęciach (uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach), jak i również samodzielną pracę studenta. Pedagog kontroluje stan przyswojenia wiedzy pomocą rozmaitych sposobów weryfikacji, odpowiednio dobranych wobec specyfiki danego przedmiotu.

Równolegle do pogłębiania wiedzy odbywa się praca nad pozostałymi efektami uczenia się w postaci umiejętności i kompetencji społecznych. Rozwijanie zasobu umiejętności wiąże się z praktycznym zastosowaniem nabytej wiedzy uzupełnionym o wykorzystanie wyobraźni i intuicji. Rolą pedagoga jest zaproponowanie jak najbardziej efektywnych sposobów i metod doskonalenia tych umiejętności. Powinien on także stymulować i inspirować samodzielną pracę studenta, która pochłania znaczący zasób czasu potrzebnego do uzyskania tych efektów. Niezbędne jest także stałe monitorowanie postępów studenta w pracy nad konkretnymi umiejętnościami. Przedmioty o charakterze praktycznym umożliwiają zaprezentowanie tych umiejętności a także sprawdzenie ich w warunkach scenicznych czy publicznych.

Uzyskanie określonych kompetencji społecznych jest niezbędne, aby w efektywny sposób wykorzystać i zaprezentować wiedzę i umiejętności, które student nabył w procesie kształcenia. Zarówno różnorodny program studiów jak i rozmaite sposoby weryfikacji efektów kształcenia mają na celu w jak największym stopniu stymulować rozwój tej sfery.

Ze względu na fakt, iż każdy student dysponuje innymi predyspozycjami i możliwościami poznawczymi, program studiów zawiera urozmaicony zestaw form odbywania zajęć i metod stosowanych podczas ich prowadzenia.

Proponowany zestaw zajęć ma zapewnić m.in. odpowiedni balans między przedmiotami teoretycznymi i praktycznymi. Oprócz przedmiotów, które można przyporządkować ściśle do jednego lub drugiego zbioru, istnieje znaczna część, która w  swej istocie poświęcona jest wykorzystywaniu nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce (wykonawczej, zawodowej).

Istotny jest także różnego rodzaju zakres pracy z pedagogiem i z innymi studentami. W tym aspekcie program studiów obejmuje:

 • zajęcia indywidualne w relacji uczeń-mistrz umożliwiające dobranie przez pedagoga metod nauczania odpowiednich dla danego studenta jak i dostosowania tempa przyswajanych informacji i umiejętności
 • wykłady dla szerszych grup studentów
 • różnego rodzaju zajęcia grupowe i seminaria dające studentom możliwość pracy kolektywnej, wymiany myśli, dyskusji i odnajdywania się w różnych rolach
 • różne formy praktyk w tym występów scenicznych - dające możliwość prezentacji własnej osobowości artystycznej i zaznajomienia z warunkami pracy w zawodzie

Program studiów obejmuje także rozmaity zakres wiedzy poprzez zawarte w nim:

 • przedmioty ogólnohumanistyczne – dające szerszy horyzont w pojmowaniu sztuki i kultury
 • przedmioty ogólnomuzyczne – dające odpowiednią wiedzę i kontekst wobec pracy w obrębie określonej specjalności
 • przedmioty specjalistyczne - umożliwiające dogłębne doskonalenie w ramach węższego obszaru wiedzy
 • przedmioty fakultatywne – dające studentowi szeroki dostęp do wiedzy z innych kierunków i specjalności oraz umożliwiające większą niezależność w kształtowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej

 

Wśród stosowanych form i metod prowadzenia zajęć na kierunku znajdują się m.in.:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Seminarium
 • Demonstracja
 • Analiza
 • Dyskusja dydaktyczna
 • Prezentacja pracy artystycznej
 • Prezentacja referatów
 • Problem-based learning
 • Flipped classroom
 • Różne formy warsztatów z udziałem wybitnych artystów i specjalistów
 • Wykorzystywanie różnych form e-learningu, programów, aplikacji i rozmaitych narzędzi multimedialnych

 

Niezbędnym uzupełnieniem pracy podczas zajęć jest również praca samodzielna studenta, na którą składa się przede wszystkim:

- ćwiczenie na instrumencie

- przygotowanie zadanych zagadnień

- przygotowanie prezentacji słownej, pracy pisemnej, referatu

- przygotowanie pracy dyplomowej

- praca zespołowa (przygotowanie zespołu do występu lub egzaminu)

- zapoznawanie się z literaturą w postaci książek, publikacji, nagrań itp.

 

 1. Wskaźniki dot. programu studiów:

Nazwa wskaźnika

Wartość

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

180

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

8

Wymiar procentowy zajęć do wyboru

(Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów)

30%

Wymiar procentowy zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

(Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.)

52-55%

 

 1. Opis sposobów uwzględniania w programie studiów wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wniosków z analizy wyników monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy (losów zawodowych absolwentów).
 • Regularnie dostosowywanie efektów uczenia się i programu nauczania do potrzeb rynku pracy na podstawie konsultacji z pracodawcami (Filharmonie, Szkoły Muzyczne, inne instytucje kulturalne).
 • Ułatwienie studentom wdrażania się w rynek pracy jeszcze w trakcie studiów w stopniu niezaburzającym toku kształcenia (poprzez m.in. odpowiedni rozkład przedmiotów odciążający wyższe lata studiów)
 1. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

Program studiów przewiduje duży zakres przedmiotów o charakterze praktycznym m.in.: instrument główny (częściowo), praca z pianistą/ akompaniamentem, orkiestra symfoniczna, chór, zespół kameralny, nauka akompaniamentu, studia orkiestrowe. Praca podczas zajęć z wymienionych przedmiotów jest bardzo zbliżona do sytuacji zawodowej (polega najczęściej na przygotowaniu materiału i występie publicznym). Wraz z postępem procesu kształcenia studenci mają nabywać coraz większą samodzielność w przygotowywaniu występów i projektów. Studenci mają również szerokie możliwości wyboru przedmiotów praktycznych także spośród fakultetów. Liczba punktów ECTS uzyskiwanych z praktyk wynosi ok. 30-80 w zależności od poszczególnych specjalności i wybranych przedmiotów lub fakultetów.

 1. Inne informacje o kierunku:

1) sposób wykorzystania wzorców krajowych i międzynarodowych;

 • Tworzenie coraz atrakcyjniejszego programu nauczania i rozszerzanie oferty edukacyjnej
 • Szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych z myślą o zainteresowaniach studentów pokrewnymi dziedzinami i duże możliwości indywidualizacji programu kształcenia
 • Zwiększanie nacisku na praktyczne aspekty studiowania – duża ilość występów publicznych (solistycznych, zespołowych, orkiestrowych)
 • Stosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych

2) sposób uwzględnienia wniosków z analizy wyników monitoringu karier absolwentów prowadzonego przez MNiSW;

 • Uelastycznianie programu nauczania i rozległy wybór przedmiotów fakultatywnych, dający możliwość wszechstronnego przygotowania do zawodu muzyka – wykonawstwo, podstawy kompozycji i aranżacji, pedagogika, znajomość technologii w wykorzystywanej w muzyce (edycja nut, realizacja nagrania itp.).
 • Umożliwienie zdobywania doświadczenia praktycznego
 • Zachęcanie studentów do wybierania ścieżki edukacyjnej w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy

3) sposób uwzględniania wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy;

 • Monitoring rynku pracy i regularna aktualizacja efektów uczenia się w oparciu o wnioski wynikające z tego monitoringu.
 • Wdrażanie koncepcji udoskonalania i rozszerzania programu studiów o dodatkowe zakresy wiedzy i przedmioty, które mogą być przydatne w kontekście zmieniającego się rynku pracy.

4) perspektywy rozwoju kierunku studiów.

 • Nieustanne doskonalenie się i rozszerzanie kompetencji wykładowców
 • Rozszerzanie oferty edukacyjnej o nowe profile, przedmioty czy instrumenty
 • Rozszerzanie możliwości mobilności międzynarodowej studentów i wykładowców

 

 1. Plan studiów, w tym zajęcia lub grupy zajęć, liczby godzin i ECTS w poszczególnych semestrach, formy zajęć, łączna liczba godzin zajęć – załącznik nr 2
 2. Sylabusy przedmiotowe/modułowe, wraz z przypisanymi efektami uczenia się – załącznik nr 3

Lista sylabusów dla kierunku instrumentalistyka I st.:

 

 1. Akordeon – instr. główny
 2. Akordeon - nauka akompaniamentu
 3. Altówka – instr. główny
 4. Altówka – studia orkiestrowe
 5. Altówka barokowa – instr. główny
 6. Analiza dzieła muzycznego
 7. Analiza materiałów źródłowych
 8. Chór
 9. Eufonium
 10. Fagot
 11. Fagot –studia orkiestrowe
 12. Fakultety
 13. Flet- studia orkiestrowe
 14. Flet prosty – instr. główny
 15. Flet prosty – studia orkiestrowe
 16. Flet – instr. główny
 17. Flet traverso
 18.  Fortepian – instr. główny
 19. Fortepian – nauka akomp. z grą a vista
 20. Gitara – instr. główny
 21. Harfa – instr. główny
 22. Harfa – studia orkiestrowe
 23. Harmonia
 24. Historia muzyki z literaturą XX w.
 25. Historia sztuki
 26. Instr. dawne – praca z akompaniamentem
 27. Instr. dawne – Studia orkiestrowe
 28. Język angielski
 29. Język niemiecki
 30. Język włoski
 31. Klarnet – instr. główny
 32. Klarnet – studia orkiestrowe
 33. Klawesyn – czytanie partytur
 34. Klawesyn - budowa i strojenie instrumentów
 35. Klawesyn dodatkowy
 36. Klawesyn – instr. główny
 37. Klawesyn – organy dodatkowe
 38. Kontrabas – instr. główny
 39. Kontrabas – studia orkiestrowe
 40. Kształcenie słuchu z harmonią
 41. Metodologia pracy dyplomowej
 42. Obój – instr. główny
 43. Obój – studia orkiestrowe
 44. Organy – podstawy improwizacji
 45. Organy – instr. główny
 46. Organy – kontrapunkt z fugą
 47. Orkiestra barokowa
 48. Orkiestra dęta
 49. Orkiestra symfoniczna
 50. Perkusja – instr. główny
 51. Perkusja – studia orkiestrowe
 52. Podstawy improwizacji
 53. Praca z pianistą
 54. Promocja i marketing dóbr kultury
 55. Puzon – studia orkiestrowe
 56. Puzon – instr. główny
 57. Realizacja B.C. -instr. dawne
 58. Realizacja B.C. – organy
 59. Realizacja – klawesyn
 60. Saksofon – instr. główny
 61. Saksofon – studia orkiestrowe
 62. Skrzypce – instr. główny
 63. Skrzypce barokowe – instr. główny
 64. Skrzypce – studia orkiestrowe
 65. Trąbka – instr. główny
 66. Trąbka – studia orkiestrowe
 67. Tuba – studia orkiestrowe
 68. Tuba – instr. główny
 69. Viola da gamba – instr. główny
 70. Waltornia – instr. główny
 71. Waltornia – studia orkiestrowe
 72. Wiolonczela - instr. główny
 73. Wiolonczela – studia orkiestrowe
 74. Wiolonczela barokowa – instr. główny
 75. Wychowanie fizyczne
 76. Zespół kameralny
 77. Zespół kameralny – gitara