Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...

PDFZarządzenie Nr 34/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 28 września 2020 r. (3,11MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 34/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 28 września 2020 r. (451,63KB)
 

 

Zarządzenie Nr 34/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 września 2020 r.

 

w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 28 września 2020 r.

 

               Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 z późn. zm. ) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 919) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

             Zarządzenie niniejsze określa zasady przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią” i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące od dnia 28 września 2020 r.

 

§ 2

 1. Wstęp na teren Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią” mają wyłącznie:

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne – wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,

2) studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia – wyłącznie w związku z udziałem w zajęciach i realizacją innych obowiązków dydaktycznych,

3) pozostali pracownicy Akademii,

4) inne osoby, które otrzymały zgodę na wejście  na teren Akademii.

 1. Do wejścia na teren Akademii i korzystania z infrastruktury Akademii dopuszczone mogą być wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych i nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych oraz wedle wiedzy których w okresie 10 dni przed zajęciami nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.
 2. Bezpośrednio po wejściu do budynków Akademii każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym – zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi przy wejściach do Akademii.
 3. Po wejściu na teren Akademii każda osoba jest zobowiązana do wpisania się na odpowiednią listę osób przebywających w Akademii. Przy wpisywaniu na listę zaleca się korzystanie z własnych długopisów.
 4. W ciągach komunikacyjnych i w innych miejscach ogólnodostępnych wszystkie osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 5. Na terenie Akademii, w tym w salach dydaktycznych, w których prowadzone są zajęcia, należy zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 1,5 metra oraz mieć zakryte usta i nos na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami, chyba że specyfika zajęć/ćwiczeń wymaga odsłonięcia ust lub nosa.
 6. W celu zapobieżenia tworzenia się większych skupisk ludzi na terenie Akademii, zaleca się załatwianie spraw online, telefonicznie lub umawianie wizyt na konkretny termin w celu odebrania i złożenia dokumentów. Ponadto zaleca się dokonywanie wszelkich rozliczeń pieniężnych z Akademią w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunków bankowych.

 

§ 3

Zasady udostępniania sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal

studentom, doktorantom i uczestnikom innych form kształcenia Akademii
do celów ćwiczeniowych

 1. Studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, mogą korzystać z wybranych sal i instrumentów Akademii do celów ćwiczeniowych po uzyskaniu zgody Prorektora ds. studenckich i dydaktyki na następujących zasadach:

1) sale i instrumenty udostępniane będą studentom, doktorantom oraz uczestnikom innych form kształcenia,  którzy złożą wniosek na adres sekretariat.dns@amkl.edu.pl, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia,

2) Rektor Akademii ustala i podaje do wiadomości studentów maksymalną liczbę zgód, która może być wydana w danym okresie.

 1. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki przed rozpoznaniem wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, może zasięgnąć opinii Samorządu Studenckiego lub Samorządu Doktorantów.
 2. Studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia obejmujących zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych tj.: gra na organach, klawesynie, perkusji, kontrabasie i harfie mogą korzystać z odpowiednich sal na cele ćwiczeniowe po opracowaniu przez osoby odpowiedzialne za sale, wyznaczone przez właściwych Dziekanów, harmonogramów korzystania z sal, które przekazane zostaną na adres sekretariat.dns@amkl.edu.pl.

 

§ 4

Zasady korzystania z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal

Podczas korzystania z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal zwanych dalej „salami” obowiązują odpowiednio zasady określone w Załączniku do Zarządzenia Nr 4/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rezerwacji i korzystania z sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz zasady następujące:

1) korzystanie z sal jest możliwe codziennie – od godz. 8.00 do 22.00, z wyłączeniem dni, w których wstęp na teren Akademii jest ograniczony,

2) przed wejściem do sali należy zdezynfekować ręce,

3) w sali mogą przebywać wyłącznie prowadzący zajęcia i uczestnicy zajęć lub ćwiczący student lub inne osoby określone we wniosku o zgodę na przeprowadzenie zajęć, pod warunkiem, że nie jest przekroczona maksymalna liczba osób określona w informacji wywieszonej przed wejściem do sali, z zastrzeżeniem, że w jednej sali mogą być prowadzone tylko jedne zajęcia, 

4) prowadzący zajęcia dokonuje rezerwacji sali w systemie rezerwacji sal lub u osoby odpowiedzialnej za salę zastrzeżoną, z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy zajęciami,

5) student, doktorant oraz uczestnik innej formy kształcenia może korzystać z wolnej sali ćwiczeniowej oraz z sali zastrzeżonej po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za salę zastrzeżoną, z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnym jej użyciem,

6) klucz do sali wydawany jest osobie rezerwującej salę lub studentowi lub doktorantowi korzystającemu z sali i zwracany przez tę samą osobę niezwłocznie po zakończeniu korzystania z sali. Bezpośrednie przekazywanie kluczy przez osoby korzystające z sali z pominięciem systemu elektronicznej rejestracji kluczy na recepcji jest zabronione,

7) do sal nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy,

8) podczas przebywania w sali obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, telefony komórkowe powinny pozostać w rzeczach osobistych studenta,

9) po każdej godzinie zajęć lub ćwiczeń oraz po ich zakończeniu prowadzący zajęcia i/lub student są zobowiązani do wywietrzenia sali,

10) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5

Zasady korzystania z Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 1. Biblioteka prowadzi usługi wypożyczeń dla wszystkich nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia Akademii.
 2. Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych są możliwe w godzinach otwarcia Wypożyczalni obowiązujących w czasie roku akademickiego.
 3. W Wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 4. Zamówienia na wypożyczenia należy składać poprzez katalog online z komputerów domowych. W przypadku nut, których opisów nie ma w katalogu online, prośby o wyszukanie ich w katalogu kartkowym i zamówienie na wypożyczenie należy kierować na adres e-mail magdalena.wiacek@amkl.edu.pl.
 5. Niedostępne dla użytkowników są katalogi kartkowe i komputery zlokalizowane w Wypożyczalni.
 6. Czytelnia jest dostępna dla nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia w godzinach otwarcia obowiązujących w czasie roku akademickiego. Dostępne są również dla czytelników stanowiska komputerowe
  i samoobsługowy skaner. W czasie przerw obowiązkowe jest wietrzenie Czytelni i dezynfekcja stanowisk pracy. W Czytelni może przebywać jednocześnie najwyżej 9 czytelników.
 7. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia korzystający z Biblioteki mogą przebywać na terenie Akademii wyłącznie w czasie realizacji wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych i pracy w Czytelni oraz
  w czasie niezbędnym do wejścia i opuszczenia terenu Akademii.
 8. Przed wejściem do Czytelni i do Wypożyczalni wszystkie osoby są zobowiązane do zdezynfekowania rąk preparatem dezynfekcyjnym udostępnionym przez Akademię.
 9. Na terenie Wypożyczalni i Czytelni należy zachować odstęp minimum 1,5 metra pomiędzy osobami oraz mieć zakryte usta i nos na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  koronawirusem SARS-CoV-2

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 członków społeczności akademickiej  i inne osoby obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren Akademii. Osoby takie powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej (ewentualnie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem SARS-CoV-2.
 2. Jeżeli osoba przebywająca na terenie Akademii wykazuje objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, należy niezwłocznie zawiadomić o tym pracownika Recepcji w budynku A. Pracownik Recepcji udostępnia osobie wydzielone pomieszczenie nr 205 F (izolatka), w którym osoba podejrzana o zakażenie może przebywać w izolacji do czasu opuszczenia Akademii.
 3. Osoba mająca objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a nie wyrażająca zgody na przebywanie w izolacji, zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia terenu Akademii.
 4. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby mającej objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), osoba ta powinna udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 5. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby mającej objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), osoba ta w miarę możliwości powinna samodzielnie wezwać pogotowie ratunkowe informując o podejrzeniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny (Infolinia NFZ 800 190 590.
  GIS 22 536 13 00). W innych przypadkach wezwania Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) dokonuje pracownik recepcji.
 6. Bezpośrednio po stwierdzeniu przebywania na terenie Akademii osoby podejrzewanej
  o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 ustala się pomieszczenia, w których przebywała ta osoba, celem niezwłocznego ich przewietrzenia i zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty etc.) i wdraża się dodatkowe procedury zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 7

            Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia i w zakresie w nim uregulowanym tracą moc zasady określone w Komunikatach Rektora Akademii:

 1. L.dz. 203/2020 z 19 maja 2020 r.,
 2. L.dz. 206/2020 z 21 maja 2020 r.,
 3. L.dz. 207/2020 z 21 maja 2020 r.,
 4. L.dz. 210/2020 z 22 maja 2020 r.,
 5. L.dz. 230/2020 z 29 maja 2020 r.,
 6. L.dz. 255/2020 z 1 czerwca 2020 r.,
 7. L.dz. 406/2020 z 14 lipca 2020 r.

 

§ 8

                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 28 września 2020 r.

 

 

 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 34/2020 Rektora Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 28 września 2020 r.

 

 

Wniosek o wyrażenie zgody

 na korzystanie z sali Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

(wzór)

 

Wrocław, dnia ………

………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………

(stanowisko/ kierunek/ zakres/ rok studiów)

 

 

Do

Prorektora ds. studenckich i dydaktyki

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na korzystanie z sali nr …… i instrumentu…………………………… do celów ćwiczeniowych.

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami indywidualnego korzystania z infrastruktury uczelni zapewniających bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach lub korzystających z infrastruktury uczelni oraz z ograniczeniami, nakazami i zakazami określonymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Deklaruję, że będę przebywał na terenie Akademii wyłącznie wtedy, gdy nie będą występowały u mnie objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, nie będę objęty kwarantanną lub izolacją i nie będę zamieszkiwał z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych i wedle mojej wiedzy w okresie 10 dni przed zajęciami nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

 

 

                       ……….………………..

                      podpis