Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.07.2020 - Konkurs na dwa stanowiska asystenta w zakresie gry na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

PDF27.07.2020 - Konkurs na dwa stanowiska asystenta w zakresie gry na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy (878,51KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (243,60KB)
PDF29.09.2020 - Informacja w sprawie harmonogramu prac Komisji Konkursowej w dniu 30 września 2020 r. (środa) (243,34KB)
PDFZarządzenie nr 46 /2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 września 2022 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023 (314,99KB)
PDF15.10.2020 - Informacja o unieważnieniu konkursu (430,61KB)
 

 

DZIEKAN

Wydziału Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na dwa stanowiska

asystenta

w zakresie gry na skrzypcach

na Wydziale Instrumentalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika badawczo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
  • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka  w specjalności gra na skrzypcach i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
  • posiadają udokumentowany dorobek artystyczny lub naukowy,
  • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • zgłoszenie udziału w konkursie,
  • życiorys,
  • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  • informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej lub naukowej,
  • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
  • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

 

Oferty należy przesłać do dnia 7 września 2020 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres kadry@amkl.edu.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne w dniu 30 września 2020 r. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie ok. 30 minutowego programu artystycznego i przeprowadzenie lekcji pokazowej. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 września 2020 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wrocław, 27 lipca 2020 r.