Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 23/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej ...

PDFUchwała nr 23/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (418,16KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 23/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (8,57MB)
 

 

Uchwała nr 23/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we  Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż załącznik do niej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 30 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 23/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
 

 

 

 1. EFEKTY UCZENIA SIĘ W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 

Dziedzina: Dziedzina sztuki

Dyscyplina: sztuki muzyczne

Objaśnienie oznaczeń:

 

SD – efekty uczenia się określone dla Szkoły Doktorskiej

WG – kategoria wiedzy: zakres i głębia

WK – kategoria wiedzy: kontekst

UW – kategoria umiejętności: wykorzystywanie wiedzy

UK – kategoria umiejętności: komunikowanie się

UO – kategoria umiejętności: organizacja pracy

UU – kategoria umiejętności: uczenie się

KK – kategoria kompetencji społecznych: krytyczne podejście

KO – kategoria kompetencji społecznych: odpowiedzialność

KR – kategoria kompetencji społecznych: rola zawodowa

P8 – poziom 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji

01 i kolejne – numer efektu uczenia się

 

 

Kod efektu uczenia się

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej

Odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 8. PRK

WIEDZA (doktorant zna i rozumie:)

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

SD_W01

Główne tendencje rozwojowe dyscypliny sztuki muzyczne

P8S_WG

SD_W02

Polski i międzynarodowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla dyscypliny sztuki muzyczne; w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów, w tym odnośną literaturę lub inne istotne źródła związane z dziedziną sztuki, dyscypliną artystyczną sztuki muzyczne i działalnością artystyczną

P8S_WG

SD_W03

Kompletną metodologię badań naukowych w odniesieniu do dziedziny sztuki, dyscypliny sztuki muzyczne

P8S_WG

SD_W04

Zasady tworzenia kompletnych, złożonych prac naukowych i/lub artystycznych oraz kreowania działań o wysokim stopniu oryginalności

P8S_WG

SD_W05

Standardy doskonałości w obszarze badań, rozróżnienie między wartościowymi i nieuzasadnionymi poszukiwaniami/badaniami w sferze teoretycznej i praktycznej

P8S_WG

SD_W06

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, praw autorskich, prawa wydawniczego, prawa własności intelektualnej itp., także w trybie otwartego dostępu,
z uwzględnieniem różnorodnych grup docelowych

P8S_WG

SD_W07

Własny potencjał ekonomiczny i związane z nim możliwości wykorzystania rezultatów własnych działań twórczych

P8S_WG

SD_W08

Implikacje wynikające z wykonywanej pracy i jej wpływu na zdrowie osób zaangażowanych w daną działalność

P8S_WG

Kontekst – uwarunkowania, skutki

SD_W09

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

P8S_WK

SD_W10

Kontekst historyczny i kulturowy dyscypliny sztuki muzyczne i jej związki z innymi obszarami współczesnego życia, pozwalający na realizację zespołowych zadań, w tym zadań o charakterze interdyscyplinarnym

P8S_WK

SD_W11

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności artystycznej i naukowej

P8S_WK

SD_W12

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

P8S_WK

UMIEJĘTNOŚCI (doktorant potrafi:)

Wykorzystywanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

SD_U01

Wykorzystywać wiedzę i doskonale opanowany warsztat techniczny do twórczego identyfikowania, formułowania, kontekstualizowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów z zakresu twórczości, teorii lub/i praktyki wykonawczej albo wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

 • definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,
 • rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,
 • wnioskować na podstawie wyników badań naukowych,
 • samodzielnie i świadomie rozwijać i realizować artystyczne działania twórcze,
 • rozpoznawać, oceniać i minimalizować ryzyko lub/i wpływ negatywnych czynników we własnej pracy twórczej i pracy innych,
 • identyfikować i korzystać z odpowiedniej polskiej i obcojęzycznej literatury i/lub innych źródeł w powiązaniu z danym obszarem działania,
 • utrwalać rezultaty w formie publicznego rozpowszechniania

P8S_UW

SD_U02

Wykazywać zintegrowane i oryginalne artystycznie podejście do wykonawstwa, komponowania, teoretyzowania i nauczania z wykorzystaniem odpowiednich metodologicznie procesów i środków

P8S_UW

SD_U03

Wykazywać zdolność do rozszerzania w znaczący sposób własnej świadomości artystycznej i do czytelnego komunikowania tego typu podejścia w świadomy sposób

P8S_UW

P8S_UK

SD_U04

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

P8S_UW

SD_U05

Transferować wyniki działalności artystycznej/naukowej do sfery gospodarczej i społecznej, w tym do różnych obszarów sztuki wykonawczej

P8S_UW

Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy, język obcy

SD_U06

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku artystycznym i naukowym

P8S_UK

SD_U07

Upowszechniać wyniki własnej działalności artystycznej i naukowej, a także działalności innych twórców z wykorzystaniem form w pełni profesjonalnych

P8S_UK

SD_U08

Inicjować debatę dotyczącą przynależnego obszaru sztuki i nauki

P8S_UK

SD_U09

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

P8S_UK

SD_U10

Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

P8S_UK

Organizacja pracy, planowanie i praca zespołowa

SD_U11

Planować i harmonijnie realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, także w środowisku międzynarodowym

P8S_UO

SD_U12

Wspierać, współpracować i/lub kierować zespołem, stosując szeroki zakres umiejętności praktycznych i komunikacyjnych celem doskonalenia metod pracy innych osób oraz różnych środowisk

P8S_UO

P8S_UK

Uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

SD_U13

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

P8S_UU

SD_U14

Szukać sposobów wykorzystywania i dalszego rozwijania wiedzy pochodzącej ze swoich badań

P8S_UU

SD_U15

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

P8S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (doktorant jest gotów do:)

Oceny – krytyczne podejście

SD_K01

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny

P8S_KK

SD_K02

Systematycznej krytycznej oceny efektów swoich działań artystycznych/badań w ramach danej dyscypliny, widzenia własnych ograniczeń i niewykorzystanych możliwości oraz kreowania strategii dla maksymalizacji swoich działań

P8S_KK

SD_K03

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny artystycznej lub naukowej, określania jego wartości w społecznej, kulturalnej, etycznej i ekonomicznej terminologii

P8S_KK

SD_K04

Odpowiadania ze zrozumieniem i odpowiedzialnością na krytyczne uwagi w obrębie danej społeczności artystycznej i badawczej

P8S_KK

SD_K05

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

P8S_KK

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

SD_K06

Wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

P8S_KO

SD_K07

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

P8S_KO

SD_K08

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P8S_KO

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

SD_K09

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk twórczych, w tym:

 • prowadzenia działalności artystycznej/naukowej w sposób niezależny, odpowiedzialny, z poszanowaniem jej standardów,
 • kontynuowania i pogłębiania badań oraz podejścia o charakterze badawczym w procesie rozwoju kariery zawodowej,
 • respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

P8S_KR

             

 

 1. OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa

Szkoła Doktorska

Poziom kształcenia

Poziom 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji

Określenie dziedziny
i dyscypliny naukowej

Dziedzina sztuki
Dyscyplina: sztuki muzyczne

Wymagania wstępne
dla kandydata

Określone w odpowiedniej uchwale Senatu – Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

Określone w części 1. Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – Efekty uczenia się w Szkole Doktorskiej

III. ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA

Czas kształcenia

6 semestrów

Forma kształcenia

Stacjonarna

Elementy kształcenia

Kształcenie obejmuje:

 • realizację indywidualnego planu badawczego doprowadzającego do złożenia rozprawy
  doktorskiej;
 • realizację programu kształcenia;
 • realizację praktyk zawodowych m.in. w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć;
 • aktywne uczestniczenie w polskim i międzynarodowym środowisku artystycznym/
  badawczym.

Zakres programu kształcenia

Program przewiduje kształcenie w zakresie:

 • krytycznego studiowania literatury przedmiotu i innych źródeł;
 • projektowania badań naukowych z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi
  badawczych;
 • przygotowania publikacji (artykuł, rozprawa, projekt koncertowy, nagranie);
 • przygotowania prezentacji i wystąpienia publicznego;
 • nawiązywania współpracy artystycznej i naukowej;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • nabywania innych kompetencji niezbędnych do pracy w zawodzie.

Forma i sposób realizacji zajęć

 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć i konsultacji indywidualnych, warsztatów, projektów, prac artystycznych i badawczych, innych działań twórczych,a także praktyk zawodowych.
 • Obok tradycyjnych metod pracy, zajęcia wykorzystywać będą metody nowoczesne:

e-learning, webinaria, Problem Based Learning, Case Teaching, Design Thinking, Tutoring, Peer Learning.

 • Zajęcia w Szkole Doktorskiej realizowane są w sposób indywidualny, grupowy lub zbiorowy.
 • Zajęcia, a także zaliczenia i egzaminy w SD mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych przez Dyrektora przed rozpoczęciem semestru lub roku kształcenia.

Tok kształcenia

Kształcenie trwa 6 semestrów.

 • W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów oraz w uzasadnionych wypadkach – promotora pomocniczego.
 • Kształcenie jest prowadzone na podstawie:
  • programu kształcenia ustalonego przez Senat oraz
  • indywidualnego planu badawczego przyjętego przez Radę Dyscypliny Sztuki Muzyczne.
 • Na początku każdego semestru doktorant przygotowuje własny, indywidualny wybór zajęć w danym semestrze kształcenia - „deklarację” obejmującą zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru i uzupełniające, o ile zostały wyznaczone. Doktorant składa deklarację w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia danego semestru.
 • Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go Radzie Dyscypliny Sztuki Muzyczne w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.
 • W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
 • Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w trakcie czwartego semestru kształcenia.
 • Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję powołaną przez Radę Dyscypliny Sztuki Muzyczne, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym Szkołę Doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.
 • Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 • Doktorant może realizować część programu kształcenia w innej uczelni lub innej instytucji krajowej lub zagranicznej, ma także prawo za zgodą Dyrektora i po uzyskaniu opinii promotora, odbywać staże krajowe i zagraniczne oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach.
 • Doktorant ma prawo do odbywania kształcenia według indywidualnej organizacji kształcenia doktoranta.
 • Organizacja i realizacja kształcenia dostosowywane są do szczególnych potrzeb doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Wymiar praktyk

Doktoranci zobowiązani są do odbycia praktyk w zakresie nakreślonym przez plan kształcenia (por. część 3. Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – Plan kształcenia ). Zakres praktyk indywidualnie dostosowywany jest  dla każdego doktoranta. W ramach odbywanych praktyk  zawodowych muszą się znaleźć:

 • praktyka pracy eksperckiej (udział w komisjach egzaminacyjnych, pomoc w pracach
   jurorskich, udział w nieoficjalnym jury, komisjach ewaluacyjnych i metodycznych itp.) 
  Wymiar: 30 godzin rozliczanych kartą praktyk pod koniec 3. semestru przez Dyrektora SD;
 •  praktyka dydaktyki akademickiej – obserwacyjna (hospitacje zajęć różnych pedagogów danej specjalności, okazjonalne zewnętrzne kursy i warsztaty metodyczne dotyczące danej specjalności) Wymiar: 32 godziny w 1. semestrze, rozliczane kartą praktyk przez Dyrektora SD;
 • praktyka dydaktyki akademickiej – prowadzenie zajęć pod nadzorem pedagoga przedmiotu głównego, który odpowiada merytorycznie za jakość zajęć. Wymiar: 148 godzin w semestrach 2-6. Zaliczenia dokonuje Dyrektor SD na koniec każdego semestru, na podstawie karty praktyk.

Złożenie rozprawy doktorskiej

 • Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora lub promotorów i promotora pomocniczego, jeśli został wyznaczony.
 • Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, po uzyskaniu zgody promotora lub promotorów i Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne.
 • Rozprawę doktorską należy złożyć do dnia 30 czerwca ostatniego roku studiów w Szkole Doktorskiej.
 • Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Kształcenie, na wniosek doktoranta, może być zawieszone w innych uzasadnionych przypadkach. Łączny okres zawieszenia kształcenia nie może być dłuższy niż dwa lata.

Podstawowe obowiązki doktoranta

 • Doktorant jest zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 • Doktorant jest zobowiązany do realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.

Efekty prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej/ samodzielnych badań naukowych

Efektami prowadzenia samodzielnej działalności na polu artystycznym i badawczym są w szcze­gólności:

 • przygotowane i zrealizowane projekty artystyczne/badawcze;
 • publikacje naukowe (artykuły, publikacje książkowe, publikacje nutowe, opracowania) i/lub

        publikacje artystyczne (realizacje koncertowe, udział w spektaklu, nagrania CD, DVD);

 • udział i nagrody w konkursach wykonawczych lub kompozytorskich;
 • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach specjalistycznych (udział czynny: wystąpienia konferencyjne; udział bierny);
 • czynny udział w innych ważnych wydarzeniach muzycznych o randze międzynarodowej;
 • złożona rozprawa doktorska.

Skreślenie z listy doktorantów

Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:

 • negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
 • niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
 • rezygnacji z kształcenia.

 

Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:

 • niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 • niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 Ustawy z dnia 20.07.2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługu­je wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

IV. PLAN KSZTAŁCENIA

Plan zajęć

Określony w części 3. Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – Plan kształcenia. 

Wykaz  kursów w ramach poszczególnych modułów kształcenia

 • Przedmiot główny – zależnie od specjalności;

Moduł artystyczny wykonawczy – jeden z poniższych:

 • Praca z zespołem (kameralistyka) – dla instrumentów klawiszowych;
 • Praca z pianistą – dla pozostałych instrumentów i wokalistów;

Moduł artystyczny teoretyczny:

 • publikacja artykułu naukowego lub rozdziału w monografii;
 • wystąpienie na konferencji naukowej;
 • udział w konferencji naukowej;

Moduł artystyczny kompozycji:

 • przygotowanie partytury i wykonanie kompozycji na duży aparat wykonawczy;
 • pozauczelniane prezentacje akademickie;
 • uczelniane prezentacje akademickie;

Moduł artystyczny dyrygentury:

 • prezentacja na co najmniej ogólnopolskim konkursie lub festiwalu;
 • pozauczelniane prezentacje akademickie;
 • uczelniane prezentacje akademickie;

Moduł badawczy:

 • Metodologia badań naukowych;
 • Seminarium doktorskie;
 • Przygotowanie do obrony rozprawy doktorskiej – praca samodzielna;

Moduł ogólnohumanistyczny – jeden kurs z poniższych (realizacja poza uczelnią):

 • Filozofia;
 • Socjologia;
 • Psychologia;

Moduł dydaktyki akademickiej:

 • Podstawy nowoczesnej dydaktyki;

Moduł rozwijania kompetencji zawodowych – do wyboru jeden z dwóch pierwszych kursów:

 • Przygotowanie fizyczne i mentalne w zakresie praktyki muzycznej;
 • Psychologia muzyki;
 • Planowanie, promocja i realizacja projektów artystycznych – obowiązkowy dla wszystkich;

Moduł języka obcego:

 • Lektorat języka obcego nowożytnego – angielski;
 • Lektorat języka obcego nowożytnego – niemiecki.

Zależnie od wyboru i poziomu uczestników, zajęcia odbywać się mogą naprzemiennie w cyklu dwuletnim (np. jęz. angielski rok 1 i 2, jęz. niemiecki rok 2 i 3).

Praktyki:

 • Praktyka pracy eksperckiej;
 • Praktyka dydaktyki akademickiej – obserwacyjna;
 • Praktyka dydaktyki akademickiej – prowadzenie zajęć.
   

Obsada wykładowców jest zależna od specjalności; nazwiska prowadzących kursy zbiorowe uwidocznione są w sylabusach.

Lista promotorów

Zależnie od specjalności

Warunki ukończenia

Złożenie rozprawy doktorskiej dopuszczonej przez promotora lub promotorów do obrony.

V. TREŚCI PROGRAMOWE

 

Przedmiot główny

 

 • indywidualne ukierunkowywanie postępów doktoranta w za­kresie własnego rozwoju artystycznego;
 • dalszy rozwój warsztatu w oparciu o dotychczasowe wy- kształcenie muzyczne, warsztatu specyficznego dla reprezentowanej specjalności;
 • wzbogacanie warsztatu poprzez wprowadzanie najnow­szych technik twórczych, badawczych i/lub wykonawczych;
 • realizacja własnych, niezależnych koncepcji artystycznych;
 • pogłębione studia nad polskim i światowym repertuarem dotyczącym specjalności;
 • publiczne prezentacje, w tym prelekcje, koncerty i konkursy, zależnie od specjalności.

Moduł artystyczny wykonawczy

Praca z zespołem (kameralistyka)

 • zdobywanie wiedzy i wypracowanie umiejętności warsztato­wych o wysokim stopniu artystycznej indywidualności i kompe­tencji z zakresu pracy zespołowej;
 • trening mający na celu osiąganie swobody i kreatywności w ra­mach pracy zespołowej i społecznych interakcji;
 • pogłębione studia nad repertuarem zespołowym, poszerzają­cym praktyczną znajomości repertuaru o literaturę ka­meralną.

Praca z pianistą

 • zdobywanie wiedzy niezbędnej w pracy nad repertuarem, za­leżnym od specjalności;
 • pomoc i wspieranie samodzielnych złożonych kreacji artystycz­nych o wysokim stopniu niezależności;
 • Inspiracja w dążeniu do kreatywności dla realizacji własnej orygi­nalnej wypowiedzi artystycznej.

Moduł artystyczny teoretyczny:

 

 • publikacja artykułu naukowego lub rozdziału w monografii;
 • wystąpienie na konferencji naukowej;
 • udział w konferencji naukowej.

Moduł artystyczny kompozycji:

 

 • przygotowanie partytury i wykonanie kompozycji na duży aparat wykonawczy;
 • pozauczelniane prezentacje akademickie;
 • uczelniane prezentacje akademickie.

Moduł artystyczny dyrygentury:

 

 • prezentacja na co najmniej ogólnopolskim konkursie lub festiwalu;
 • pozauczelniane prezentacje akademickie;
 • uczelniane prezentacje akademickie.

Moduł badawczy:

Metodologia badań naukowych

 • ogólna charakterystyka i warunki pracy naukowej;
 • rodzaje i zasady pisarstwa naukowego;
 • rzeczowy układ pisarski, układ graficzny, poprawność językowa pracy naukowej;
 • recenzowanie gotowych prac doktorskich w oparciu o podane kryteria oceny;
 • pisanie referatów i koreferatów w celu ćwiczenia umiejętności pisania tekstów i ich oceniania;
 • zagadnienia problemowe, bibliografia i plan własnej rozprawy doktorskiej.

Seminarium doktorskie

 • przygotowanie planu własnej rozprawy doktorskiej we współ­pracy z prowadzącym przedmiot Metodologia badań nauko­wych;
 • przygotowanie indywidualnego planu badawczego, z uwzględ­nieniem odpowiedniego harmonogramu i terminarza prac;
 • wykorzystanie wiedzy i umiejętności celem sporządzenia i złożenia kompletnej, spójnej, nowatorskiej rozprawy doktorskiej odznaczającą się dużą samodzielnością ujęcia problemu badawczego, bogatą artystyczną lub/i naukową treścią.
 • nadzorowanie  ujętego w indywidualnym planie badawczym terminarza zwiazanego z działalnością artystyczną i/lub badawczą.

Przygotowanie do obrony
rozprawy doktorskiej

 • praca samodzielna pod merytorcznym nadzorem promotora/promotorów oraz promotora pomocniczego, o ile został wyznaczony.
 • studia przypadków – recenzji i/ lub egzaminów doktorskich innych rozpraw o zbliżonej tematyce i specyfice.

 

Moduł ogólnohumanistyczny

Filozofia

 • spójne z treściami kursu w innej uczelni.

Socjologia

 • spójne z treściami kursu w innej uczelni.

Psychologia

 • spójne z treściami kursu w innej uczelni.

Moduł dydaktyki akademickiej

Podstawy nowoczesnej dydaktyki

 • cele lekcji z perspektywy indywidualizacji pracy z uczniem/
  wychowankiem/studentem;
 • psychologiczne pułapki oceniania;
 • zagadnienie motywacji i grywalizacji;
 • okoliczności i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w kontekście niestandardowych działań dydaktycznych;
 • perspektywa prawna wdrażania innowacji i realizowania eksperymentów w dydaktyce;
 • etyczne i estetyczne aspekty używania elementów kultury popularnej (gier komputerowych, muzyki komercyjnej, narzędzi internetowych/mediów społecznościowych) w dydaktyce – szanse i zagrożenia.

Moduł rozwijania kompetencji zawodowych

Przygotowanie fizyczne i mentalne w zakresie praktyki muzycznej

 • aktualne wyniki badań naukowych dotyczących częstotliwości i przyczyn występowania dolegliwości zawodowych wśród profesjonalnych muzyków oraz możliwości zapobiegania im;
 • podstawowe informacje dotyczące biomechaniki organizmu człowieka i warunków niezbędnych do utrzymywania zbalansowanej sylwetki;
 • podstawowe informacje na temat biomechaniki aparatu gry;
 • zasady planowania samodzielnej pracy nad repertuarem w sposób dostosowany do aktualnych możliwości fizycznych i mentalnych organizmu;
 • ćwiczenia przygotowujące organizm do wykonywania muzyki;
 • ćwiczenia pomocne w utrzymywaniu zbalansowanej sylwetki podczas wykonywania muzyki;
 • rozwijanie odporności psychologicznej oraz umiejętności radzenia sobie z fizjologicznymi objawami stresu wykonawczego.

Psychologia muzyki

 • muzyka jako umiejętność poznawcza;
 • psychomanipulacje w muzyce;
 • psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy działania muzyki;
 • wczesny rozwój muzyczny a muzykalność;
 • psychologiczne przygotowanie solisty do występu;
 • wybrane koncepcje wyobraźni twórczej;
 • umysł muzyczny wg J. Slobody;
 • muzyczna składnia w aspekcie psychologicznym;
 • rozwój i kształtowanie tożsamości artystycznej;
 • doświadczenie kryzysu w życiu artysty;
 • dialog jako forma integracji osobowości twórczej.

Planowanie, promocja i realizacja projektów artystycznych

 • autoprezentacja;
 • zasady skutecznej komunikacji;
 • negocjacje, sytuacje negocjacyjne;
 • formy działalności kulturalnej;
 • przegląd dostepnych możliwości pozyskiwania środków;
 • budowanie, techniczna strona, promowanie, realizacja, rozliczanie projektów muzycznych;
 • przygotowanie oferty dla sponsora i wniosku dotacyjnego;
 • pozyskiwanie wykonawców.

Moduł języka obcego:

Lektorat języka obcego nowożytnego – angielski

 • struktury gramatyczne, leksyka ogólna wykorzystywana w mowie i ogólnych tekstach pisanych (poziom co najmniej B2+);
 • fachowa terminologia muzyczna wykorzystywana w mowie i specjalistycznych tekstach pisanych;
 • korzystanie z mediów w języku angielskim;
 • zasady dyskursu akademickiego w mowie i piśmie;
 • uczestniczenie w dyskursie naukowym na tematy specjalistyczne;
 • zasady tworzenia przypisów i bibliografii w systemie harwardzkim (Harvard Referencing System);
 • planowanie i realizowanie indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć artystycznych i badawczych;
 • współpraca z zespołem i/lub kierowanie zespołem

 

Lektorat języka obcego nowożytnego – niemiecki

 • struktury gramatyczne, leksyka ogólna wykorzystywana w mowie i ogólnych tekstach pisanych (poziom co najmniej B2+);
 • fachowa terminologia muzyczna wykorzystywana w mowie i specjalistycznych tekstach pisanych;
 • korzystanie z mediów w języku niemieckim;
 • zasady dyskursu akademickiego w mowie i piśmie;
 • uczestniczenie w dyskursie naukowym na tematy specjalistyczne;
 • zasady tworzenia przypisów i bibliografii;
 • planowanie i realizowanie indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć artystycznych i badawczych;
 • współpraca z zespołem i/lub kierowanie zespołem

Praktyki:

Praktyka pracy eksperckiej

 • egzaminach danej i pokrewnych specjalności – kryteria oceny;
 • praca uczelnianych komisji konkursowych lub jurorskich;
 • tworzenie regulaminu konkursowego;
 • tworzenie regulaminu pracy jury;
 • definiowanie kryteriów oceny;
 • specyfika pracy jurora – eksperta danej specjalności na różnych poziomach wykonawstwa muzycznego.

Praktyka dydaktyki akademickiej – obserwacyjna

 • metody pracy pedagoga przedmiotu głównego;
 • metody pracy innych pedagogów danej i pokrewnych specjalności;
 • specyfika pracy pedagoga podczas zajęć indywidualnych i zespołowych w ramach danej i pokrewnych specjalności, wskazanego przez prowadzącego przedmiot główny;
 • wymogi programowe i egzaminacyjne obserwowanych przedmiotów;
 • planowanie i przygotowanie do zajęć;
 • metody ewaluacji i autoewaluacji.

O typie obserwowanych zajęć decyduje pedagog przedmiotu głównego.

Praktyka dydaktyki akademickiej – prowadzenie zajęć

 • planowanie i przygotowywanie zajęć dydaktycznych w oparciu o wymogi programowe;
 • efektywne prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o wcześniej nabyte umiejętności;
 • praktyczna weryfikacja poznanych metod pracy;
 • dobór najbardziej skutecznych metod w oparciu o wiedzę z zakresu nowoczesnych metod nauczania oraz praktykę obserwacyjną, odbytą w semestrze I;
 • poszukiwanie i stopniowe definiowanie własnych metod dydaktycznych w oparciu o kreatywne podejście do problematyki dydaktyki akademickiej
 • systematyczna realizacja wymogów programowych i egzaminacyjnych;
 • ewaluacja i autoewaluacja.

O typie prowadzonych zajęć decyduje pedagog przedmiotu głównego.

Zajęcia podlegają nadzorowi merytorycznemu.

VI. MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

Efekty uczenia pokryte są odpowiednio opracowanymi matrycami – por. część 4. Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – Matryca efektów uczenia się.

VII. OPIS SPOSOBÓW SPRAWDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

 • W Szkole Doktorskiej stosowane są następujące metody weryfikacji efektów uczenia się: zaliczenia bez stopnia, zaliczenia ze stopniem, zaliczenia ze stopniem komisyjne, egzaminy, egzaminy komisyjne.
 • Forma weryfikacji jest dostosowana do specyfiki poszczególnych kursów; są to m.in.: otwarte dla publiczności egzaminy wykonawcze, publiczne realizacje koncertowe, prace pisemne (testy, eseje, dysertacje, artykuły naukowe i/lub publicystyczne), wypowiedzi ustne, sprawdziany umiejętności praktycznych.
 • Doktoranci są zobowiązani do sporządzania i przedstawiania Dyrektorowi SD systematycznych (rocznych lub semestralnych) sprawozdań ze swojej działalności.
 • Zajęcia prowadzone przez doktoranta w ramach praktyki dydaktyki akademickiej podlegają  nadzorowi merytorycznemu pedagoga przedmiotu głównego oraz okresowym hospitacjom.

 

 

 

 1. PLAN KSZTAŁCENIA

 

Lp.

Moduły kształcenia/ Kursy

j.m.

Rok1

Rok 2

Rok 3

suma

forma zajęć

 

sposób realizacji

Suma

ECTS

Rok1

Rok 2

Rok 3

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

Moduł 1. Przedmiot główny

godz.

zal

2

sk

2

sk

2

ek

2

sk

2

sk

2

ek

180

ć.

i.

36

6

6

6

6

6

6

 

2

Moduły artystyczne:

Moduł 2a. – dla doktorantów z zakresu wykonawstwa

Moduł 2b. – dla doktorantów z zakresu teorii muzyki

Moduł 2c. – dla doktorantów z zakresu kompozycji

Moduł 2d. – dla doktorantów z zakresu dyrygentury

2a

Moduł 2a. Moduł artystyczny wykonawczy

(jeden z poniższych)

 

 

 • Praca z zespołem (kameralistyka)

godz.

zal

1

z

1

z

1

z

1

z

1

z

1

z

90

ć.

i.

12

2

2

2

2

2

2

Zajęcia dla instrumentów klawiszowych.

 

 • Praca z pianistą

godz.

zal

1

z

1

z

1

z

1

z

1

z

1

z

90

ć.

gr.

12

2

2

2

2

2

2

Zajęcia dla pozostałych instrumentów i wokalistów.

2b

Moduł 2b. Moduł artystyczny teoretyczny

 

 

 • publikacja artykułu naukowego lub rozdziału w monografii

szt.

 

 

 

 

z

 

1

 

6

 

 

 

 

6

 

W toku kształcenia co najmniej 12 ECTS, w tym:

 • 1 publikacja (6 ECTS)
 • 2 wystąpienia (2x2 ECTS)
 • 2-krotny udział w konferencji (2x1ECTS)

 

 • wystąpienie na konferencji naukowej

szt.

 

 

 

z

 

 

2

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 • udział w konferencji naukowej

szt.

 

z

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

2c

Moduł 2c. Moduł artystyczny kompozycji

 

 

 • przygotowanie partytury i wykonanie kompozycji na duży aparat wykonawczy*

(orkiestra symfoniczna)

szt.

 

 

 

 

z

 

1

 

6

 

 

 

 

6

 

W toku kształcenia co najmniej 12 ECTS, w tym:

 • 1 partytura i wykonanie (6 ECTS)
 • 2 pozauczelniane prezentacje (2x2 ECTS) - inne uczelnie, festiwale, co najmniej regionalne itp.
 • 2 uczelniane prezentacje (2x1 ECTS)

 

 

 • pozauczelniane prezentacje akademickie

szt.

 

 

 

z

 

 

2

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 • uczelniane prezentacje akademickie

szt.

 

z

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

2d

Moduł 2d. Moduł artystyczny dyrygentury

 

 

 • prezentacja na co najmniej ogólnopolskim konkursie lub festiwalu

szt.

 

 

 

 

z

 

1

 

6

 

 

 

 

6

 

W toku kształcenia co najmniej 12 ECTS, w tym:

 • 1 prezentacja na co najmniej ogólnopolskim konkursie lub festiwalu (6 ECTS)
 • 2 pozauczelniane prezentacje (2x2 ECTS) - inne uczelnie, festiwale, co najmniej regionalne itp.
 • 2 uczelniane prezentacje (2x1ECTS)

 

 • pozauczelniane prezentacje akademickie

szt.

 

 

 

z

 

 

2

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 • uczelniane prezentacje akademickie

szt.

 

z

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

3

Moduł 3. Moduł badawczy

 

3a

Metodologia badań naukowych

godz.

zal

1

sk

1

e

 

 

 

 

30

ć.

zb.

3

1

2

 

 

 

 

 

3b

Seminarium doktorskie

godz.

zal

 

1

zs

1

ek

1

zs

1

zs

 

60

sem.

i.

7

 

1

2

2

2

 

 

3c

Przygotowanie do obrony rozprawy doktorskiej

 

 

 

 

 

 

z

 

 

8

 

 

 

 

 

8

Praca samodzielna. Punkty przyznawa­ne po złożeniu rozprawy doktorskiej

4

 

Moduł 4. Moduł ogólnohumanistyczny

(jeden kurs z poniższych)

 

4a

 • Filozofia

 

 

 

(*)

(*)

 

 

(*)

(*)

(*)

 

 

(*)

(*)

 

 

Realizacja poza uczelnią.

Razem min. 4 ECTS.

(*) zaliczenie, forma zajęć, liczba ECTS w zależności od jednostki przyjmującej. Punkty te nie są liczone do sumy poniżej

4b

 • Socjologia

 

 

 

(*)

(*)

 

 

 

 

(*)

(*)

 

 

4c

 • Psychologia

 

 

 

(*)

(*)

 

 

 

 

(*)

(*)

 

 

5

Moduł 5. Moduł dydaktyki akademickiej

 

5a

Podstawy nowoczesnej dydaktyki

godz.

zal

1

zs

1

e

 

 

 

 

30

ć.

zb.

4

2

2

 

 

 

 

 

6

 Moduł 6. Moduł rozwijania kompetencji zawodowych

 

6a

 • Przygotowanie fizyczne i mentalne w zakresie praktyki muzycznej

godz.

zal

1

zs

 

1

zs

 

 

 

32

ć.

zb.

4

2

 

2

 

 

 

 Do wyboru

 • Psychologia muzyki

godz.

zal

1

zs

 

1

zs

 

 

 

32

ć.

zb.

4

2

 

2

 

 

 

6b

Planowanie, promocja i realizacja projektów artystycznych

 

godz.

zal

 

 

 

 

1

zs

1

zs

30

ć.

zb.

2

 

 

 

 

1

1

Obowiązkowy dla wszystkich

7

Moduł 7. Moduł języka obcego

 

7a

Lektorat języka obcego nowożytnego

godz.

zal

2

zs

2

zs

2

zs

2

e

 

 

120

ć.

zb.

8

2

2

2

2

 

 

Język do wyboru. Zależnie od wyboru i poziomu uczestników, zajęcia odbywać się mogą naprzemiennie w cyklu dwuletnim

8

Moduł 8. Praktyki

 

8a

Praktyka pracy eksperckiej

godz.

zal

30

z

 

 

 

30

pr.

i.

1

 

 

1

 

 

 

Szczegółowe zasady odbywania praktyk określa Regulamin Praktyk Szkoły Doktorskiej.

8b

Praktyka dydaktyki akademickiej

– obserwacyjna

godz.

zal

2

z

 

 

 

 

 

32

pr.

i.

1

1

 

 

 

 

 

8c

Praktyka dydaktyki akademickiej

– prowadzenie zajęć

godz.

zal

 

2

z

2

z

2

z

2

z

2

z

148

pr.

i.

10

 

2

2

2

2

2

 

Razem godzin zajęć dydaktycznych w AMKL

10**

10**

9**

8

7

6

782

Razem

ECTS

96

16

17

17

14

13

19

W zakresie wykonawstwa

9**

9**

8**

7

6

5

692

14

17

15

16

17

17

W zakresie teorii muzyki, kompozycji i dyrygentury

 

* – uczelnia zapewnia zespół wykonawczy

** –  bez godzin z kursu Praktyka pracy eksperckiej

 

Objaśnienia skrótów:

zs – zaliczenie ze stopniem, z – zaliczenie bez stopnia, sk – zaliczenie ze stopniem komisyjne, e – egzamin, ek – egzamin komisyjny

w. – wykład, ć. – ćwiczenia, sem. –seminarium, pr. – praktyka, i. – zajęcia indywidualne, gr. – zajęcia grupowe, zb. – zajęcia zbiorowe

 

 

 

 

 1. MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

zakładane

efekty
uczenia się

 

Przedmiot główny

Moduł artystyczny wykonawczy
praca z zespołem lub praca z pianistą

Moduł artystyczny teoretyczny
publikacja artykułu…

Moduł artystyczny kompozycji
przygotowanie partytury…

Moduł artystyczny dyrygentury
prezentacja…

Metodologia badań naukowych

Seminarium doktorskie

Przygotowanie do obrony
 rozprawy doktorskiej

Moduł ogólnohumanistyczny:
filozofia, socjologia
lub psychologia

Podstawy nowoczesnej dydaktyki

Przygotowanie fizyczne i mentalne w zakresie praktyki muzycznej
lub psychologia muzyki

Planowanie, promocja i realizacja projektów artystycznych

Lektorat języka obcego nowożytnego

Praktyka pracy eksperckiej

Praktyka dydaktyki akademickiej
 - obserwacyjna

Praktyka dydaktyki akademickiej

- prowadzenie zajęć

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

WIEDZA

SD_W01

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

SD_W02

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

SD_W03

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SD_W04

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

SD_W05

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

SD_W06

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

SD_W07

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

SD_W08

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

SD_W09

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

SD_W10

 

 

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

SD_W11

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

SD_W12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

                                       

 

UMIEJĘTNOŚCI

SD_U01

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SD_U02

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

SD_U03

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

x

SD_U04

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

SD_U05

 

 

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

SD_U06

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

SD_U07

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

SD_U08

 

 

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

SD_U09

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

SD_U10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

SD_U11

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

SD_U12

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

x

SD_U13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

SD_U14

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

SD_U15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SD_K01

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

SD_K02

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

 

SD_K03

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

SD_K04

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

SD_K05

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

x

 

SD_K06

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

SD_K07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

SD_K08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

SD_K09

 

 

x

x

x

x

x

 

x