Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października ...

PDFZarządzenie Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r. (2,56MB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r. (515,71KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r. (514,96KB)
 

Zarządzenie Nr 33/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 września 2020 r.

 

          w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r.

 

           Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) i § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

          Niniejsze zarządzenie określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią”:

1) studiów pierwszego stopnia,

2) studiów drugiego stopnia,

3) studiów podyplomowych,

4) studiów doktoranckich,

5) kształcenia w Szkole Doktorskiej,

6) innych form kształcenia.

 

§ 2

 1. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1) w okresie od 1 października do 16 października 2020 r.:

a) zajęcia ze studentami pierwszego roku studiów I stopnia wszystkich kierunków – są realizowane w trybie stacjonarnym na terenie Akademii,

b) zajęcia ze studentami innych niż określone w lit. a) lat studiów są realizowane wyłącznie w trybie zdalnym,

2) w okresie od 17 października do 15 listopada 2020 r. zajęcia ze studentami wszystkich lat studiów są realizowane:

a) w trybie zdalnym – za wyjątkiem zajęć, o których mowa w lit. b),

b) w trybie stacjonarnym na terenie Akademii – zajęcia indywidualne i zajęcia w małych grupach (do 4 osób łącznie z prowadzącymi zajęcia) po spełnieniu warunków określonych w niniejszym zarządzeniu.

 1. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do doktorantów i uczestników innych form kształcenia.

 

§ 3

 1. Zajęcia indywidualne oraz zajęcia w małych grupach (do 4 osób łącznie z prowadzącymi zajęcia) mogą być realizowane w trybie stacjonarnym na terenie Akademii w ramach bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów lub uczestników innych form kształcenia z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w Akademii.

 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym wyłącznie za zgodą osoby lub osób prowadzących zajęcia i za zgodą wszystkich studentów, doktorantów lub uczestników innych form kształcenia uczestniczących w zajęciach.

 3. Osoby prowadzące zajęcia składają zgodę na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym na terenie Akademii za pośrednictwem poczty służbowej AMKL na adres sekretariat.dns@amkl.edu.pl w terminie do 30 września 2020 r. Wzór zgody osoby prowadzącej zajęcia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 4. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia składają zgodę na prowadzenie określonych zajęć w trybie stacjonarnym elektronicznie na adres mailowy sekretariat.dns@amkl.edu.pl w terminie do 30 września 2020 r. Wzór zgody studenta, doktoranta i uczestnika innych form kształcenia na udział w zajęciach określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 5. Zobowiązuje się Dziekanów, kierowników studiów podyplomowych, kierowników studiów doktoranckich, Dyrektora Szkoły Doktorskiej i kierowników innych form kształcenia do poinformowania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na podlegających im kierunkach studiów i formach kształcenia do dnia 15 września 2020 r. o możliwości prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, w trybie stacjonarnym na terenie Akademii, warunkach prowadzenia tych zajęć i trybie składania zgody na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym.

 6. Zobowiązuje się Dział Nauczania i Spraw Studenckich do poinformowania studentów wszystkich kierunków studiów do dnia 15 września 2020 r. o możliwości udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, prowadzonych w trybie stacjonarnym na terenie Akademii, warunkach ich przeprowadzania i trybie składania zgody na udział w takich zajęciach.

 7. Dziekani, kierownicy studiów podyplomowych, kierownicy studiów doktoranckich i Dyrektor Szkoły Doktorskiej do dnia 18 września 2020 r. ustalą i opublikują na stronie internetowej Akademii wykaz zajęć zawierający informacje, które z zajęć prowadzone będą w trybie zdalnym i które z zajęć mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym na terenie Akademii.

 8. Dziekani, kierownicy studiów podyplomowych, kierownicy studiów doktoranckich i Dyrektor Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do opracowania planów zajęć z zastosowaniem zasady rotacyjności tj. ograniczenia do niezbędnego minimum przebywania znacznych ilości osób w tym samym czasie na terenie Akademii.

§ 4

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach na terenie Akademii i korzystające z infrastruktury Akademii zobowiązane są do spełniania warunków realizacji zajęć lub korzystania z infrastruktury Akademii związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w odrębnych zarządzeniach Rektora.

 2. Do prowadzenia zajęć i do udziału w zajęciach na terenie Akademii dopuszczone będą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, niezamieszkujące z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych oraz spełniające warunek, że wedle ich wiedzy w okresie 10 dni przed zajęciami nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

§ 5

 1. W przypadku zajęć innych niż prowadzone w trybie stacjonarnym na terenie Akademii nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów lub innej formy kształcenia albo programie kształcenia w szkole doktorskiej.

 2. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane w trybie zdalnym realizowane są w terminach wynikających z planu zajęć. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminach innych niż wynika to z planu zajęć. Decyzję w sprawie zmiany terminu przeprowadzania zajęć dydaktycznych podejmuje:

1) Dziekan – w przypadku form kształcenia, o których mowa w § 1 pkt 1- 2,

2) kierownik studiów podyplomowych – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 pkt 3,

3) kierownik studiów doktoranckich – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 pkt 4,

4) Dyrektor Szkoły Doktorskiej – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 pkt 5,

5) kierownik innej formy kształcenia – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 pkt 6.

§ 6

 1. Do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia, programie studiów albo programie kształcenia w szkole doktorskiej.

 2. Jeśli w terminie do końca pierwszego semestru roku akademickiego 2020/2021 r. nie będzie możliwości prowadzenia w Akademii określonych zajęć dydaktycznych, w uzasadnionych przypadkach:

1) za zgodą Dziekana i w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku form kształcenia, o których mowa w § 1 pkt 1-2,

2) za zgodą kierownika studiów podyplomowych i w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 pkt 3,

3) za zgodą kierownika studiów doktoranckich i w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 pkt 4,

4) za zgodą Dyrektora Szkoły Doktorskiej i w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 pkt 5.

– dopuszcza się możliwość realizacji do 20% punktów ECTS z semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

§ 7

 1. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w trybie zdalnym zobowiązany jest niezwłocznie ustalić sposób i formę realizacji zajęć oraz sposób i tryb uzyskania zaliczenia.

 2. O ustalonym sposobie i formie realizacji zajęć, sposobie i trybie uzyskania zaliczenia oraz innych istotnych okolicznościach z tym związanych, nauczyciel akademicki zobowiązany jest niezwłocznie poinformować studentów lub doktorantów albo uczestników innych form kształcenia za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się.

 3. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w trybie zdalnym zobowiązany jest również do przygotowania i udostępnienia lub wskazania studentom, doktorantom lub uczestnikom innych form kształcenia materiałów i źródeł niezbędnych do prawidłowego realizowania zajęć.

 4. Nauczyciel akademicki odpowiada za jakość przygotowanych i udostępnionych materiałów dydaktycznych, o których mowa w ust. 3

§ 8

 1. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia mają prawo uzyskać od nauczyciela akademickiego wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i realizacji zajęć przeprowadzanych w trybie zdalnym, w szczególności o sposobie i trybie realizacji zajęć i sposobie i trybie uzyskania zaliczenia.

 2. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia mają obowiązek zapoznania się z informacjami, o których mowa w ust. 1.

§ 9

1.  Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, w okresie, o którym mowa w § 1, sprawują:

1) w zakresie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – Dziekani,

2) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – kierownicy studiów podyplomowych,

3) w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich – kierownik studiów doktoranckich,

4) w zakresie kształcenia w Szkole Doktorskiej – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

5) w zakresie innych form kształcenia – właściwy kierownik formy kształcenia.

2.  W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 zobowiązane są monitorować proces przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a w szczególności sposób organizacji zajęć, stopień obciążenia studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia realizacją zleconych zadań, komunikację nauczyciela akademickiego ze studentami albo doktorantami oraz sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust.2.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r.

 

Zgoda

nauczyciela akademickiego/osoby prowadzącej zajęcia *

na prowadzenie zajęć indywidualnych/zajęć w małej grupie*  

(łącznie do 4 osób wraz z prowadzącymi zajęcia) w trybie stacjonarnym  

na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 

Wrocław, dnia ………

………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………

(stanowisko/ kierunek/ zakres/ rok studiów/ formy kształcenia)

 

Dziekan Wydziału …..……../

Kierownik …………………/

Dyrektor Szkoły Doktorskiej *

Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Wyrażam zgodę na prowadzenie zajęć indywidualnych/ zajęć w małej grupie (łącznie do 4 osób wraz z prowadzącymi zajęcia)* na terenie Akademii z przedmiotu ………………………na kierunku ………….. zakres ………….. ze studentami:

 1. …………………………………….

 2. …………………………………….

 3. …………………………………….

przy udziale innych osób zatrudnionych w Akademii tj. ………………………

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zajęć lub indywidualnego korzystania z infrastruktury uczelni zapewniających bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach lub korzystających z infrastruktury uczelni oraz z ograniczeniami, nakazami i zakazami obowiązującym w Akademii w związku z wystąpieniem stanu epidemii i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Deklaruję, że będę realizował zajęcia na terenie Akademii wyłącznie wtedy, gdy nie będą występowały u mnie objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, nie będę objęty kwarantanną lub izolacją, nie będę zamieszkiwał z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, spełniając warunek, że wedle mojej wiedzy w okresie 10 dni przed zajęciami nie miałem kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

…………………………….

Podpis

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r.

 

Zgoda

studenta/doktoranta/uczestnika innej formy kształcenia*

na udział w zajęciach indywidualnych/ zajęć w małej grupie*
(łącznie do 4 osób wraz z prowadzącymi zajęcia) prowadzonych w trybie stacjonarnym na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 

Wrocław, dnia ………

………………………..

(imię i nazwisko studenta, doktoranta, uczestnika innych form kształcenia)

…………………………

(stanowisko/ kierunek/ zakres/ rok studiów)

 

Dziekan Wydziału …..……../

Kierownik …………………/

Dyrektor Szkoły Doktorskiej*

Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach indywidualnych/ zajęciach w małej grupie (łącznie do 4 osób wraz z prowadzącymi zajęcia)* z przedmiotu ………………. z prowadzącym ……………………………..

na kierunku …………..

zakres …………..

prowadzonych na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zajęć lub indywidualnego korzystania z infrastruktury uczelni zapewniających bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach lub korzystających z infrastruktury uczelni oraz z ograniczeniami, nakazami i zakazami określonymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Deklaruję, że będę brał udział w zajęciach na terenie Akademii wyłącznie wtedy, gdy nie będą występowały u mnie objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, nie będę objęty kwarantanną lub izolacją, nie będę zamieszkiwał z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, spełniając warunek, że wedle mojej wiedzy w okresie 10 dni przed zajęciami nie miałem kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

…………………………….

Podpis

*niepotrzebne skreślić