Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.08.2020 r. - Postępowanie złożone z 2 etapów na wyłonienie Wykonawcy usługi wydruku teczek firmowych z logotypem Uczelni.

PDF21.08.2020 - Postępowanie złożone z 2 etapów na wyłonienie Wykonawcy usługi wydruku teczek firmowych z logotypem Uczelni. (1,79MB)
 

Wrocław, 20 sierpnia 2020 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie założone z 2 etapów na wyłonienie Wykonawcy usługi wydruku teczek firmowych z logotypem Uczelni.

  1. Specyfikacja zamówienia:

1) rodzaj teczki: teczka papierowa (kartonowa) na pismo/certyfikat/ dyplom z listwą podtrzymującą dokument w prawym, dolnym rogu, wewnątrz (szerokość listwy do 1 cm);

2) opis teczki: teczka w kolorze granatowym - zbliżonym do kolorystyki uzupełniającej PANTONE 2767C; dobrej jakości, elegancki papier ozdobny, odporny na zabrudzenia i palcowanie, o gramaturze zbliżonej do 285g/m2, z tłoczeniem logotypu Uczelni w kolorze srebrnym wg załączonego wzoru, zgodnego z Systemem Identyfikacji Wizualnej AMKL we Wrocławiu (wizualizacja poniżej).

3) Ilość teczek: 1500 sztuk.

2. Wycenę należy podać jako cenę brutto całego zamówienia. Cena oferty musi zawierać wartość brutto za realizację całego zamówienia wraz z kosztami dostawy.

3. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 10 dni od otrzymania zamówienia.

4. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria (etap pierwszy):

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

 

1.

Cena ( C )

60%

60 punktów

 

2.

 

Wizualizacja

 

40%

 

40 punktów

 

     
       
     

 

 

5. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

Cena służąca porównaniu ofert to kwota brutto za realizację całego zamówienia

 

  Cmin

    C = --------- x 100

              CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

6. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej złożonych ofert zawierać będą taką samą cenę, Zamawiający poprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

8. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Wizualizacja”: projekt teczki będzie oceniany w skali od 0 do 10 punktów, a ocenie podlegać będzie rozmieszczenie logotypu, rodzaj użytego papieru, szerokość i umiejscowienie listwy podtrzymującej.

 

9. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_wroc

 

w terminie do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 wraz z wizualizacją teczki z logotypem.

 

10. W drugim etapie postępowania oferent powinien dostarczyć egzemplarz próbny teczki do siedziby Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

 

11. Jakość egzemplarza próbnego będzie oceniana w skali od 0 do 10 punktów, a ocenie podlegać będzie estetyka wykonania (kolorystyka, wykończenie krawędzi), jakość (odporność na palcowanie i zagięcia), jakość nadruku logotypu.

 

12. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.