Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opracowania ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

PDFZarządzenie Nr 40/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opracowania ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (1,48MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 40/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opracowania ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (858,61KB)
 

Zarządzenie Nr 40/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 28 września 2020 r.

 

          w sprawie opracowania ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

 

               Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. poz.1599 z późn. zm.) oraz zarządzenia z dnia 28 lipca 2020 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 46) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu opracowany zostanie ,,Plan operacyjny funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, zwany dalej „Planem operacyjnym”.

§ 2

1. W celu wykonania zadania określonego w § 1 powołuję Zespół Planistyczny, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1) Przewodniczący - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki – prof. Helena Tomaszek-Plewa;

2) Zastępca przewodniczącego – mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz;

3) Sekretarz: specjalista ds. obronnych – inż. Jan Deja;

4) Członkowie – osoby pełnomocne ds. planowania operacyjnego z poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych:

a) Wydziału I - Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – dr Adam Porębski;

b) Wydziału II - Instrumentalny – dr hab. Gracjan Szymczak;

c) Wydziału III - Wokalny – prof. dr hab. Bogdan Makal;

d) Wydziału IV - Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej – dr Agnieszka Zwierzycka;

e) Kierownik Działu Kadr – mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek,

f) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – inż. Jan Deja.

 

§ 3

1. Pracami Zespołu Planistycznego kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Do zadań Zespołu Planistycznego należy:

1) opracowanie harmonogramu prac Zespołu Planistycznego;

2) analiza otrzymanych wypisów z Planu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) dokonanie podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu;

4) opracowanie części zasadniczej, opisowej Planu operacyjnego zgodnie z:

a) wypisem z Planu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b) Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075: 2008.

3. Opracowanie załączników obligatoryjnych Planu operacyjnego:

1) załącznika C. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO);

2) załącznika D. Karta realizacji zadań operacyjnych (KRZO);

3) załącznika E Projektów aktów prawnych przewidzianych do wydania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa lub w czasie wojny.

4. Opracowanie załączników fakultatywnych Planu operacyjnego.

5. Ustalenie właściwych komórek organizacyjnych do realizacji zadań operacyjnych oraz przyporządkowanie im funkcji odpowiednio: koordynacyjnej, wykonawczej i współdziałającej w celu opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO) zgodnie z ustalonymi wzorami.

6. Uzgodnienie realizacji zadań operacyjnych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami.

7. Uzgodnienie Planu operacyjnego (poszczególnych części) z komórkami organizacyjnymi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

8. Uzgodnienie Planu operacyjnego z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego w MKiDN.

9. Przedłożenie Planu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia.

10. Po zatwierdzeniu Planu operacyjnego koordynacja opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO) zgodnie z TRZO.

 

§ 4

Sekretarz Zespołu-specjalista ds. obronnych

1. Sprawuje funkcje koordynującą w opracowaniu wszystkich części Planu operacyjnego.

2. Opracowuje harmonogram prac Zespołu planistycznego.

3. Przeprowadza szkolenia Zespołu planistycznego w zakresie metodyki opracowania Planu operacyjnego oraz wytycznych w tej sprawie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

4. Dokona podziału zadań operacyjnych do merytorycznego opracowania kart realizacji zadań operacyjnych.

5. Dokona uzgodnień planu z podmiotami wymienionymi w § 3 niniejszego zarządzenia.

6. Przygotuje część zasadniczą Planu operacyjnego wraz z załącznikami do zatwierdzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

Kierownik Działu Informatycznego wyznaczy pracownika w celu wsparcia technicznego niezbędnego do opracowania Planu operacyjnego.

§ 6

Zadania związane z planowaniem operacyjnym należy realizować w trybie niejawnym, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 7

Dokumenty opracowanego Planu operacyjnego przygotować do zatwierdzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 31. stycznia 2021 r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia… 2020 r. w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

 

HARMONOGRAM


prac Zespołu Planistycznego do opracowania ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny: (POF AM).

Lp.

Zadania

Wykonawca

Termin
realizacji

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Zespołu Planistycznego z zasad i procedur opracowania (POFAM)

 

Specjalista  ds. obronnych

 

30 września 2020 r.

 

2.

Dokonanie analizy wypisu  z Planu MKiDN

 

Członkowie Zespołu

 

do 16 października 2020 r.

 

3.

Dokonanie oceny zagrożenia dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w czasie kryzysu i wojny

 

Członkowie Zespołu

 

do 30 października

2020 r.

 

4.

Wypracowanie zamiaru realizacji zadań operacyjnych  
w poszczególnych sytuacjach planistycznych.

 

Członkowie Zespołu

 

 

do 15 listopada
2020 r.

 

5.

Opracowanie Tabeli Realizacji Zadań operacyjnych (TRZO).

 

Sekretarz Zespołu

 

do 15 listopada
2020 r.

 

6.

Uzgodnienia opracowania planu z podmiotami zewnętrznymi KWP we Wrocławiu, Dowódcą Garnizonu, Wydziałem Spraw Obronnych Miasta Wrocławia

Sekretarz Zespołu

do 25  listopada 2020 r.

 

 

 

1

2

3

4

5

7.

Uzgodnienia Planu
z wewnętrznymi komórkami organizacyjnym Akademii 
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

Sekretarz Zespołu

 

do 30    listopada
2020 r.

 

8.

Wykonywanie załączników
do Planu operacyjnego: projekty aktów normatywnych (zarządzeń)

Przewodniczący Zespołu
 

Sekretarz Zespołu

do 15 Grudnia

2020 r.

 

9.

Wykonanie techniczne Planu operacyjnego

Sekretarz Zespołu

do 10 stycznia 2021 r.

 

10.

Uzgodnienie Planu
z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego w MKiDN

Sekretarz Zespołu

 

do 10 stycznia 2021 r.

 

11.

Podpisanie Planu operacyjnego przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

luty
2021 r.

 

 

12.

Określenia dla koordynatorów
i realizatorów zadań operacyjnych do opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO)

 

Członkowie zespołu

luty
2021 r.

 

13.

Wydanie druków KRZO
do wykonania

Specjalista ds. obronnych

marzec
2021 r.

 

14.

 

Opracowanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO)

 

realizatorzy zadań operacyjnych

czerwiec
2021 r.