Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych ...

PDFZarządzenie Nr 44/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r. (603,24KB)
 

Zarządzenie Nr 44/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 października 2020 r.

 

            w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r.

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) i § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

          Zmienia się Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r. w ten sposób, że w  § 9 po ust. 2 dodaje się
ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

„3. W  uzasadnionych przypadkach Dziekani Wydziałów, kierownicy studiów podyplomowych, kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej i kierownicy innych form kształcenia, po uzyskaniu zgody Rektora,  mogą zmienić formę prowadzenia wybranych lub wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w jednostce organizacyjnej z formy stacjonarnej na zdalną na czas określony bądź do odwołania.

4.   Informacje o zmianach formy prowadzenia zajęć przekazywane są niezwłocznie prowadzącym zajęcia  oraz odpowiednio studentom, doktorantom i uczestnikom innych form kształcenia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 9 października 2020 r.