Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 22/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia”.

PDFUchwała nr 22/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia”. (403,13KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 22/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia”. CZ.1 (34,83MB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 22/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia”. CZ.2 (33,21MB)
 

 

Uchwała nr 22/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia”.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia”, dla toków studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 30 czerwca 2020 r.

 

 

Załącznik do Uchwały nr 22/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia”.

 

PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

STUDIA II STOPNIA

 

Opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Art. 67, ust. 1-3.

 

 1. Podstawowe informacje o kierunku studiów:

 

Nazwa kierunku studiów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom studiów

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Zakresy studiów

- edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury,

- edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów
i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia,

- dyrygentura chóralna

Liczba semestrów

4 semestry

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów

120 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentowi

magister sztuki

Język, w jakim odbywa się kształcenie

polski

Wiodąca dyscyplina naukowa, do której został przyporządkowany kierunek studiów

Sztuki muzyczne

 

 1. Efekty uczenia się dla kierunku studiów:

 

Symbol

(kierunkowy)

 

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów
w PRK

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia uczenia się PRK

Wiedza: absolwent zna i rozumie

EM_W01

w pogłębiony sposób repertuar związany z wybranym zakresem studiów

P7U_W

W7S_WG

EM_W02

szczegółowe zasady dotyczące elementów dzieła muzycznego
i wzorców budowy formalnej utworów do wyrażania swobodnych
koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności

P7U_W

W7S_WG

EM_W03

problematykę związaną z korzystaniem z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.)
i technologii stosowanych w dziedzinie muzyki

P7U_W

W7S_WG

EM_W04

kontekst historyczny muzyki i jej związki z innymi obszarami współczesnego życia

P7U_W

W7S_WG

EM_W05

zasady konstruowania programów artystycznych, które są spójne
i właściwe z punktu widzenia wykonawstwa, a także zgodne z zasadami prawa autorskiego, problematyki finansowej i marketingowej

P7U_W

W7S_WG

EM_W06

w pogłębiony sposób wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi
i praktycznymi aspektami wybranego kierunku studiów oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy

P7U_W

W7S_WG

EM_W07

wzorce leżące u podstaw improwizacji, umożliwiające wyrażanie własnej, niezależnej wypowiedzi artystycznej w różnych kontekstach

P7U_W

W7S_WG

EM_W08

w pogłębiony sposób teorie pedagogiki oraz ich zastosowanie w praktyce, niezbędne do nauczania w zakresie edukacji muzycznej, z uwzględnieniem kontekstu aksjologicznego

P7U_W

W7S_WG

Umiejętności: absolwent potrafi

EM _U01

 

wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych, oryginalnych koncepcji artystycznych

P7U_U

P7S_UW

EM _U02

 

samodzielnie wykonywać utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie
z wymaganiami stylistycznymi

       P7U_U

P7S_UW

 

 

 

 

EM _U03

 

na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego stopnia

wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru z możliwością specjalizowania się w wybranym stylu

P7U_U

P7S_UW

EM _U04

 

na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego stopnia swobodnie interpretować utwory reprezentujące różne style muzyczne

P7U_U

P7S_UW

EM _U05

 

funkcjonować w różnych formacjach zespołowych i współdziałać z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac
i projektów

P7U_U

P7S_UW

P7S_UU

EM _U06

 

kreować i realizować własne projekty artystyczne oraz podejmować wiodącą rolę w zespołach różnego typu

P7U_U

P7S_UW

EM _U07

 

kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymywać i poszerzać swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

P7U_U

P7S_UW

P7S_UU

EM _U08

 

szybko odczytać i opanować pamięciowo utwory, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

P7U_U

P7S_UW

EM _U09

 

w sposób dogłębny zrozumieć i kontrolować aspekty dotyczące wykonawstwa wokalnego (emisja głosu), instrumentalnego oraz dyrygenckiego opracowywanych utworów

P7U_U

P7S_UW

EM _U10

 

tworzyć rozbudowane prezentacje w formie słownej i pisemnej (także
o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i szerokiej problematyki z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków

P7U_U

P7S_UW

EM _U11

 

nawiązywać kontakt z publicznością poprzez wierne, płynne
i przekonujące oddanie idei dzieła muzycznego

P7U_U

P7S_UW

EM _U12

 

kształtować i tworzyć muzykę w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

P7U_U

P7S_UW

EM _U13

 

improwizować na bazie wykonywanego utworu

P7U_U

P7S_UW

EM _U14

 

transponować przebiegi melodyczno-harmoniczne

P7U_U

P7S_UW

EM _U15

 

w praktyce stosować pogłębioną wiedzę dotyczącą szerokich aspektów pedagogiki, niezbędną dla samodzielnego rozwoju i nauczania
w zakresie edukacji muzycznej

P7U_U

P7S_UW

P7S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

EM _K01

bycia kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych

P7U_K

P7S_KR

EM _K02

inspirowania oraz organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób

P7U_K

P7S_KK

EM _K03

inicjowania działań artystycznych w społeczeństwie w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowania projektów wymagających integrowania nabytej wiedzy oraz współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki
i nauki)

P7U_K

P7S_KO

P7S_KR

EM _K04

świadomego i odpowiedzialnego przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym

P7U_K

P7S_KK

EM _K05

wypełniania roli społecznej absolwenta na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, a także wiedzy zdobywanej
w procesie ustawicznego samokształcenia

P7U_K

P7S_KO

P7S_KR

EM _K06

świadomego kontrolowania swoich emocji i zachowań

P7U_K

P7S_KK

EM _K07

przeciwdziałania własnym lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi prezentacjami

P7U_K

P7S_KK

EM _K08

adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej

P7U_K

P7S_KR

EM _K09

krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie inne przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki
i innych dziedzin działalności artystycznej

P7U_K

P7S_KO

P7S_KR

EM _K010

wykorzystywania mechanizmów psychologicznych, wykazywania się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku

P7U_K

P7S_KK

EM _K011

prezentowania specjalistycznych zadań i projektów w przystępnej formie,
w sposób zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi

P7U_K

P7S_KO

P7S_KR

EM _K012

współpracy z innymi osobami w ramach wspólnych projektów

i działań kulturalnych

P7U_K

P7S_KO

P7S_KR

EM _K013

podejmowania refleksji na temat etycznych aspektów związanych
z własną pracą w kontekście ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej i praw autorskich

P7U_K

P7S_KO

P7S_KR

 

 

 1. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.

Proces prowadzący do uzyskania efektów uczenia się określają plany studiów oraz sylabusy.

 

 1. Plany studiów wraz z liczbą punktów ECTS przypisanych do zajęć:

 

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zakres: EM + PZ +A edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

Tok studiów rozpoczynanych od roku akademickiego  2020/2021

 

Lp.

PRZEDMIOT

ROK

I

ROK

II

 

 

 

Punkty ECTS

za semestr

Uwagi

1

2

3

4

Suma

Forma zajęć

Sposób realizacji

1

2

3

4

 

1.

Dydaktyka przedmiotu muzyka

2sk

2ek

 

 

60

pg /sem

gr

2

2

 

 

 

2.

Aktywizujące metody edukacji muzycznej

 

 

1s

1s

30

sem

gr

 

 

1

1

 

3.

Pedagogika

2e

 

 

 

32

w

zb

2

 

 

 

 

4.

Psychologia muzyki

 

 

2s

2s

60

w

zb

 

 

2

2

 

5.

Dyrygowanie   

1sk

1sk

1sk

1ek

60

ć

i

2

2

3

3

 

6.

Metodyka prowadzenia zespołów

2s

2ek

 

 

60

sem

zb

2

2

 

 

 

7.

Podstawy kompozycji i aranżacji

 

 

1s

1s

30

w

zb

 

 

1

1

 

8.

Improwizacja fortepianowa

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

30

ć

i

 

1

 

1

 

9.

Literatura chóralna

1s

1s

1s

 

46

w

zb

1

1

1

 

 

10.

Chór/zespół instrumentalny

4s

4s

4s

4s

240

ć

zb

4

4

4

4

 

11.

Muzyka a humanistyka

2s

2s

 

 

60

w

zb

2

3

 

 

 

12.

Metodologia pracy naukowej

1z

1z

 

 

30

w

zb

1

1

 

 

 

13.

Seminarium pracy magisterskiej

 

 

1z

1z

30

pg/sem

i

 

 

2

2

 

14.

Język obcy

2s

2e

 

 

60

ć

gr

2

2

 

 

 

15.

Podstawy prawne działalności społeczno-kulturalnej i zarządzanie projektami kultury

2s

2s

 

 

60

w

zb

1

1

 

 

 

16.

Podstawy animacji społeczno-kulturalnej

1s

1s

1s

1e

60

ć

zb

1

1

1

2

 

17.

Promocja i marketing dóbr kultury

 

 

2s

2s

60

w

zb

 

 

2

2

 

18.

Przedmioty do wyboru - fakultety1

 

 

 

 

 

 

 

9

9

9

9

 

 

RAZEM LICZBA GODZIN

20,5

18,5

14,5

13,5

1008

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktyki

Praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka

 

s

 

ek

 

 

 

 

 

30

 

ć

 

gr

 

2

 

2

 

 

 

 

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

2.

Praktyka w zespole wokalnym

1s

1s

1s

1s

60

ć

zb

1

1

1

1

 

3.

Praktyka w zakresie projektu artystycznego

 

 

 

 z

15

ć

gr

 

 

 

1

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

 

RAZEM LICZBA GODZIN PRAKTYK

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM PUNKTY ECTS

 

 

 

 

 

 

 

32

32

27

29

 

1Fakultety będą zaliczane zgodnie z wymaganiami przedmiotu – forma zaliczenia, liczba godzin i liczba punktów ECTS przypisana do wybranego przedmiotu.

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzyczne

Zakres: EM + PZ + OM edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

Tok studiów rozpoczynanych od roku akademickiego  2020/2021

 

Lp.

PRZEDMIOT

ROK

I

ROK

II

 

 

 

Punkty ECTS

za semestr

Uwagi

1

2

3

4

Suma

Forma zajęć

Sposób realizacji

1

2

3

4

 

1.

Dydaktyka przedmiotu muzyka

2sk

2ek

 

 

60

pg/sem

gr

2

2

 

 

 

2.

Aktywizujące metody edukacji muzycznej

 

 

1s

1s

30

sem

gr

 

 

1

1

 

3.

Pedagogika

2e

 

 

 

32

w

zb

2

 

 

 

 

4.

Psychologia muzyki

 

 

2s

2s

60

w

zb

 

 

2

2

 

5.

Dyrygowanie   

1sk

1sk

1sk

1ek

60

ć

i

2

2

3

3

 

6.

Metodyka prowadzenia zespołów

2s

2ek

 

 

60

sem

zb

2

2

 

 

 

7.

Kształcenie słuchu

1sk

 

 

 

16

ć

zb

1

 

 

 

 

8.

Metodyka nauczania audycji muzycznych

 

 

1e

 

16

w

zb

 

 

1

 

 

9.

Metodyka nauczania kształcenia słuchu

 

 

1e

 

16

w

zb

 

 

1

 

 

10.

Podstawy kompozycji i aranżacji

 

 

1s

1s

30

w

zb

 

 

1

1

 

11.

Improwizacja fortepianowa

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

30

ć

i

 

1

 

1

 

12.

Literatura chóralna

1s

1s

1s

 

46

w

zb

1

1

1

 

 

13.

Chór/zespół instrumentalny

4s

4s

4s

4s

240

ć

zb

4

4

4

4

 

14.

Muzyka a humanistyka

2s

2s

 

 

60

w

zb

2

3

 

 

 

15.

Metodologia pracy naukowej

1z

1z

 

 

30

w

zb

1

1

 

 

 

16.

Seminarium pracy magisterskiej

 

 

1z

1z

30

pg/sem

i

 

 

2

2

 

17.

Język obcy

2s

2e

 

 

60

ć

gr

2

2

 

 

 

18.

Promocja i marketing dóbr kultury

 

 

2s

2s

60

w

zb

 

 

2

2

 

19.

Przedmioty do wyboru - fakultety1

 

 

 

 

 

 

 

9

9

9

9

 

 

RAZEM LICZBA GODZIN

17,5

15,5

15,5

12,5

920

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktyki

Praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka

 

s

 

ek

 

 

 

 

30

 

ć

 

gr

 

2

 

2

 

 

 

 

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

2.

Praktyka w zespole wokalnym

1s

1s

1s

1s

60

ć

zb

1

1

1

1

 

3.

Praktyka w zakresie projektu artystycznego

 

 

 

z

15

ć

gr

 

 

 

1

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

4.

Praktyka w zakresie audycji muzycznych

 

 

 

ek

15

ć

gr

 

 

 

2

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

5.

Praktyka w zakresie kształcenia słuchu

 

 

 

ek

15

ć

gr

 

 

 

2

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

 

RAZEM LICZBA GODZIN PRAKTYK

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM LICZBA  PUNKTÓW ECTS

 

 

 

 

 

 

 

31

30

28

31

 

1Fakultety będą zaliczane zgodnie z wymaganiami przedmiotu – forma zaliczenia, liczba godzin i liczba punktów ECTS przypisana do wybranego przedmiotu.

 

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zakres: dyrygentura chóralna                                                                                                                    

Tok studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021

 

Lp.

PRZEDMIOT

ROK

I

ROK

II

 

suma

 

Punkty ECTS

za semestr

Uwagi

1

2

3

4

Forma zajęć

Sposób realizacji

1

2

3

4

 

1.

Dyrygentura

2sk

2sk

2sk

2ek

120

pg/ć

i

4

4

6

6

 

2.

Czytanie partytur współczesnych

1s

1s

 

 

30

ć

zb

2

2

 

 

 

3.

Chór

4s

4s

4s

4s

240

ć

zb

4

4

4

4

 

4.

Specjalistyczne kształcenie słuchu

1s

1s

 

 

30

ć

zb

1

1

 

 

 

5.

Literatura chóralna XX i XXI wieku 

1s

1s

1s

1e

60

w

zb

1

1

1

1

 

6.

Współczesne techniki kompozytorskie

 

 

2s

2e

60

sem

zb

 

 

2

2

 

7.

Improwizacja fortepianowa

0,5s

0,5s

0,5s

0,5s

30

ć

i

 

1

 

1

 

8.

Metodyka prowadzenia zespołów

2s

2ek

 

 

60

sem

zb

2

2

 

 

 

9.

Promocja i marketing dóbr kultury

 

 

2s

2s

60

w

zb

 

 

2

2

 

10.

Muzyka a humanistyka

2s

2s

 

 

60

w

zb

2

3

 

 

 

11.

Metodologia pracy naukowej

1z

1z

 

 

30

w

zb

1

1

 

 

 

12.

Język obcy

2s

2e

 

 

60

ć

gr

2

2

 

 

 

13.

Przedmioty do wyboru - fakultety1

 

 

 

 

 

 

 

9

9

9

9

 

 

RAZEM LICZBA GODZIN

16,5

16,5

11,5

11,5

840

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktyki

Praktyka w zespole wokalnym

 

1s

 

1s

 

1s

 

1s

 

60

 

ć

 

zb

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2.

Praktyka w zakresie pracy artystycznej

 

 

s

s

60

ć

gr/i

 

 

4

4

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

3.

Hospitacje w zespole instrumentalnym

z

 

 

 

15

ć

gr

1

 

 

 

Szczegółowy plan praktyk określa Regulamin Praktyk

 

RAZEM LICZBA GODZIN PRAKTYK

I HOSPITACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

 

 

 

 

 

 

30

31

29

30

 

1Fakultety będą zaliczane zgodnie z wymaganiami przedmiotu – forma zaliczenia, liczba godzin i liczba punktów ECTS przypisana do wybranego przedmiotu.

 

 

 1. Wskaźniki dotyczące programu studiów:

 

Nazwa wskaźnika

Wartość

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

120 ECTS

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

Zakres: edukacja muzyczna
z prowadzeniem zespołów
i animacją kultury - 7 ECTS;

Zakres: edukacja muzyczna
z prowadzeniem zespołów
i nauczaniem przedmiotów ogólnomuz. w szkołach muzycznych I stopnia – 7 ECTS;

Zakres: dyrygentura chóralna

– 5 ECTS.

Wymiar procentowy zajęć do wyboru

(Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów)

30% ECTS

Wymiar procentowy zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

(Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów i uwzględnia udział studentów
w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności
.)

Zakres: edukacja muzyczna
z prowadzeniem zespołów
i animacją kultury – 55 % ECTS

Zakres: edukacja muzyczna
z prowadzeniem zespołów
i nauczaniem przedmiotów ogólnomuz. w szkołach muzycznych I stopnia – 60,8 % ECTS

Zakres: dyrygentura chóralna – 62,5 %ECTS

 

 1. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia.

System oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych

System jest uzależniony od charakteru przedmiotu i obejmuje: kolokwia, prace i zadania kontrolne, prezentacje artystyczne, aktywność na zajęciach, referaty, opracowania określonych tematów, zaliczenia i egzaminy semestralne zgodne z planami studiów i sylabusami.

System weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk

Kierownik praktyk pedagogicznych oraz nauczyciel akademicki pełniący funkcję opiekuna praktyk nadzorują realizację efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich zgodnie z dokumentem zatytułowanym Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej dla poszczególnych zakresów zgodnie z sylabusami oraz dzienniczkiem lub kartami praktyk.

System sprawdzania końcowych efektów (dyplomowanie)

Na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej egzamin dyplomowy na studiach II stopnia obejmuje:

 1. dyrygentura chóralna
 • pracę artystyczną – wykonanie programu artystycznego
 • pisemną pracę dyplomową związaną z kierunkiem studiów
 • obronę pracy dyplomowej oraz kolokwium

b)   edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury; edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

 • pracę artystyczną – poprowadzenie zespołu 
 • przeprowadzenie lekcji dyplomowej
 • pisemną pracę dyplomową - pracę magisterską;
 • obronę pracy licencjackiej oraz kolokwium.

Zgodność tematów prac magisterskich z kierunkiem studiów i strategią rozwoju Wydziału nadzoruje właściwa Katedra.

 

 1. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach praktyk.

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

REGULAMIN PRAKTYK – STUDIA II STOPNIA

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów
ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz.1450) student studiów II stopnia zobowiązany jest do obycia praktyk.

 

§1

Celem praktyk zawodowych jest:

 1. Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela,
 2. Konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania muzyki oraz prowadzenia zespołów z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

§2

Praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka, praktyka w zespole wokalnym, praktyka w zakresie projektu artystycznego, praktyka w zakresie audycji muzycznych, praktyka w zakresie kształcenia słuchu stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, zaliczeniu ze stopniem lub egzaminowi komisyjnemu zgodnie z planami studiów.

§3

 1. Student studiów II stopnia, który kontynuuje przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu muzyka w placówkach oświatowych zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w zakresie przedmiotu muzyka w I i II semestrze, w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w Uczelni, w wymiarze 30 godzin (4 pkt. ECTS), w tym:
 • w szkole podstawowej w kl. VI-VII (II etap edukacji):
 • 5 godz. obserwowania lekcji (zajęć),
 • 3 godz. asystowania nauczycielowi,
 • 5 godz. samodzielnie prowadzonych lekcji;
 • w szkole ponadpodstawowej (III etap edukacji):
 • 3 godz. obserwowania lekcji (zajęć),
 • 2 godz. samodzielnie prowadzonych lekcji (zajęć).

2.     Pozostałe godziny, które nie zostały określone powyżej związane są z następującymi formami aktywności:

 • zapoznanie się ze specyfiką szkoły (łącznie 2 godz., II i III etap edukacji)
 • student w ramach praktyk zapoznaje się ze specyfiką placówki oświatowej, poznaje realizowane przez nią zadania dydaktyczne, sposób funkcjonowania, organizację pracy, pracowników, uczestników procesu pedagogicznego oraz prowadzoną dokumentację;

 

 • planowanie lekcji, konsultacje i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie oraz innych nauczycieli lub studentów (łącznie 10 godz .II i III etap edukacji)
 • student omawia na bieżąco prowadzone lekcje z opiekunem praktyk, konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką, ocenia przebieg prowadzonych przez siebie lekcji i realizację zaplanowanych celów. Analizuje przy pomocy opiekuna praktyk i nauczycieli akademickich sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk. Prowadzi dokumentację praktyki.

Lp.

Formy aktywności

Szkoła podst.

Kl. IV-VII

LO

1.

Zapoznanie ze specyfiką szkoły

1

1

2.

Obserwowanie lekcji

5

3

3.

Asystowanie nauczycielowi

3

0

4.

Prowadzenie lekcji

5*

2*

5.

Planowanie lekcji

3

3

6.

Konsultacje i omówienie lekcji

3

1

 

Razem

20 godz.

10 godz.

 

*W tym lekcja dyplomowa do wyboru w kl. IV-VII szkoły podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.

 

§4

1. Praktyki zawodowe na studiach II stopnia dla zakresu edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury oraz dla zakresu edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia (poza wymienionymi w § 3) w liczbie 75 godzin obejmują przedmioty:

- praktyka w zespole wokalnym – 60 godzin (4 pkt. ECTS),

- praktyka w zakresie projektu artystycznego – 15 godzin (1 pkt ECTS).

 

2. Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej na I i II roku, w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w Uczelni.

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

Razem

I

II

III

IV

1.

Praktyka w zespole wokalnym

16

14

16

14

60

2.

Praktyka w zakresie projektu artystycznego

-

-

-

15

15

 

75

 

 

3. W trakcie zajęć student zdobywa praktykę poprzez realizację następujących form aktywności:

 • praktyka w zespole wokalnym
 • obserwowanie pracy pedagoga oraz samodzielne wykonywanie zadań wskazanych przez prowadzącego;
 • obserwowanie pracy innych studentów, jej analiza pod kątem doboru stosowanych ćwiczeń emisyjnych, metod rozwiązywania problemów muzycznych i interpretacyjnych;
 • praktyka w zakresie projektu artystycznego
 • samodzielne przygotowanie dwóch utworów chóralnych (pod opieką merytoryczną pedagoga przedmiotu dyrygowanie oraz kierownika artystycznego właściwego zespołu) i ich poprowadzenie podczas publicznego koncertu - egzaminu komisyjnego - w ramach przedmiotu dyrygowanie;
 • przygotowanie utworu instrumentalnego lub wokalno-instrumentalnego (pod opieką merytoryczną pedagoga przedmiotu dyrygowanie oraz kierownika artystycznego orkiestry) i poprowadzenie go podczas publicznego koncertu - egzaminu komisyjnego - w ramach przedmiotu dyrygowanie.
 1. Ponadto student zdobywa praktykę poprzez podejmowanie wybranych przez siebie działań organizacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz artystycznych w ramach inicjatyw poszczególnych katedr i kół naukowych (m.in. warsztaty, koncerty, konkursy).

§5

1. Praktyki zawodowe na studiach II stopnia dla zakresu edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia (poza wymienionymi w § 3) realizowane są w wymiarze 30 godzin, w tym:

- praktyka w zakresie audycji muzycznych – 15 godzin (2 pkt. ECTS),

- praktyka w zakresie kształcenia słuchu – 15 godzin (2 pkt. ECTS).

 

2. Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej na IV semestrze II roku studiów, w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w Uczelni.

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

Razem

I

II

III

IV

1.

Praktyka w zakresie audycji muzycznych

 

 

 

15

15

2.

Praktyka w zakresie kształcenia słuchu

 

 

 

15

15

 

30

 

 

 1. W ramach przygotowań do pracy w szkole muzycznej I stopnia i prowadzenia przedmiotów: audycje muzyczne oraz kształcenie słuchu, student zdobywa praktykę poprzez realizację następujących form aktywności:
 • zapoznanie się ze specyfiką szkoły
 • student w ramach praktyk zapoznaje się ze specyfiką placówki, poznaje realizowane przez nią zadania dydaktyczne, sposób funkcjonowania, organizację pracy, pracowników, uczestników procesu pedagogicznego oraz prowadzoną dokumentację;
 • obserwowanie lekcji
 • student obserwuje lekcje z przedmiotów: audycje muzyczne i kształcenie słuchu, prowadzone przez opiekuna praktyk – tok metodyczny lekcji, stosowane metody i formy pracy, wykorzystanie środków dydaktycznych, sposoby aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz oceniania. Analizuje pracę nauczyciela i uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów szczególnie uzdolnionych. Dokumentuje swoje obserwacje;
 • samodzielne prowadzenie lekcji
 • student planuje i przeprowadza lekcje z przedmiotów: audycje muzyczne oraz kształcenie słuchu na podstawie samodzielnie opracowanych konspektów;
 • konsultacje z pedagogiem i omawianie prowadzonych przez siebie lekcji
 • student omawia na bieżąco prowadzone lekcje z opiekunem praktyk, konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką, ocenia przebieg prowadzonych przez siebie lekcji i realizację zaplanowanych celów. Analizuje przy pomocy opiekuna praktyk i nauczycieli akademickich sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk. Prowadzi dokumentację praktyki.

Lp.

Formy aktywności

Liczba

godzin

1.

Zapoznanie ze specyfiką szkoły

1

2.

Obserwowanie lekcji

8

3.

Prowadzenie lekcji

3*

4.

Konsultacje i omówienie lekcji

3

 

Razem

15 godz.

 

*W tym lekcja poprowadzona przed komisją w ramach egzaminu końcowego.

§ 6

 1. W toku praktyki zawodowej w zakresie przedmiotu muzyka, przedmiotu audycje muzyczne, przedmiotu kształcenie słuchu student zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dokumentacji – wypełniania dziennika praktyk, w którym zamieszcza notatki z obserwowanych i samodzielnie przeprowadzonych zajęć.

 

 1. Dziennik praktyk jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk.

               

 1. Praktykę zawodową w zakresie przedmiotu muzyka, przedmiotu audycje muzyczne, przedmiotu kształcenie słuchu zalicza kierownik praktyk z ramienia Uczelni na podstawie:
 • wypełnionego i podstemplowanego przez szkołę dziennika praktyk,
 • opinii opiekuna praktyk w szkole,
 • przedstawionych konspektów lekcji.

 

 1. Podstawą do niezaliczenia praktyk mogą być:
 • negatywne wyniki kontroli jej przebiegu ustalone przez kierownika praktyk
  z ramienia Uczelni lub negatywna opinia opiekuna praktyk z ramienia szkoły,
 • pisemna informacja ze szkoły, w której student odbył praktykę, na temat jego nieprawidłowego zachowania lub informacja o rażącym naruszeniu przez studenta regulaminu placówki oświatowej,
 • niezrealizowanie wymaganych godzin praktyk.

 

 1. W przypadku niezaliczenia praktyk zawodowych stosuje się odpowiednio Regulamin Studiów (p.VI. Zaliczenia i egzaminy).

 

 1. Praktykę w zespole wokalnym student realizuje zgodnie z sylabusem przedmiotu.

 

 1. Praktykę w zespole wokalnym zalicza pedagog prowadzący przedmiot.

 

§ 7

1. W przepadku nieobecności spowodowanej chorobą lub wypadkiem losowym student ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie szkolnego opiekuna praktyk oraz właściwych kierowników i opiekunów praktyk.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach losowych możliwe jest – za zgodą Dziekana – przeniesienie praktyk na inny termin lub ustalenie indywidualnego trybu odbywania praktyk.           

 

 

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

REGULAMIN PRAKTYK – STUDIA II STOPNIA

zakres: dyrygentura chóralna

 

§ 1

Praktyki zawodowe dla zakresu dyrygentura chóralna na studiach II stopnia dla toku studiów 2020/2021 obejmują:

- 135 godzin, 13 ECTS

 

§ 2

Praktyki zawodowe zakresu dyrygentura chóralna stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu lub zaliczeniu ze stopniem zgodnie z planami studiów.

 

§ 3

Celem praktyki zawodowej jest:

 • gromadzenie doświadczeń związanych z pracą artystyczno-wychowawczą dyrygenta,
 • konfrontowanie nabytej wiedzy z działaniem praktycznym,
 • poznawanie różnych metod pracy dyrygentów, skłaniające do refleksji i przemyśleń natury artystycznej i organizacyjnej,
 • obserwowanie autorytetów w dziedzinie dyrygentury, realizujących własne koncepcje muzyczne.

 

§ 4

W trakcie praktyk studentowi studiów II stopnia zapewnia się m.in. następujące formy aktywności:

 • obserwowanie pracy dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, analizowanie pracy pod kątem stosowanej techniki manualnej, doboru repertuaru, doboru stosowanych ćwiczeń emisyjnych i metod rozwiązywania problemów muzycznych,
 • obserwowanie pracy innych studentów – dyrygentów, podczas praktyk w chórze, zespole wokalnym lub instrumentalnym, analizowanie pracy pod kątem stosowanej techniki manualnej, doboru repertuaru, doboru stosowanych ćwiczeń emisyjnych i metod rozwiązywania problemów muzycznych,
 • samodzielne wykonywanie pojedynczych zadań z zakresu pracy z chórami, z zespołami wokalnymi i instrumentalnymi, ustalonych w porozumieniu z tutorem i dyrygentem prowadzącym próbę,
 • samodzielne przygotowanie i wykonanie wokalnych utworów dyplomowych studiów II stopnia, pod opieką merytoryczną pedagoga przedmiotu dyrygentura,
 • podejmowanie wybranych przez studenta działań organizacyjnych, promocyjnych oraz artystycznych w ramach inicjatyw uczelnianych oraz pozauczelnianych (m.in. warsztaty, koncerty, konkursy, konferencje, kursy, seminaria i inne).

§ 5

Student studiów II stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej na I i II roku, w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w uczelni, w wymiarze 135 godzin, w tym:

 • praktyka w zespole wokalnym – 60 godz.,
 • praktyka w zakresie pracy artystycznej – 60 godz.,
 • hospitacje w zespole instrumentalnym – 15 godz.

§ 6

Dokumentem poświadczającym realizację praktyk w zakresie pracy artystycznej oraz hospitacji w zespole instrumentalnym jest karta praktyk.

§ 7

W razie nieobecności spowodowanej chorobą lub wypadkiem losowym, student ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie opiekuna praktyk.

 

 1. Sylabusy.

Sylabusy studiów II stopnia wraz z kodami przedmiotów

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 1. Aktywizujące metody  edukacji muzycznej EM2-01
 2. Chór Senza Rigore. Fakultet EM2-02
 3. Chór EM2-03
 4. Czytanie partytur współczesnych i dwudziestowiecznych EM2-04
 5. Dydaktyka przedmiotu muzyka EM2-05
 6. Dyrygentura EM2-06
 7. Dyrygowanie EM2-07
 8. Fakultety EM2-08
 9. Hospitacje w zespole instrumentalnym  EM2-09
 10. Improwizacja fortepianowa EM2-10
 11. Język obcy EM2-11 (a – angielski; n – niemiecki, w - włoski )
 12. Kształcenie słuchu  EM2-12
 13. Literatura chóralna XX i XXI wieku EM2-13
 14. Literatura chóralna EM2-14
 15. Metodologia pracy naukowej EM2-15
 16. Metodyka nauczania audycji muzycznych EM2-16
 17. Metodyka nauczania kształcenia słuchu EM2-17
 18. Metodyka prowadzenia zespołów EM2-18
 19. Muzyka a humanistyka EM2-19
 20. Pedagogika EM2-20
 21. Podstawy animacji społeczno-kulturalnej EM2-21
 22. Podstawy kompozycji i aranżacji  EM2-22
 23. Podstawy prawne działalności społeczno-kulturalnej i zarządzanie projektami kultury EM2-23
 24. Praktyka w zakresie audycji muzycznych EM2-24
 25. Praktyka w zakresie kształcenia słuchu EM2-25
 26. Praktyka w zakresie pracy artystycznej EM2-26
 27. Praktyka w zakresie projektu artystycznego EM2-27
 28. Praktyka w zespole wokalnym EM2-28
 29. Praktyka zawodowa w zakresie przedmiotu muzyka EM2-29
 30. Promocja i marketing dóbr kultury EM2-30
 31. Psychologia muzyki EM2-31
 32. Seminarium pracy magisterskiej EM2-32
 33. Specjalistyczne kształcenie słuchu EM2-33
 34. Współczesne techniki kompozytorskie EM2-34
 35. Zespół instrumentalny EM2-35