Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 21/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia”.

PDFUchwała nr 21/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia”. (401,63KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 21/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia”. CZ.1 (33,08MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 21/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia”. CZ.2 (35,88MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 21/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia”. CZ.3 (19,57MB)
 

 

Uchwała nr 21/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia”.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia” dla toków studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław,30 czerwca 2020 r.

 

 

Załącznik do Uchwały nr 21/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia”.

 

 

PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

STUDIA I STOPNIA

 

Opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Art. 67, ust. 1-3.

 

 

 1. Podstawowe informacje o kierunku studiów:

 

Nazwa kierunku studiów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Zakresy studiów

- edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

- dyrygentura chóralna

Liczba semestrów

6 semestrów

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów

180 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentowi

licencjat

Język, w jakim odbywa się kształcenie

polski

Wiodąca dyscyplina naukowa, do której został przyporządkowany kierunek studiów

sztuki muzyczne

 

 

 

 

 

 

 1. Efekty uczenia się dla kierunku studiów:

 

Symbol

(kierunkowy)

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów
w PRK

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia uczenia się PRK

Wiedza: absolwent zna i rozumie

EM_W01

literaturę muzyczną, repertuar związany z wybranym zakresem kształcenia
i metody analizy dzieła muzycznego

P6U_W

P6S_WG

EM_W02

podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych
z edukacją w zakresie sztuki muzycznej

P6U_W

P6S_WG

EM_W03

zasady dotyczące środków ekspresji pokrewnych dyscyplin artystycznych

P6U_W

P6S_WG

EM_W04

podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki oraz związaną
z tymi zagadnieniami literaturę piśmienniczą (dotyczy to także Internetu
i e-learningu)

P6U_W

P6S_WG

EM_W05

piśmiennictwo dotyczące kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

P6U_W

P6S_WG

EM_W06

sposoby docierania do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet) na temat tendencji rozwojowych edukacji artystycznej
w zakresie sztuki muzycznej

P6U_W

P6S_WG

EM_W07

formy, style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze

P6U_W

P6S_WG

EM_W08

problematykę związaną z technologiami stosowanymi w muzyce i rozwojem technologicznym związanym z zawodem artysty muzyka (dyrygenta, muzyka kościelnego, animatora kultury, nauczyciela muzyki)

P6U_W

P6S_WG

EM_W09

podstawy dotyczące zagadnień marketingowych, finansowych
i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawo autorskie

P6U_W

P6S_WG

EM_W10

wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiowanego kierunku

P6U_W

P6S_WG

Umiejętności: absolwent potrafi

EM_U01

tworzyć, realizować i wyrażać własne koncepcje artystyczne

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

EM_U02

umiejętnie i świadomie wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność
i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

EM_U03

umiejętnie wykonywać reprezentatywny repertuar związany z kierunkiem studiów

P6U_U

P6S_UW

 

EM_U04

wykorzystywać wiedzę dotyczącą podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów

P6U_U

P6S_UW

 

EM_U05

w podstawowym zakresie interpretować utwory reprezentujące różne style muzyczne

P6U_U

P6S_UW

 

EM_U06

współpracować z innymi muzykami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów artystycznych

P6U_U

P6S_UK

EM_U07

prowadzić różne formacje zespołowe

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

P6S_UK

EM_U08

właściwie odczytać tekst nutowy, zawarte w utworach idee
i formy

P6U_U

P6S_UW

 

EM_U09

wykorzystywać warsztat techniczny potrzebny do realizacji własnej koncepcji artystycznej

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

EM_U10

wykorzystywać dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

EM_U11

wykazywać umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego przez całe życie

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

EM_U12

przekazywać dzieło muzyczne w pełni – jego materiał dźwiękowy, formę
i zawarte w nim idee

P6U_U

P6S_UW

 

EM_U13

umiejętnie czytać nuty w stopniu wystarczającym dla biegłego czytania
a vista

P6U_U

P6S_UW

P6S_UU

EM_U14

w zakresie słuchowym biegle rozpoznawać materiał muzyczny, zapamiętywać go i operować nim

P6U_U

P6S_UW

 

EM_U15

swobodnie w formie ustnej i pisemnej wypowiadać się na temat

interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych (także w języku obcym)

P6U_U

P6S_UK

EM_U16

stosować formy zachowań związane z występami publicznymi

P6U_U

P6S_UK

EM_U17

umiejętnie radzić sobie z sytuacjami stresowymi wynikającymi z występów publicznych

P6U_U

P6S_UK

EM_U18

umiejętnie dostosować prezentację artystyczną do specyficznych wymagań publiczności i warunków towarzyszących wykonaniu

P6U_U

P6S_UK

EM_U19

w zakresie podstawowym kształtować i tworzyć muzykę w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

P6U_U

P6S_UW

 

EM_U20

praktycznie zastosować wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej

P6U_U

P6S_UW

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

EM_K01

spełniania misji społecznej absolwenta kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

P6U_K

P6S_KO

P6S_KR

EM_K02

samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji

P6U_K

P6S_KR

EM_K03

organizacji własnej i zespołowej pracy wykazując się wewnętrzną motywacją

P6U_K

P6S_KR

EM_K04

realizowania własnych koncepcji i działań artystycznych opartych na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji
i intuicji

P6U_K

P6S_KK

EM_K05

efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

P6U_K

P6S_KK

EM_K06

świadomego kontrolowania swoich emocji i zachowań

P6U_K

P6S_KK

EM_K07

przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi prezentacjami

P6U_K

P6S_KK

EM_K08

adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej

P6U_K

P6S_KK

EM_K09

samooceny, jak też do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

P6U_K

P6S_KR

EM_K10

refleksji nad własnymi sądami i przemyśleniami na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej

P6U_K

P6S_KO

P6S_KR

EM_K11

komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności
z zastosowaniem technologii informacyjnych

P6U_K

P6S_KO

P6S_KR

EM_K12

współpracy, integracji i negocjacji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych
z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi

P6U_K

P6S_KO

P6S_KR

EM_K13

do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych w zorganizowany sposób

P6U_K

P6S_KR

EM_K14

świadomej i odpowiedzialnej organizacji i prezentacji własnej działalności artystycznej

P6U_K

P6S_KO

 

 

 1. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.

Proces prowadzący do uzyskania efektów uczenia się określają plany studiów oraz sylabusy.

 

 1. Plany studiów wraz z liczbą punktów ECTS przypisanych do zajęć:

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zakres: EM + PZ edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

Tok studiów rozpoczynanych od roku akademickiego 2020/2021

 

Lp.

PRZEDMIOT

ROK

I

ROK

II

ROK

III

 

 

Punkty ECTS za semestr

Uwagi

1

2

3

4

5

6

suma

forma zajęć

sposób realizacji

1

2

3

4

5

6

 

1.

Emisja głosu

0,5z

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

0,5ek

45

ć

i

 

1

 

1

 

1

 

2.

Czytanie partytur

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

 

 

30

ć

i

 

1

 

1

 

 

 

3.

Instrumentacja

 

 

 

 

1s

1s

30

ć

gr

 

 

 

 

1

1

 

4.

Chór/zespół instrumentalny

4s

4s

4s

4s

4s

4s

360

ć

zb

4

4

4

4

4

4

 

5.

Harmonia praktyczna z elementami improwizacji

1s

1s

1s

1s

 

 

60

ć

gr

1

1

1

1

 

 

 

6.

Analiza dzieła muzycznego

2s

2s

 

 

 

 

60

sem

gr

2

2

 

 

 

 

 

7.

Kształcenie słuchu

2s

2sk

2s

2sk

 

 

120

ć

gr

2

2

2

2

 

 

 

8.

Seminarium prelekcji muzycznej

1z

1s

 

 

 

 

30

sem

zb

1

1

 

 

 

 

 

9.

Historia sztuki

 

 

2s

2s

2s

2s

120

w

zb

 

 

2

2

2

2

 

10.

Komunikacja społeczna

 

 

 

 

1s

1s

30

w

zb

 

 

 

 

1

1

 

11.

Metodologia pracy licencjackiej

 

 

1z

1z

 

 

30

w

zb

 

 

1

1

 

 

 

12.

Seminarium pracy licencjackiej

 

 

 

 

0,5z

0,5z

15

sem

i

 

 

 

 

1

2

 

13.

Język obcy

2s

2s

2s

2e

 

 

120

ć

gr

2

2

2

2

 

 

 

14.

Wychowanie fizyczne

1z

1z

1z

1z

 

 

60

ć

gr

 

 

 

 

 

 

 

15.

Dyrygowanie              

0,5s

0,5sk

1sk

1sk

1sk

1ek

75

ć

i

 

1

1

1

1

1

 

16.

Zespół fletów podłużnych z metodyką

 

 

1s

1sk

 

 

30

ć

gr

 

 

1

1

 

 

 

17.

Rytmika

2z

2s

 

 

 

 

60

ć

zb

1

1

 

 

 

 

 

18.

Fortepian

1s

1sk

1s

1ek

0,5s

0,5ek

75

ć

i

1

1

1

1

 

1

 

19.

Folklor

 

 

 

 

1z

1s

30

w

zb

 

 

 

 

1

1

 

 

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Psychologia

2s

2s

2e

 

 

 

92

w

zb

1

1

2

 

 

 

 

21.

Pedagogika

 

2s

2s

2e

 

 

90

w

zb

 

1

1

2

 

 

Pierwsze zajęcia odbędą się w ostatnim tygodniu semestru zimowego

22.

Podstawy dydaktyki

2e

 

 

 

 

 

30

w

zb

1

 

 

 

 

 

 

23.

Metodyka edukacji muzycznej

1s

2sk

 

 

 

 

44

pg /sem

gr

1

3

 

 

 

 

 

24.

Dydaktyka przedmiotu muzyka

2sk

 

2sk

2sk

2sk

2ek

152

pg /sem

gr

2

 

2

2

2

2

Przedmiot główny od II roku

25.

Metodyka prowadzenia zespołów dziecięcych z praktyką

 

 

 

 

 

2s

 

2ek

 

60

 

sem

 

zb

 

 

 

 

 

1

 

1

 

26.

Zespół instrumentów szkolnych
z praktyką

 

 

2z

2s

 

 

60

ć

zb

 

 

1

1

 

 

 

27.

Przedmioty do wyboru - fakultety1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

9

9

9

9

 

 

RAZEM LICZBA GODZIN

24,5

23,5

25,0

23,0

15,5

15,5

1908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktyki

Praktyka pedagogiczno-psychologiczna

 

z

 

z

 

 

 

 

 

30

 

ć

 

gr

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

2.

Praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka

 

 

z

 

z

 

z

 

z

 

ek

120

ć

gr

 

1

1

1

1

1

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

3.

Praktyka zawodowa w zakresie edukacji muzycznej

 

z

 

 

 

 

 

30

ć

gr

2

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

4.

Praktyka w zespołach wokalnych
i instrumentalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

z

 

30

 

ć

 

gr

 

 

 

 

 

1

 

1

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

 

RAZEM LICZBA GODZIN PRAKTYK

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

33

32

31

25

28

 

1Fakultety będą zaliczane zgodnie z wymaganiami przedmiotu – forma zaliczenia, liczba godzin i liczba punktów ECTS przypisana do wybranego przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zakres: dyrygentura chóralna

Tok studiów rozpoczynanych od roku akademickiego 2020/2021

 

Lp.

PRZEDMIOT

ROK

I

ROK

II

ROK

III

 

Punkty ECTS za semestr

 

Uwagi

1

2

3

 4

5

6

suma

forma

zajęć

sposób realizacji

1

2

3

4

5

6

 

1.

Dyrygentura

2 sk

2 sk

2 sk

2 sk

2 sk

2 ek

180

pg/ć

i

2

2

3

3

3

3

 

2.

Śpiew

0,5z

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

0,5ek

45

ć

i

1

1

1

1

1

1

 

3.

Czytanie partytur

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

45

ć

i

1

1

1

1

1

1

 

4.

Chór

4s

4s

4s

4s

4s

4s

360

ć

zb

4

4

4

4

4

4

 

5.

Chorał gregoriański

1s

1e

 

 

 

 

30

ć

zb

1

1

 

 

 

 

 

6.

Zbiorowa emisja głosu z praktyką

2s

2s

2s

2s

 

 

120

ć

zb

1

1

1

1

 

 

 

7.

Harmonia

1s

1s

 

 

 

 

30

w

zb

1

1

 

 

 

 

 

8.

Harmonia praktyczna z elementami improwizacji

1s

1s

1s

1s

 

 

60

ć

gr

1

1

1

1

 

 

 

9.

Historia gatunków muzyki chóralnej
w aspekcie wykonawczym

 

 

2s

2s

2s

2s

120

w

zb

 

 

2

2

2

2

 

10.

Analiza dzieła muzycznego

2s

2s

2s

2s

 

 

120

sem

gr

2

2

2

2

 

 

 

11.

Kształcenie słuchu

2s

2sk

2s

2sk

 

 

120

ć

gr

2

2

2

2

 

 

 

12.

Fortepian

1s

1sk

1s

1ek

 

 

60

ć

i

1

1

1

1

 

 

 

13.

Kontrapunkt

 

 

 

 

1s

1s

30

ć

gr

 

 

 

 

1

1

 

14.

Historia sztuki

 

 

2s

2s

2s

2s

120

w

zb

 

 

2

2

2

2

 

15.

Nowoczesne metody zarządzania zespołem

 

 

 

 

1s

1s

30

sem

zb

 

 

 

 

1

1

 

16.

Metodologia pracy licencjackiej

 

 

1z

1z

 

 

30

w

zb

 

 

1

1

 

 

 

17.

Podstawy języka łacińskiego

1s

1s

 

 

 

 

30

ć

zb

1

1

 

 

 

 

 

18.

Język obcy

2s

2s

2s

2e

 

 

120

ć

gr

2

2

2

2

 

 

 

19.

Wychowanie fizyczne

1z

1z

1z

1z

 

 

60

ć

gr

 

 

 

 

 

 

 

20.

Przedmioty do wyboru - fakultety1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

9

9

9

9

 

RAZEM LICZBA GODZIN

21

21

23

23

13

13

1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hospitacje i praktyki w zespołach chóralnych

 

z

 

z

 

z

 

z

 

z

 

z

 

150

 

ć

 

gr/i

 

1

 

1

 

1

 

1

 

3

 

3

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

 

RAZEM LICZBA GODZIN

PRAKTYK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

33

33

27

27

 

 

Fakultety będą zaliczane zgodnie z wymaganiami przedmiotu – forma zaliczenia, liczba godzin i liczba punktów ECTS przypisana do wybranego przedmiotu.

 1. Wskaźniki dotyczące programu studiów:

 

Nazwa wskaźnika

Wartość

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

180 ECTS

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

zakres edukacja muzyczna
z prowadzeniem zespołów:

19 ECTS

zakres dyrygentura chóralna:

10 ECTS

Wymiar procentowy zajęć do wyboru

(Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów)

30% ECTS

Wymiar procentowy zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

(Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.)

 

 

zakres edukacja muzyczna
z prowadzeniem zespołów:

53,9 % ECTS

zakres dyrygentura chóralna:

58,9 % ECTS

 

 1. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia.

System oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych

System jest uzależniony od charakteru przedmiotu i obejmuje: kolokwia, prace i zadania kontrolne, prezentacje artystyczne, aktywność na zajęciach, referaty, opracowania określonych tematów, zaliczenia i egzaminy semestralne zgodne z planami studiów i sylabusami.

System weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk

Kierownik praktyk pedagogicznych oraz nauczyciel akademicki pełniący funkcję opiekuna praktyk nadzorują realizację efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich zgodnie
z dokumentem zatytułowanym Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej dla poszczególnych zakresów zgodnie z sylabusami oraz dzienniczkiem lub kartami praktyk.

System sprawdzania końcowych efektów (dyplomowanie)

Na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej egzamin dyplomowy na studiach I stopnia obejmuje:

 1. dyrygentura chóralna
 • pracę artystyczną – wykonanie programu artystycznego
 • pisemną pracę dyplomową związaną z kierunkiem studiów
 • obronę pracy dyplomowej oraz kolokwium

b)   edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

 • pracę artystyczną – poprowadzenie zespołu  
 • przeprowadzenie lekcji dyplomowej
 • pisemną pracę dyplomową - pracę licencjacką;
 • obronę pracy licencjackiej oraz kolokwium.

Zgodność tematów prac licencjackich z kierunkiem studiów i strategią rozwoju Wydziału nadzoruje właściwa Katedra.

 

 1. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach praktyk.

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

REGULAMIN PRAKTYK – STUDIA I STOPNIA

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów
 

§ 1

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz. U. poz.1450) praktyka pedagogiczno-psychologiczna i praktyki zawodowe na studiach I stopnia łącznie realizowane są w wymiarze 210 godzin, w tym praktyka pedagogiczno-psychologiczna – 30 godzin, praktyka zawodowa w zakresie edukacji muzycznej – 30 godzin, praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka – 120 godzin, praktyka w zespołach wokalnych i instrumentalnych – 30 godzin.

§ 2

Praktyki, w tym praktyka pedagogiczno-psychologiczna, praktyka zawodowa w zakresie edukacji muzycznej, praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka, praktyka w zespołach wokalnych i instrumentalnych, stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, zaliczeniu ze stopniem lub egzaminowi komisyjnemu zgodnie z planami studiów.

§ 3

Celem praktyk jest:

 1. Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela;
 2. Konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania muzyki oraz prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

 

§ 4

Praktyka pedagogiczno-psychologiczna

 1. Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki pedagogiczno-psychologicznej w I i II semestrze, równolegle z realizacją zajęć na Uczelni, w wymiarze 30 godzin (2 pkt. ECTS), w tym:
 • w przedszkolu (edukacji przedszkolnej):
 • 2 godz. obserwowania zajęć, działań opiekuna praktyk,
 • 2 godz. asystowania opiekunowi,
 • 1 godz. samodzielnie prowadzonych zajęć;
 • w szkole podstawowej w klasach I-III (I etap edukacji):
  • 2 godz. obserwowania zajęć, działań opiekuna,
  • 2 godz. asystowania opiekunowi,
  • 1 godz. samodzielnie prowadzonych zajęć;
 • w szkole podstawowej w klasach IV-VII (II etap edukacji):
  • 2 godz. obserwowania zajęć, działań opiekuna,
  • 2 godz. asystowania opiekunowi,
 • w szkole ponadpodstawowej (III etap edukacji):
  • 2 godz. obserwowania zajęć, działań opiekuna.

2.   Pozostałe godziny, które nie zostały określone powyżej, powinny być przeznaczone na:

 • zapoznanie się z całokształtem pracy szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana (4 godz.),
 • planowanie samodzielnie prowadzonych zajęć i ich omawianie (10 godz.).

 

Lp.

Formy aktywności

Przedszkole

Szkoła podst.

Kl. I-III

Szkoła podst.

Kl. IV-VII

LO

1.

Zapoznanie ze specyfiką

1

1

1

1

2.

Obserwowanie lekcji

2

2

2

2

3.

Asystowanie naucz.

2

2

2

0

4.

Prowadzenie zajęć

1

1

0

0

5.

Planowanie i omówienie zajęć

3

3

3

1

 

Razem

9

9

8

4

 

 

 1. W trakcie praktyki pedagogiczno-psychologicznej następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

 

 • Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, a w szczególności poznanie:
 • realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych,
 • sposobu funkcjonowania,
 • organizacji pracy,
 • prowadzonej dokumentacji.
 • Obserwowanie:
 • zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
 • aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • interakcji nauczyciel – dziecko, uczeń oraz interakcji między dziećmi i uczniami (w tym samym i w różnym wieku),
 • procesów komunikowania w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • prowadzonych przez opiekuna praktyk/zajęć,
 • działań podejmowanych przez opiekuna na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie.
 • Współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  • sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
  • podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,
  • asystowaniu opiekunowi w prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych.
 • Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:
 • diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,
 • poznawanie uczniów, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności,
 • samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów w grupie,
 • sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów,
 • organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych w oparciu o samodzielnie opracowane konspekty, scenariusze,
 • podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
 • prowadzenie dokumentacji praktyki,
 • konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
 • omawianie z opiekunem praktyk obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
 • ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zaplanowanych celów.

 

§ 5

Praktyka zawodowa w zakresie edukacji muzycznej oraz praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka

 

 1. Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w zakresie edukacji muzycznej oraz praktyki zawodowej w zakresie przedmiotu muzyka na I, II i III roku studiów I stopnia, w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w Uczelni, w wymiarze 30 godzin w przedszkolu i kl. I-III szkoły podstawowej (2 pkt. ECTS) oraz 120 godzin (5 pkt. ECTS) w kl. IV-VII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, w tym:
 • w przedszkolu (edukacja przedszkolna):
 • 3 godz. obserwowania zajęć,
 • 4 godz. asystowania nauczycielowi,
 • 2 godz. samodzielne prowadzonych zajęć;
 • w szkole podstawowej w klasach I-III (I etap edukacji):
  • 5 godz. obserwowania lekcji,
  • 3 godz. asystowania nauczycielowi,
  • 2 godz. samodzielnie prowadzonych lekcji;
 • w szkole podstawowej w klasach IV-VII (II etap edukacji):
  • 22 godz. obserwowania lekcji,
  • 19 godz. asystowania nauczycielowi,
  • 13 godz. samodzielnie prowadzonych lekcji.
 • w szkole ponadpodstawowej (III etap edukacji):
 • 5 godz. obserwowania lekcji (zajęć),
 • 3 godz. asystowania nauczycielowi,
 • 2 godz. samodzielnie prowadzonych lekcji (zajęć).

2.   Pozostałe godziny, które nie zostały określone powyżej, powinny być przeznaczone na:

 • zapoznanie się z całokształtem pracy szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana,
 • planowanie samodzielnie prowadzonych lekcji i opracowanie konspektów,
 • konsultacje z opiekunem praktyk i omawianie lekcji prowadzonych przez siebie lub innych.

 

 

Rok

PIERWSZY (2020-21)

DRUGI (2021-22)

TRZECI (2022-23)

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

 

 

Przedszkole

Kl. I-III

Kl. IV

Kl. IV-V

Kl. V-VI

Kl. VI-VII

LO

Lp.

Formy aktywności

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zapoznanie ze specyfiką

1

1

2

2

2

2

2

2.

Obserwowanie lekcji

3

5

5

6

5

6

5

3.

Asystowanie naucz.

4

3

3

6

5

5

3

4.

Prowadzenie lekcji

2

2

1

4

3

5*

2*

5.

Planowanie lekcji

3

2

2

8

6

8

6

6.

Konsultacje, omówienie

2

2

2

4

4

4

2

 

Razem

30 godz.

15 godz.

30 godz.

25 godz.

30 godz.

20 godz.

 

*W tym lekcja dyplomowa do wyboru w kl. IV-VII szkoły podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.

 

3. W trakcie student studiów I stopnia przygotowywany jest do zawodu nauczyciela poprzez realizację następujących formy aktywności:

 • konsultacje w przedszkolach i szkołach

Student w ramach praktyk zapoznaje się ze specyfiką placówki oświatowej, poznaje realizowane przez nią zadania dydaktyczne, sposób funkcjonowania, organizację pracy, pracowników, uczestników procesu pedagogicznego oraz prowadzoną dokumentację;

 

 • obserwowanie zajęć

Student obserwuje lekcje muzyki prowadzone przez opiekuna praktyk – tok metodyczny lekcji, stosowane metody i formy pracy, wykorzystanie środków dydaktycznych, sposoby aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz oceniania. Analizuje pracę nauczyciela i uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów szczególnie uzdolnionych. Dokumentuje swoje obserwacje;

 

 • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia

Student poznaje organizację pracy na lekcji, zapoznaje się z dokumentacją, obserwuje lekcje prowadzone przez nauczyciela, współdziała w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, asystuje nauczycielowi. Skutecznie współdziała z opiekunem praktyk i z innymi nauczycielami w celu poszerzenia swojej wiedzy dydaktycznej. Dokumentuje przebieg praktyki;

 • samodzielne prowadzenie zajęć

Student planuje i przeprowadza serię lekcji muzyki na podstawie samodzielnie opracowanych konspektów, scenariuszy;

 

 • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów)

Student omawia na bieżąco prowadzone lekcje z opiekunem praktyk, konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką, ocenia przebieg prowadzonych przez siebie lekcji i realizację zaplanowanych celów. Analizuje przy pomocy opiekuna praktyk i nauczycieli akademickich sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone
w czasie praktyk. Prowadzi dokumentację praktyki.

§ 6

Praktyka w zespołach wokalnych i instrumentalnych

 

 1. Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyk w zespołach wokalnych i instrumentalnych na III roku, w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć
  w Uczelni, w toku studiów 2020/2021 w wymiarze 30 godzin (2 pkt. ECTS):

 

 

 

SEMESTR

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Razem

1.

Praktyka w zespołach wokalnych i instrumentalnych

-

-

-

-

16

14

30

 
 1. Do prowadzenia zajęć z zespołami wokalnymi i instrumentalnymi na studiach I stopnia student przygotowuje się poprzez realizację następujących form aktywności:

 

 • obserwowanie pracy pedagoga prowadzącego praktykę w zespole instrumentów szkolnych oraz samodzielne wykonywanie zadań związanych z tym zespołem, wskazanych przez prowadzącego;
 • obserwowanie pracy dyrygenta zespołów dziecięcych, analizowanie pracy pod kątem doboru repertuaru, doboru stosowanych ćwiczeń emisyjnych i metod rozwiązywania problemów muzycznych, dydaktycznych i wychowawczych;
 • samodzielne wykonywanie pojedynczych zadań z zakresu pracy z chórami dziecięcymi, wskazanych przez opiekuna praktyki;
 • podejmowanie wybranych przez studenta działań organizacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz artystycznych w ramach wydziałowych inicjatyw (m.in. warsztaty, koncerty, konkursy).

 

3. W trakcie praktyk w zespołach wokalnych i instrumentalnych na III roku studiów I stopnia student realizuje następujące formy aktywności:

 

 • obserwowanie pracy dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, analizowanie pracy pod kątem doboru repertuaru, doboru stosowanych ćwiczeń emisyjnych i metod rozwiązywania problemów muzycznych, dydaktycznych i wychowawczych;
 • obserwowanie pracy dyrygentów – innych studentów, podczas praktyk w zespole wokalnym lub instrumentalnym, analizowanie pracy pod kątem doboru stosowanych metod;
 • samodzielne wykonywanie zadań z zakresu pracy z zespołami wokalnymi i instrumentalnymi, wskazanych przez opiekuna praktyki.
 1. W ramach praktyk w zespołach wokalnych i instrumentalnych student przygotowuje się również do publicznego koncertu - egzaminu komisyjnego z dyrygowania, obejmującego prezentację z chórem oraz z zespołem instrumentów szkolnych, zgodnie z harmonogramem praktyk, opracowanym przez kierownika artystycznego właściwego zespołu.

 

§ 7

 1. W toku praktyki pedagogiczno-psychologicznej oraz praktyki zawodowej w zakresie edukacji muzycznej i praktyki zawodowej w zakresie przedmiotu muzyka student zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dokumentacji – wypełniania dziennika praktyk, w którym zamieszcza notatki z obserwowanych i samodzielnie przeprowadzonych zajęć.
 2. Dziennik praktyk jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk.       
 3. Praktykę pedagogiczno-psychologiczną oraz praktykę zawodową w zakresie edukacji muzycznej i praktykę zawodową w zakresie przedmiotu muzyka zalicza kierownik praktyk z ramienia Uczelni na podstawie:
 • wypełnionego i podstemplowanego przez szkołę dziennika praktyk,
 • opinii opiekuna praktyk w szkole,
 • przedstawionych konspektów lekcji.
 1. Podstawą do niezaliczenia praktyki mogą być:
 • negatywne wyniki kontroli jej przebiegu ustalone przez kierownika praktyk z ramienia Uczelni lub negatywna opinia opiekuna praktyk z ramienia szkoły,
 • pisemna informacja ze szkoły, w której student odbył praktykę, na temat jego nieprawidłowego zachowania lub informacja o rażącym naruszeniu przez studenta regulaminu placówki oświatowej,
 • niezrealizowanie wymaganych godzin praktyk.

 

 1. W przypadku niezaliczenia obowiązkowych praktyk pedagogicznych i zawodowych stosuje się odpowiednio Regulamin Studiów (p.VI. Zaliczenia i egzaminy).

 

 1. W toku praktyki w zespołach wokalnych i instrumentalnych student zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dokumentacji – wypełniania karty praktyk, w której zamieszcza notatki z obserwowanych i samodzielnie przeprowadzonych zajęć.

 

 1. Karta praktyk w zespołach wokalnych i instrumentalnych jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk.

 

 1. Praktykę w zespołach wokalnych i instrumentalnych zalicza pedagog wskazany przez dziekana lub kierownika Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów na podstawie:
 • wypełnionej karty praktyk,
 • opinii kierownika artystycznego właściwego zespołu, pełniącego funkcję opiekuna praktyk.

 

 1. Podstawą do niezaliczenia praktyki w zespołach wokalnych i instrumentalnych mogą być:
 • negatywna opinia kierownika artystycznego właściwego zespołu, pełniącego funkcję opiekuna praktyk,
 • niezrealizowanie wymaganych godzin praktyk.

 

 1. W przypadku niezaliczenia obowiązkowych praktyk w zespołach wokalnych i instrumentalnych stosuje się odpowiednio Regulamin Studiów (p.VI. Zaliczenia i egzaminy).

 

§ 8

 1. W przepadku nieobecności spowodowanej chorobą lub wypadkiem losowym student ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie szkolnego opiekuna praktyk oraz właściwych kierowników i opiekunów praktyk.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach losowych możliwe jest – za zgodą Dziekana – przeniesienie praktyk na inny termin lub ustalenie indywidualnego trybu odbywania praktyk.

 

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

REGULAMIN PRAKTYK – STUDIA I STOPNIA

zakres: dyrygentura chóralna

 

§ 1

Praktyki zawodowe dla zakresu dyrygentura chóralna na studiach I stopnia dla toku studiów 2020/2021 obejmują:

- 150 godzin, 10 ECTS

 

§ 2

Praktyki zawodowe zakresu dyrygentura chóralna stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu lub zaliczeniu ze stopniem zgodnie z planami studiów.

 

§ 3

Celem praktyki zawodowej jest:

 • gromadzenie doświadczeń związanych z pracą artystyczno-wychowawczą dyrygenta,
 • konfrontowanie nabytej wiedzy z działaniem praktycznym,
 • poznawanie różnych metod pracy dyrygentów, skłaniające do refleksji i przemyśleń natury artystycznej i organizacyjnej,
 • obserwowanie autorytetów w dziedzinie dyrygentury, realizujących własne koncepcje muzyczne.

 

§ 4

W trakcie praktyk studentowi studiów I stopnia zapewnia się m.in. następujące formy aktywności:

 • obserwowanie pracy dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, analizowanie pracy pod kątem stosowanej techniki manualnej, doboru repertuaru, doboru stosowanych ćwiczeń emisyjnych i metod rozwiązywania problemów muzycznych,
 • obserwowanie pracy innych studentów – dyrygentów, podczas praktyk w chórze lub zespole wokalnym, analizowanie pracy pod kątem stosowanej techniki manualnej, doboru repertuaru, doboru stosowanych ćwiczeń emisyjnych i metod rozwiązywania problemów muzycznych,
 • samodzielne wykonywanie pojedynczych zadań z zakresu pracy z chórami lub z zespołami wokalnymi, ustalonych w porozumieniu z tutorem i dyrygentem prowadzącym próbę,
 • samodzielne wykonanie wokalnych utworów dyplomowych studiów I stopnia, pod opieką merytoryczną pedagoga przedmiotu dyrygentura,
 • obserwowanie pracy związanej z realizacją chorału gregoriańskiego oraz próba samodzielnego przygotowania pojedynczych zadań wskazanych przez prowadzącego przedmiot,
 • podejmowanie wybranych przez studenta działań organizacyjnych, promocyjnych oraz artystycznych w ramach inicjatyw uczelnianych oraz pozauczelnianych (m.in. warsztaty, koncerty, konkursy, konferencje, kursy, seminaria i inne).

§ 5

Student studiów I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej na I, II i III roku, w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w Uczelni, od toku studiów 2020/2021 w wymiarze 150 godzin, w ramach: hospitacje i praktyki w zespołach chóralnych.

§ 6

Dokumentem poświadczającym realizację hospitacji oraz praktyk w zespołach chóralnych jest karta praktyk.

§ 7

W razie nieobecności spowodowanej chorobą lub wypadkiem losowym, student ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie opiekuna praktyk.

        

 1. Sylabusy.

Sylabusy studiów I stopnia wraz z kodami przedmiotów

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 1. Analiza dzieła muzycznego EM1-01
 2. Chorał gregoriański EM1 –02
 3. Chór Senza Rigore  fakultet EM1 –03
 4. Chór EM1-04
 5. Czytanie partytur EM1-05
 6. Dydaktyka przedmiotu muzyka EM1-06
 7. Dyrygentura  EM1-07
 8. Dyrygowanie EM1-08
 9. Emisja głosu EM1-9
 10. Fakultet EM1-10
 11. Folklor EM1-11
 12. Fortepian EM1-12
 13. Harmonia praktyczna z elementami improwizacji EM1-13
 14. Harmonia EM1-14
 15. Historia gatunków muzyki chóralnej w aspekcie wykonawczym EM1-15
 16. Historia sztuki EM1-16
 17. Hospitacje i praktyki w zespołach chóralnych EM1-17
 18. Instrumentacja EM1-18
 19. Język obcy EM1-19a, EM1-19n, EM1-19w
 20. Komunikacja społeczna EM1-20
 21. Kontrapunkt EM1-21
 22. Kształcenie słuchu EM1-22
 23. Metodologia pracy licencjackiej EM1-23
 24. Metodyka edukacji muzycznej EM1-24
 25. Metodyka prowadzenia zespołów dziecięcych z praktyką EM1-25
 26. Nowoczesne metody zarządzania zespołem EM1-26
 27. Pedagogika  EM1-27
 28. Podstawy dydaktyki EM1-28
 29. Podstawy języka łacińskiego EM1-29
 30. Praktyka w zespołach wokalnych i instrumentalnych EM1-30
 31. Praktyka zawodowa w zakresie edukacji muzycznej) EM1-31
 32. Praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka EM1-32
 33. Praktyka pedagogiczno-psychologiczna EM1-33
 34. Psychologia EM1-34
 35. Rytmika EM1-35
 36. Seminarium pracy licencjackiej EM1-36
 37. Seminarium prelekcji muzycznej EM1-37
 38. Śpiew EM1-38
 39. Wychowanie fizyczne EM1-39
 40. Zbiorowa emisja głosu z praktyką EM1-40
 41. Zespół fletów podłużnych z metodyką EM1-41
 42. Zespół instrumentalny EM1-42
 43. Zespół instrumentów szkolnych z praktyką EM1-43