Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 14/2020 z dnia 5 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. dra hab. Krystiana Kiełba dodatkowych zajęć zarobkowych

PDFUchwała nr 14/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. dra hab. Krystiana Kiełba dodatkowych zajęć zarobkowych (569,88KB)
 

Uchwała nr 14/2020

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 września 2020 r.

 

              w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. dra hab. Krystiana Kiełba dodatkowych zajęć zarobkowych  

 

           Działając na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020  r. poz. 85 z późn. zm ) oraz § 7 ust. 2 pkt. 8 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. dra hab. Krystiana Kiełba dodatkowych zajęć zarobkowych, w tym związanych z:

1) sprawowaniem funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora sztuki, stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz tytułu profesora lub tytułu profesora sztuki, a także sprawowaniem funkcji przewodniczącego lub członka komisji habilitacyjnych,

2) działalnością jako eksperta,

3) członkostwem w jury konkursów krajowych i międzynarodowych,

4) prowadzeniem warsztatów i kursów, w tym warsztatów i kursów mistrzowskich,

5) wykonywaniem prac artystycznych, naukowo-badawczych, dydaktycznych, konsultacyjnych i organizacyjnych,

6) sporządzaniem recenzji, w tym recenzji wydawnictw, prac artystycznych i naukowych,

7) ocenianiem i opiniowaniem projektów artystycznych, naukowo-badawczych i innych,

8) sporządzaniem ekspertyz i raportów,

9) publikowaniem prac artystycznych i naukowych,

10) wygłaszaniem prelekcji, wykładów oraz referatów i komunikatów podczas konferencji, sympozjów i seminariów,

11) opracowywaniem koncepcji prac artystycznych, naukowych oraz wydawnictw,

12) zawieraniem umów cywilnoprawnych dotyczących rozporządzania składnikami mienia i korzystania z nich.

  1. Zgoda niniejsza jest wydana na okres kadencji 2020-2024.

 

§ 2

           Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Uczelni

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

 

Wrocław, 5 września 2020 r.