Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 35-2020 Rektora Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 września 2020 r w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskac.pdf (403,01KB)
PDFZarządzenie Nr 35-2020 Rektora Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 września 2020 r w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w mo.pdf (849,15KB)

Zarządzenie Nr 35/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 września 2020 r.

 

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z poźn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracodawca zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli:
  • wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
  • pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy.
  1. Postanowienia niniejszego zarządzenia mają odpowiednie zastosowanie do soczewek kontaktowych, o ile ich zakup wynika z zalecenia lekarza.

 

§ 2

1. Pracodawca pokrywa koszty zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 300 złotych (słownie: trzysta złotych).

2. Pracodawca zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok na okres ważności badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, za wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, na podstawie wyników przeprowadzonych badań okulistycznych stwierdzi konieczność zapewnienia pracownikowi nowych okularów przed upływem tego terminu. Skierowanie na takie dodatkowe badanie lekarskie wydawane jest na wniosek pracownika.

 

 

§ 3

  1. Pracownik ubiegający się o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok składa do pracodawcy wniosek, którego wzór określa załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
  2. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest możliwy w przypadku spełnienia warunków określonych w § 1 niniejszego zarządzenia.
  3. Zwrot kosztów zakupu okularów następuje na podstawie dowodu zakupu przez pracownika Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu okularów korygujących wzrok tj. faktury VAT lub rachunku wystawionego na imię i nazwisko tego pracownika.

 

§ 4

W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, przyznanych przez pracodawcę pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 13/59/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2010 r.

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2020

Rektora Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 września 2020 r.

 

WNIOSEK

o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

(Wzór)

 

…………………………………

Pracownik

 

………………………………….

stanowisko

Kanclerz

Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego w kwocie…………………………………………

W załączeniu przedkładam:

  1. zaświadczenie lekarza medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych potwierdzające konieczność stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy monitorze ekranowym,
  2. oryginalny rachunek (faktura VAT) z dnia ………………………..potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok.

 

……..……………………………

        Podpis pracownika

 

 

Wniosek spełnia warunki określone w § 1 Zarządzenia nr 35/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Wniosek jest prawidłowy i zawiera wymagane dokumenty.

 

………............................................

          pieczątka i podpis inspektora BHP

 

Zatwierdzam do zwrotu Panu/Pani……………………………..…

 

………………………………………………………….

pieczątka i podpis Kanclerza Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu