Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 10/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019

PDFUchwała nr 10/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019 (486,68KB)
 

Uchwała nr 10/2020

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 3 i art. 409 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września  2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (50-043), przy pl. Jana Pawła II nr 2, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019 zamykające się sumą bilansową 76 752 340,81 zł, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zysk netto w kwocie 940 979,48 zł przeznacza się na fundusz zasadniczy uczelni.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Przewodniczący Rady Uczelni

      Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

                              we Wrocławiu

 

              Bogdan Zdrojewski

 

Wrocław, 26 czerwca 2020 r.