Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 20/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia”.

PDFUchwała nr 20/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia”. (392,86KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 20/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia”. CZ.1 (31,30MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 20/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia”. CZ.2 (20,25MB)
 

Uchwała nr 20/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa,  studia II stopnia”.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Program studiów na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia” dla toków studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 30 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 20/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa,  studia II stopnia”.

 

 

Program studiów

kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

 

 

 1. Podstawowe informacje o kierunku studiów:

 

Nazwa kierunku studiów

Jazz i Muzyka Estradowa

Poziom studiów

Studia II stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakresy studiów

Saksofon, trąbka, fortepian, puzon, gitara, kontrabas, gitara basowa, perkusja, klarnet, flet poprzeczny

Liczba semestrów

4

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów

120

Tytuł zawodowy nadawany absolwentowi

Magister

Język, w jakim odbywa się kształcenie

Polski

Wiodąca dyscyplina naukowa, do której został przyporządkowany kierunek studiów

(dyscyplinie wiodącej przypisuje się ponad 50% punktów ECTS objętych programem studiów)

Sztuki muzyczne (100%)

Koncepcja kształcenia, w tym:

 

 1. Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią uczelni
 • Wszechstronna oferta edukacyjna odpowiadająca potrzebom rynku pracy
 • Zindywidualizowanie ścieżek kształcenia poprzez różnorodność programu w ramach poszczególnych katedr; duży wybór przedmiotów fakultatywnych; indywidualne programy i plany studiów dla wybitnych jednostek
 • Umiędzynarodowienie poprzez naukę języka obcego i prowadzenia rozmaitych międzynarodowych projektów (wymiany, warsztaty, wykłady koncerty z udziałem zagranicznych gości)  
 1. Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami
 • Umożliwienie rozwoju talentu i karier artystycznych wybitnych jednostek. Przygotowanie do udziału w konkursach, festiwalach, działalności koncertowej, nagraniach płytowych. Wspieranie indywidualnego rozwoju, samodzielności w działaniu i profilowaniu działalności artystycznej. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności studentów. Zaznajomienie z aspektami marketingu i autopromocji.  
 • Zasilenie składów orkiestr i zespołów w rozmaitych placówkach (radio, telewizja, filharmonie, teatry i inne ośrodki kulturalne). Duży nacisk w programie studiów na przedmioty związane z wykonawstwem orkiestrowym, kameralnym, nauką akompaniamentu.
 • Oprawa muzyczna rozmaitych imprez artystycznych i kulturalnych. Kładzenie nacisku na wszechstronność, elastyczność i udział studentów w projektach o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Potrzeby użytkowe i komercyjne – oprawa muzyczna rozmaitych imprez, wydarzeń, przedsięwzięć.
 • Zapotrzebowanie na gruntownie wykształconą kadrę nauczycielską w państwowych szkołach muzycznych I i II st., a także w prywatnych szkołach muzycznych. Prowadzenie rozmaitych przedsięwzięć umuzykalniających (audycje tematyczne, warsztaty, kursy) Przygotowanie do roli pedagogicznej podczas kształcenia. Znajomość szerszego kontekstu teoretycznego i historycznego związanego z kierunkiem studiów.

Efekty uczenia się dla kierunku Jazz i Muzyka Estradowa są stworzone z myślą aby w jak najpełniejszym stopniu odzwierciedlać potrzeby rynku pracy. Zawarte w nich wytyczne wobec niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych mają na celu umożliwić odpowiednią specjalizację oraz dać możliwie jak najszersze spektrum możliwości zatrudnienia absolwenta.

 1. Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej

Dyscyplina wiodąca – sztuki muzyczne

Opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia

Prowadzone na Wydziale Instrumentalnym działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia realizowane są w oparciu o zarządzenie nr 34/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AMKL oraz  prac Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Instrumentalnego AMKL. Działania te realizowane są (m.in.) w następujących zakresach:

 • Okresowa ocena nauczyciela akademickiego
 • Hospitacje zajęć dydaktycznych
 • Weryfikacja efektów uczenia się
 • Weryfikacja siatek godzin
 • Weryfikacja sylabusów
 • Ocena działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego

Narzędziami wyżej wymienionych zakresów są: arkusze, kwestionariusze i protokoły.

 

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

Patrz: Efekty uczenia się dla absolwenta kierunku Jazz i Muzyka Estradowa – studia I st.

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

Zgodnie z aktualną Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Udział wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w procesie kształtowania koncepcji kształcenia

 • Wewnętrzni interesariusze

Studenci, wykładowcy i pozostali pracownicy uczelni mają wpływ na proces kształcenia poprzez swój udział organach Uczelni (Senacie, Radach Wydziału, Samorządzie Studenckim, Radzie Doktorantów, Wydziałowych Zespołach ds. Jakości Kształcenia itp.) oraz mogą wyrażać swoją opinię poprzez ankiety.

 • Zewnętrzni interesariusze

Na proces kształcenia mają wpływ różnego rodzaju konsultacje prowadzone z placówkami zewnętrznymi (Inne uczelnie, ośrodki kulturalne, szkoły muzyczne ). Wymiana opinii zachodzi również podczas rozmaitych przedsięwzięć prowadzonych przez Akademię wraz z innymi ośrodkami. Niebagatelne znaczenie ma również fakt różnych form zatrudnienia wielu pedagogów uczelni w zewnętrznych placówkach.

Standardy kształcenia, jeśli dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Efekty uczenia się dla kierunku studiów.

Efekty uczenia się dla kierunku studiów drugiego stopnia

Jazz i Muzyka Estradowa

profil ogólnoakademicki

 

 

Nazwa kierunku studiów

Jazz i Muzyka Estradowa

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Poziom PRK 7

Poziom studiów

Studia II stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Magister

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których jest przyporządkowany kierunek

Sztuki muzyczne

 

Dyscyplina wiodąca

Sztuki muzyczne

Początek realizacji programu

2020/2021

 

 

 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów

 

 

Symbol

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Jazz i Muzyka Estradowa absolwent:

Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów w PRK

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia uczenia się PRK

WIEDZA

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego

JE_W01

posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i związanych
z nim tradycji wykonawczych

PU7_W

P7S_WG

JE_W02

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego
z nią piśmiennictwa

PU7_W

P7S_WG

JE_W03

posiada szeroką wiedzę dotyczącą kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej

PU7_W

P7S_WG

JE_W04

posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)

PU7_W

P7S_WG

w zakresie zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej

JE_W05

posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania
i rozwijania wiedzy dotyczącej swojej specjalności

PU7_W

P7S_WG

JE_W06

posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki
i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia

PU7_W

P7S_WG

JE_W07

posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność
do integrowania nabytej wiedzy

PU7_W

P7S_WG

JE_W08

posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów
i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia

PU7_W

P7S_WG

w zakresie umiejętności improwizacyjnych

JE_W09

poprzez indywidualną pracę poszerza wiedzę dotyczącą improwizacji; jeżeli improwizacja jest związana ze specjalnością i zawarta
w programie kształcenia, absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych kontekstach (A+B+E)

PU7_W

P7S_WG

w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)

JE_W10

wykazuje się głębokim zrozumieniem i opanowaniem teorii pedagogiki
oraz umiejętnościami jej zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej (A+B+D)

PU7_W

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

w zakresie ekspresji artystycznej

JE_U01

posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

P7U_U

P7S_UW

JE_U02

samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu
o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi

P7U_U

P7S_UW

P7S_UU

JE_U03

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje
się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych

P7U_U

P7S_UW

w zakresie repertuaru

JE_U04

na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze

P7U_U

P7S_UW

JE_U05

na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi  tradycjami wykonawczymi, wykazuje się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów

P7U_U

P7S_UW

w zakresie pracy w zespole

JE_U06

jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych
i posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

P7U_U

P7S_UW

JE_U07

posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność
do podjęcia wiodącej roli w zespołach różnego typu

P7U_U

P7S_UW

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych
i odtwórczych

JE_U08

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

P7U_U

P7S_UW

P7S_UU

JE_U09

posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

P7U_U

P7S_UW

JE_U10

posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej
itp. opracowywanych utworów

P7U_U

P7S_UW

JE_U11

posiada podstawowe umiejętności obsługi sprzętu służącego
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania koniecznego
do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

P7U_U 

P7S_UW

w zakresie umiejętności werbalnych

JE_U12

posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i szerokiej problematyki
z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów
i wyciągania trafnych wniosków

 

P7U_U

P7S_UK

JE_U13

posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki i własnej specjalizacji

P7U_U

P7S_UK

w zakresie improwizacji

 

JE_U14

posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

P7U_U

P7S_UW

JE_U15

posiada umiejętność improwizowania na bazie wykonywanego utworu

 

JE_U16

posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-harmonicznych - jeżeli improwizacja związana jest ze specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom biegłości w sztuce improwizacji

P7U_U

P7S_UW

w zakresie publicznych prezentacji

JE_U17

na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających panować nad objawami stresu

P7U_U

P7S_UW

w zakresie pedagogiki

JE_U18

posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą kwalifikacje
do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej

P7U_U

P7S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

w aspekcie niezależności

JE_K01

jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności
oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych

P7U_K

P7S_KR

JE_K02

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki
i nauki)

P7U_K

P7S_KR

JE_K03

w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnorodnym działaniom zespołowym

P7U_K

P7S_KR

w aspekcie krytycyzmu

JE_K04

posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych
i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia
z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej

 

P7U_K

P7S_KK

JE_K05

jest zdolny do inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób

P7U_K

P7S_KK

w aspekcie komunikacji społecznej

JE_K06

wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy

P7U_K

P7S_KK

JE_K07

prezentuje skomplikowane i specjalistyczne zadania i projekty
w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi

 

P7U_K

P7S_KO

JE_K08

wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu

P7U_K

P7S_KR

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych

JE_K09

świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej
na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia

P7U_K

P7S_KO

JE_K10

prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą organizację przedsięwzięcia

P7U_K

P7S_KK

 

 

 

 

 1. Matryca efektów uczenia się – załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia.

 

 

Egzamin dyplomowy

Recital dyplomowy*

Pisemna praca dyplomowa*

Egzamin/zaliczenie  w formie recitalu

Egzamin techniczny

Egzamin praktyczny

Egzamin/zaliczenie pisemne- (formy testowe i opisowe)

Egzamin/zaliczenie – forma ustna

Dyskusja dydaktyczna

Prezentacja/Referat

Samodzielne opracowanie zagadnienia (transkrypcja, opracowanie utworu, analiza itp.)

Kolokwium pisemne (formy testowe i opisowe)

Ocena pracy w grupie/zespole

Ocena pracy samodzielnej i przygotowania do zajęć

Ocena postawy, pracy i aktywności podczas zajęć

Omówienie prezentacji artystycznych i recitali

Efekty uczenia się:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W01 -  posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i związanych
z nim tradycji wykonawczych

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

K_W02 -  posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego
z nią piśmiennictwa

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

K_W03 - posiada szeroką wiedzę dotyczącą kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej

X

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

K_W04 -  posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

K_W05 -  posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania
i rozwijania wiedzy dotyczącej swojej specjalności

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

K_W06 - posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki
i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia

X

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

K_W07 - posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność
do integrowania nabytej wiedzy

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

K_W08 -  posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów
i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

K_W09 -poprzez indywidualną pracę poszerza wiedzę dotyczącą improwizacji; jeżeli improwizacja jest związana ze specjalnością i zawarta
w programie kształcenia, absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych kontekstach (A+B+E)

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

K_W10 - wykazuje się głębokim zrozumieniem i opanowaniem teorii pedagogiki
oraz umiejętnościami jej zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej (A+B+D)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

Umiejętności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U01 - posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

K_U02 -samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu
o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

K_U03 - podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje
się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

K_U04 - na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

K_U05 - na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi  tradycjami wykonawczymi, wykazuje się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U06 - jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych
i posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

K_U07 -  posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność
do podjęcia wiodącej roli w zespołach różnego typu

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

K_U08 -  kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

K_U09  - posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

K_U10 -  posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznej
itp. opracowywanych utworów

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

K_U11 - posiada podstawowe umiejętności obsługi sprzętu służącego
do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania koniecznego
do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

K_U12 - posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i szerokiej problematyki
z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów
i wyciągania trafnych wniosków

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

K_U13 -

posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki i własnej specjalizacji

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

K_U14 -  posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

K_U15 -  posiada umiejętność improwizowania na bazie wykonywanego utworu

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

K_U16 -   posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-harmonicznych - jeżeli improwizacja związana jest ze specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom biegłości w sztuce improwizacji

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

K_U17 -  na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających panować nad objawami stresu

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U18 - posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiki, dającą kwalifikacje
do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

Kompetencje społeczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K01 -   jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym
do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności
oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K02 -   inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki
i nauki)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

K_K03 -   w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnorodnym działaniom zespołowym

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

K_K04 -  posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych
i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia
z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

K_K05 -  jest zdolny do inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

K_K06 -wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

K_K07 -   prezentuje skomplikowane i specjalistyczne zadania i projekty
w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

K_K08 -  wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

K_K09 -  świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej
na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

K_K10 -   prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą organizację przedsięwzięcia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 1. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.

 

Proces prowadzący do uzyskania efektów uczenia się jest złożony i składa się z wielu etapów. Pierwszym z nich jest zaznajomienie studenta zasobem wiedzy niezbędnym do ich uzyskania. Rolą pedagoga jest określenie tego zasobu, wybranie jak najlepszego zestawu źródeł tej wiedzy oraz opracowanie jak najbardziej efektywnego sposobu jej przyswajania, dopasowanego do specyficznych potrzeb danego studenta.

Przyswajanie tej wiedzy w większości przypadków odbywa  się zarówno poprzez pracę na zajęciach (uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach), jak i również samodzielną pracę studenta. Pedagog kontroluje stan przyswojenia wiedzy pomocą rozmaitych sposobów weryfikacji, odpowiednio dobranych wobec specyfiki danego przedmiotu.

Równolegle do pogłębiania wiedzy odbywa się praca nad pozostałymi efektami uczenia się w postaci umiejętności i kompetencji społecznych. Rozwijanie zasobu umiejętności wiąże się z praktycznym zastosowaniem nabytej wiedzy uzupełnionym o wykorzystanie wyobraźni i intuicji. Rolą pedagoga jest zaproponowanie jak najbardziej efektywnych sposobów i metod doskonalenia tych umiejętności. Powinien on także stymulować i inspirować samodzielną pracę studenta, która pochłania znaczący zasób czasu potrzebnego do uzyskania tych efektów. Niezbędne jest także stałe monitorowanie postępów studenta w pracy nad konkretnymi umiejętnościami. Przedmioty o charakterze praktycznym umożliwiają zaprezentowanie tych umiejętności a także sprawdzenie ich w warunkach scenicznych czy publicznych.

Uzyskanie określonych kompetencji społecznych jest niezbędne, aby w efektywny sposób wykorzystać i zaprezentować wiedzę i umiejętności, które student nabył w procesie kształcenia. Zarówno różnorodny program studiów jak i rozmaite sposoby weryfikacji efektów kształcenia mają na celu w jak największym stopniu stymulować rozwój tej sfery.

Ze względu na fakt, iż każdy student dysponuje innymi predyspozycjami i możliwościami poznawczymi, program studiów zawiera urozmaicony zestaw form odbywania zajęć i metod stosowanych podczas ich prowadzenia.

Proponowany zestaw zajęć ma zapewnić m.in. odpowiedni balans między przedmiotami teoretycznymi i praktycznymi. Oprócz przedmiotów, które można przyporządkować ściśle do jednego lub drugiego zbioru, istnieje znaczna część, która w  swej istocie poświęcona jest wykorzystywaniu nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce (wykonawczej, zawodowej).

Istotny jest także różnego rodzaju zakres pracy z pedagogiem i z innymi studentami. W tym aspekcie program studiów obejmuje:

 • zajęcia indywidualne w relacji uczeń-mistrz umożliwiające dobranie przez pedagoga metod nauczania odpowiednich dla danego studenta jak i dostosowania tempa przyswajanych informacji i umiejętności
 • wykłady dla szerszych grup studentów
 • różnego rodzaju zajęcia grupowe i seminaria dające studentom możliwość pracy kolektywnej, wymiany myśli, dyskusji i odnajdywania się w różnych rolach
 • różne formy praktyk w tym występów scenicznych - dające możliwość prezentacji własnej osobowości artystycznej i zaznajomienia z warunkami pracy w zawodzie

Program studiów obejmuje także rozmaity zakres wiedzy poprzez zawarte w nim:

 • przedmioty ogólnohumanistyczne – dające szerszy horyzont w pojmowaniu sztuki i kultury
 • przedmioty ogólnomuzyczne – dające odpowiednią wiedzę i kontekst wobec pracy w obrębie określonej specjalności
 • przedmioty specjalistyczne - umożliwiające dogłębne doskonalenie w ramach węższego obszaru wiedzy
 • przedmioty fakultatywne – dające studentowi szeroki dostęp do wiedzy z innych kierunków i specjalności oraz umożliwiające większą niezależność w kształtowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej

 

Wśród stosowanych form i metod prowadzenia zajęć na kierunku znajdują się m.in.:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Seminarium
 • Demonstracja
 • Analiza
 • Dyskusja dydaktyczna
 • Prezentacja pracy artystycznej
 • Prezentacja referatów
 • Problem-based learning
 • Flipped classroom
 • Różne formy warsztatów z udziałem wybitnych artystów i specjalistów
 • Wykorzystywanie różnych form e-learningu, programów, aplikacji i rozmaitych narzędzi multimedialnych

 

Niezbędnym uzupełnieniem pracy podczas zajęć jest również praca samodzielna studenta, na którą składa się przede wszystkim:

- ćwiczenie na instrumencie

- przygotowanie zadanych zagadnień

- przygotowanie prezentacji słownej, pracy pisemnej, referatu

- przygotowanie pracy dyplomowej

- praca zespołowa (przygotowanie zespołu do występu lub egzaminu)

- zapoznawanie się z literaturą w postaci książek, publikacji, nagrań itp.

 

 

 1. Wskaźniki dot. programu studiów:

Nazwa wskaźnika

Wartość

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

 

120

 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

5

Wymiar procentowy zajęć do wyboru

(Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów)

30%

Wymiar procentowy zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

(Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.)

52-55%

 

 1. Opis sposobów uwzględniania w programie studiów wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wniosków z analizy wyników monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy (losów zawodowych absolwentów).
 • Regularnie dostosowywanie efektów uczenia się i programu nauczania do potrzeb rynku pracy na podstawie konsultacji z pracodawcami (Filharmonie, Szkoły Muzyczne, i inne instytucje kulturalne).
 • Ułatwienie studentom wdrażania się w rynek pracy jeszcze w trakcie studiów w stopniu niezaburzającym toku kształcenia (poprzez m.in. odpowiedni rozkład przedmiotów odciążający wyższe lata studiów)
 1. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

Program studiów przewiduje duży zakres przedmiotów o charakterze praktycznym m.in.: instrument główny (częściowo), Big band, zespół kameralny, praktyki estradowe. Praca podczas zajęć z wymienionych przedmiotów jest bardzo zbliżona do sytuacji zawodowej (polega najczęściej na przygotowaniu materiału i występie publicznym). Wraz z postępem procesu kształcenia studenci mają nabywać coraz większą samodzielność w przygotowywaniu występów i projektów. Studenci mają również szerokie możliwości wyboru przedmiotów praktycznych także spośród fakultetów. Liczba punktów ECTS uzyskiwanych z praktyk wynosi 20-25 w zależności od wybranych fakultetów.

 1. Inne informacje o kierunku:
 1. sposób wykorzystania wzorców krajowych i międzynarodowych;
 • Tworzenie coraz atrakcyjniejszego programu nauczania i rozszerzanie oferty edukacyjnej
 • Szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych z myślą o zainteresowaniach studentów pokrewnymi dziedzinami i duże możliwości indywidualizacji programu kształcenia
 • Zwiększanie nacisku na praktyczne aspekty studiowania – duża ilość występów publicznych (solistycznych, zespołowych, orkiestrowych)
 • Stosowanie nowoczesnych metod edukacyjnych
 1. sposób uwzględnienia wniosków z analizy wyników monitoringu karier absolwentów prowadzonego przez MNiSW;
 • Uelastycznianie programu nauczania i rozległy wybór przedmiotów fakultatywnych, dający możliwość wszechstronnego przygotowania do zawodu muzyka – wykonawstwo, podstawy kompozycji i aranżacji, pedagogika, znajomość technologii w wykorzystywanej w muzyce (edycja nut, realizacja nagrania itp.).
 • Umożliwienie zdobywania doświadczenia praktycznego
 • Zachęcanie studentów do wybierania ścieżki edukacyjnej w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy
 1. sposób uwzględniania wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy;
 • Monitoring rynku pracy i regularna aktualizacja efektów uczenia się w oparciu o wnioski wynikające z tego monitoringu.
 • Wdrażanie koncepcji udoskonalania i rozszerzania programu studiów o przedmioty lub dodatkowe zakresy wiedzy, które mogą być przydatne w kontekście zmieniającego się rynku pracy.
 1. perspektywy rozwoju kierunku studiów.
 • Nieustanne doskonalenie się i rozszerzanie kompetencji wykładowców
 • Rozszerzanie oferty edukacyjnej o nowe profile czy instrumenty
 • Zwiększanie możliwości mobilności międzynarodowej studentów i wykładowców

 

 1. Plan studiów, w tym zajęcia lub grupy zajęć, liczby godzin i ECTS w poszczególnych semestrach, formy zajęć, łączna liczba godzin zajęć – załącznik nr 2

 

 1. Sylabusy przedmiotowe/modułowe, wraz z przypisanymi efektami uczenia się – załącznik nr 3

 

Lista sylabusów kierunku jazz i muzyka estradowa II st.:

 

 1. Aranżacja
 2. Big band
 3. Fakultety
 4. Flet poprzeczny – instr. główny
 5. Fortepian – instr. główny
 6. Gitara jazzowa – instr. główny
 7. Harmonia
 8. Historia estetyki
 9. Improwizacja
 10. Język angielski
 11. Język niemiecki
 12. Język włoski
 13. Klarnet jazzowy – instr. główny
 14. Kontrabas – instr. główny
 15. Metodologia pisania pracy dyplomowej
 16. Perkusja jazzowa – instr. główny
 17. Produkcja muzyczna
 18. Promocja i marketing dóbr kultury
 19. Puzon jazzowy – instr. główny
 20. Saksofon jazzowy – instr. główny
 21. Trąbka jazzowa – instr. główny
 22. Zespól kameralny