Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów ...

PDFUchwała nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (2,52MB)
 

Uchwała nr 21/2017

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z poźn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  Zatwierdza się wzory uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia wydawanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

1) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2.  Opis dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3.  Szczegółowe zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 2

     Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

 1. uchwała nr 4/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 2. uchwała nr 5/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

   

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

   

   

  Wrocław, 27 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

Opis dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

 

 1. format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt – po złożeniu A6 (105 mm x 148 mm);

   

 2. strony wewnętrzne dyplomu (od strony 2 do 7) wykonane na papierze celulozowym powlekanym, matowym białym, o gramaturze nie niższej niż 120 g/m2;

   

 3. odpis dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczonego do akt wykonany na papierze białym, powlekanym dwustronnie, o gramaturze 120 g/m2 zawiera cztery strony (strona 1 okładka, strona 2 wewnętrzna lewa, strona 3 wewnętrzna prawa, strona 4);

   

 4. strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt (od strony 2 do 7) pokryte giloszem według załączonego wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze brązowym – nr pantone 480, o wymiarach 148 mm x 210 mm, grubości linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5o;

   

 5. druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (od strony 2 do 7) w kolorze czarnym;

   

 6. druk tekstu odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt oraz godła Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  w kolorze czarnym pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „(ODPIS)” LUB „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”;

   

 7. fotografia w miejscu przeznaczonym na pieczęć urzędową na dyplomie, odpisie dyplomu oraz na odpisie dyplomu przeznaczonym do akt opieczętowana pieczęcią do tłoczenia na papierze;

   

 8. okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną, wtórną, mieloną ekologicznie, w kolorze brązowym odpowiadającym nr pantone 4695 C;

   

 9. napisy na okładce oraz godło Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu tłoczone złotą folią; korona godła Uczelni na okładce na wysokości 220 mm od górnej krawędzi dyplomu, godło uczelni na okładce według załączonego wzoru o wymiarach 250 mm x 330 mm; napisy na okładce: „AKADEMIA MUZYCZNA” – czcionka CONSTANTIA CE 10 pkt, na wysokości 640 mm od górnej części dyplomu oraz 90 mm od nasady godła Uczelni, „IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU” – czcionka CONSTANTIA CE 10 pkt, na wysokości 680 mm od górnej części dyplomu oraz 140 mm od nasady godła Uczelni, „DYPLOM” - czcionka CONSTANTIA CE 12 pkt, na wysokości 510 mm od nasady godła Uczelni, „UKOŃCZENIA STUDIÓW” - czcionka CONSTANTIA CE 12 pkt, na wysokości 550 mm od nasady godła Uczelni, „PIERWSZEGO STOPNIA” lub „DRUGIEGO STOPNIA” czcionka CONSTANTIA CE 12 pkt, na wysokości 600 mm od nasady godła Uczelni;

 

 1. napis: „Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej“ umieszczony jest
  w dolnej części frontowej kompozycji całości dyplomu, wyśrodkowany centralnie względem długości. Opisany jest czcionką Constantia 7 pkt; Napis umieszczony jest 13 mm od dołu strony i około 27 mm z lewej i prawej,

   

 2.  strona 2 wewnętrzna – objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka CONSTANTIACE 7 pkt, napisy: „Pan(i)” oraz „Data urodzenia” i „Miejsce urodzenia” – czcionka CONSTANTIACE 9 pkt, napis „Numer dyplomu” wysokość 11 pkt; znak graficzny określony w przepisach wydanych
  na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

   

 3.  strona 3 wewnętrzna – godło uczelni o wymiarach 6,5 mm x 8 mm, korona godła uczelni na wysokosci 27 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis „DYPLOM” pod godłem uczelni w odległości 2 mm od nasady godła; napis „DYPLOM” – czcionka CONSTANTIACE 22 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach – czcionka Arial 5 pkt; napisy: „ukończenia studiów w formie”, „na kierunku”, „w specjalności”, „obszar kształcenia”, „profil kształcenia”, „z wynikiem”, „i uzyskania w dniu”, „tytułu zawodowego”, „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, „Rektor” oraz „dnia … r.” - czcionka CONSTANTIACE 7 pkt; strony 5, 6, i 7 – czcionka CONSTANTIACE 7 pkt;

   

 4. godło uczelni oraz napisy nad godłem i pod godłem są umieszczone centralnie w pionowej osi strony, cały tekst oraz ramka określająca miejsce na fotografie są rozmieszczone symetrycznie pod względem pionowej osi strony;

   

 5. kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim.