Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji ...

PDFZarządzenie Nr 43/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu (513,92KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 43/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu (2,59MB)
 

Zarządzenie Nr 43/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2019  Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy  o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu, w ten sposób, iż załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 1 października 2020 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w  sprawie określenia składu zespołu projektowego do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz zadań osób wchodzących w skład tego zespołu.

.

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO i ZADANIA JEGO CZŁONKÓW

do realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu

 „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

I. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ POD WZGLĘDEM ADMINISTRACYJNYM I ROZLICZENIOWYM

Kierownik projektu: mgr inż. Danuta Koprowska – Pasieka – Kanclerz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 • ustalanie podziału prac w projekcie;
 • zarządzanie zespołem projektowym;
 • nadzór nad wydatkowaniem środków;
 • zatwierdzanie regulaminów i wzorów dokumentów;
 • zatwierdzanie sprawozdań okresowych;
 • podejmowanie bieżących decyzji.

 

 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ ZADAŃ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM

 

Osoba odpowiedzialna

Zakres odpowiedzialności lub funkcja

Opis zakresu prac

 

dr hab. Olga Ksenicz

 

Koordynator Zadania nr 1

 • koordynacja prac i nadzór nad uruchomieniem nowego zakresu (dawniej specjalności) pn. „Śpiew historyczny” na kierunku Wokalistyka (studia II stopnia)
 • ustalenie (w porozumieniu z Dziekanem) programu i planów nowego zakresu (dawniej specjalności) pn. „Śpiew historyczny” na kierunku Wokalistyka (studia II stopnia)
 • weryfikacja zgodności uzyskanych efektów uczenia się z polską ramą kwalifikacji;
 • określenie kompetencji absolwenta;
 • rekomendowanie wykładowców i nadzór nad ich pracą;
 • udział w części merytorycznej zamówień publicznych dot. Zadania 1 (zebranie ofert, oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia);
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zadania 1 pod względem merytorycznym;
 • przekazywanie koordynatorowi administracyjnemu informacji do sprawozdań okresowych (w części merytorycznej);
 • współpraca z koordynatorem administracyjnym przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
 • inne prace związane z zakresem merytorycznym Zadania 1.

mgr inż. Kamil Biedrzycki

Koordynator Zadania nr 2  w zakresie warsztatów z produkcji muzycznej z elementami realizacji dźwięku

 • ustalenie zakresu bilansu kompetencji dla uczestników projektu we współpracy z pozostałymi koordynatorami Zadania 2;
 • udział w części merytorycznej zamówień publicznych dot. Zadania 2, w części dot. produkcji muzycznej z elementami realizacji dźwięku (zebranie ofert, oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia);
 • ustalenie zasad realizacji szkoleń (harmonogram szkoleń, nadzór nad kwalifikowalnością uczestników);
 • rekrutacja uczestników;
 • nadzór nad przebiegiem szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych;
 • kontakt z ekspertami prowadzącymi warsztaty i szkolenia;
 • monitorowanie karier w kontekście wskaźników określonych dla projektu;
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zadania 2 (w części dot. produkcji muzycznej) pod względem merytorycznym;
 • przekazywanie informacji koordynatorowi administracyjnemu do sprawozdań okresowych (w części merytorycznej);
 • współpraca z koordynatorem administracyjnym przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
 • inne prace związane z zakresem merytorycznym Zadania 2.

mgr Joanna Marszałek

Koordynator Zadania nr 2  w zakresie warsztatów z  organizacji i produkcji wydarzeń artystycznych

 • ustalenie zakresu bilansu kompetencji dla uczestników projektu we współpracy z pozostałymi koordynatorami Zadania 2;
 • udział w części merytorycznej zamówień publicznych dot. Zadania 2 w części dot. organizacji i produkcji wydarzeń artystycznych (zebranie ofert, oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia);
 • ustalenie zasad realizacji szkoleń (harmonogram szkoleń, nadzór nad kwalifikowalnością uczestników);
 • rekrutacja uczestników;
 • nadzór nad przebiegiem szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych;
 • kontakt z ekspertami prowadzącymi warsztaty;
 • monitorowanie karier w kontekście wskaźników określonych dla projektu;
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zadania 2 (w części dot. produkcji wydarzeń artystycznych) pod względem merytorycznym;
 • przekazywanie informacji koordynatorowi administracyjnemu do sprawozdań okresowych (w części merytorycznej);
 • współpraca z koordynatorem administracyjnym przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
 • inne prace związane z zakresem merytorycznym Zadania 2.

mgr Irena Wolniewska

Koordynator Zadania nr 2  w zakresie szkoleń z przedsiębiorczości i szkoleń z praw autorskich

 • ustalenie zakresu bilansu kompetencji dla uczestników projektu we współpracy z pozostałymi koordynatorami Zadania 2;
 • udział w części merytorycznej zamówień publicznych dot. Zadania 2, w części dot. szkoleń z przedsiębiorczości i szkoleń z praw autorskich (zebranie ofert, oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia);
 • ustalenie zasad realizacji szkoleń (harmonogram szkoleń, nadzór nad kwalifikowalnością uczestników);
 • rekrutacja uczestników;
 • nadzór nad przebiegiem szkoleń i warsztatów;
 • kontakt z ekspertami prowadzącymi warsztaty i szkolenia;
 • monitorowanie karier w kontekście wskaźników określonych dla projektu;
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zadania 2 (szkoleń z przedsiębiorczości i szkoleń z praw autorskich) pod względem merytorycznym;
 • przekazywanie informacji koordynatorowi administracyjnemu do sprawozdań okresowych (w części merytorycznej);
 • współpraca z koordynatorem administracyjnym przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
 • inne prace związane z zakresem merytorycznym Zadania 2.

mgr inż. Łucja Hartleb

 

Koordynator Zadania nr 3  

 • ustalenie szczegółowej listy i formy szkoleń/studiów podyplomowych dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej;
 • ustalenie zasad realizacji szkoleń (harmonogram szkoleń, nadzór nad kwalifikowalnością uczestników);
 • rekrutacja uczestników;
 • nadzór nad przebiegiem szkoleń;
 • kontakt z ekspertami prowadzącymi szkolenia;
 • monitorowanie karier w kontekście wskaźników określonych dla projektu;
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zadania 3 pod względem merytorycznym;
 • przekazywanie informacji koordynatorowi administracyjnemu do sprawozdań okresowych (w części merytorycznej);
 • współpraca z koordynatorem administracyjnym przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
 • inne prace związane z zakresem merytorycznym Zadania 3.

Adam Tomal

Koordynator Zadania nr 4  

 • określenie harmonogramu prac i szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez poszczególne komórki uczelni w związku z wdrożeniem narzędzi informatycznych;
 • udział w części merytorycznej zamówień publicznych dot. Zadania 4 (zebranie ofert, oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia);
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zadań 4 pod względem merytorycznym;
 • przekazywanie koordynatorowi administracyjnemu informacji do sprawozdań okresowych (w części merytorycznej);
 • współpraca z koordynatorem administracyjnym przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;
 • inne prace związane z zakresem merytorycznym Zadania 4.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ ZADAŃ POD WZGLĘDEM ADMINISTRACYJNYM I ROZLICZENIOWYM

Osoba odpowiedzialna

Zakres odpowiedzialności lub funkcja

Opis zakresu prac

Tomasz Bąkowski

Koordynator administracyjny

 • nadzór nad rekrutacją uczestników prowadzoną przez koordynatorów realizujących zadania;
 • opracowanie formularzy/dokumentacji we współpracy z koordynatorami zadań;
 • opracowanie raportów podsumowujących we współpracy z koordynatorami zadań;
 • działania informacyjno-promocyjne projektu.

Monitoring projektu

 • monitoring i pomiar wskaźników realizacji projektu;
 • prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z zasadami realizacji projektów z EFS i wytycznymi wydatków;
 • obsługa systemu SL 2014;
 • kontakt z IP;
 • udział w kontrolach projektu.

Obsługa finansowa projektu

 • obsługa finansowa projektu;
 • monitoring wydatków;
 • sprawozdawczość pod względem finansowym projektu;
 • składanie wniosków o płatność;
 • współpraca z księgowością.