Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.07.2020 - Konkurs na stanowisko adiunkta (wokalistyka) na Wydziale Wokalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

PDF22.07.2020 - Konkurs na stanowisko adiunkta (wokalistyka) na Wydziale Wokalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy (585,93KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (243,60KB)

PDF29.09.2020 - Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (519,36KB)
 

DZIEKAN

Wydziału Wokalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

adiunkta

(wokalistyka)

na Wydziale Wokalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika badawczo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku wokalistyka i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • posiadają co najmniej stopień doktora sztuki,
 • posiadają znaczny dorobek artystyczny lub naukowy,
 • uczestniczyły w projektach artystycznych lub naukowo-badawczych,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej lub naukowej oraz informacja o uczestnictwie w projektach artystycznych lub naukowo-badawczych,
 • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

Oferty należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2020 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres kadry@amkl.edu.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne w dniu 2 września 2020 r. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie ok. 30 minutowego programu artystycznego i przeprowadzenie lekcji pokazowej. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2 września 2020 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

    

Wrocław, 22 lipca 2020 r.