Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ...

PDFZarządzenie Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,83MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (326,06KB)
 

Zarządzenie Nr 46/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 14 października 2020 r.

 

          w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

           Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) i § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

          Niniejsze zarządzenie określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r., w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią” w ramach:

1) studiów pierwszego stopnia,

2) studiów drugiego stopnia,

3) studiów podyplomowych,

4) studiów doktoranckich,

5) kształcenia w Szkole Doktorskiej,

6) innych form kształcenia.

 

§ 2

W okresie, o którym mowa w § 1, zajęcia dydaktyczne ze studentami wszystkich lat i wszystkich kierunków studiów, doktorantami i uczestnikami innych form kształcenia Akademii są realizowane wyłącznie w trybie zdalnym.

§ 3

1. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów lub innej formy kształcenia albo programie kształcenia w szkole doktorskiej.

2. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane w trybie zdalnym realizowane są w terminach wynikających z planu zajęć. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminach innych niż wynika to z planu zajęć. Decyzję w sprawie zmiany terminu przeprowadzania zajęć dydaktycznych podejmuje:

1) właściwy Dziekan – w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia,

2) kierownik studiów podyplomowych – w przypadku studiów podyplomowych,

3) kierownik studiów doktoranckich – w przypadku studiów doktoranckich,

4) Dyrektor Szkoły Doktorskiej – w przypadku formy kształcenia w Szkole Doktorskiej,

5) kierownik innej formy kształcenia – w przypadku innych form kształcenia.

§ 4

1. Do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia, programie studiów albo programie kształcenia w Szkole Doktorskiej.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących, że w terminie do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 r. nie będzie możliwości przeprowadzenia w Akademii określonych zajęć dydaktycznych dopuszcza się możliwość realizacji do 20% punktów ECTS z semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

1) za zgodą Dziekana wydanej w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia,

2) za zgodą kierownika studiów podyplomowych wydanej w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów podyplomowych,

3) za zgodą kierownika studiów doktoranckich wydanej w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów doktoranckich,

4) za zgodą Dyrektora Szkoły Doktorskiej wydanej w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku kształcenia w Szkole Doktorskiej,

5) za zgodą kierownika innej formy kształcenia wydanej w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku innych form kształcenia.

§ 5

1. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym zobowiązana jest niezwłocznie ustalić sposób i formę realizacji zajęć oraz sposób i tryb uzyskania zaliczenia.

2. O ustalonym sposobie i formie realizacji zajęć, sposobie i trybie uzyskania zaliczenia oraz innych istotnych okolicznościach z tym związanych, osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest niezwłocznie poinformować studentów lub doktorantów albo uczestników innych form kształcenia za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się.

3. Osoba prowadząca zajęcia w trybie zdalnym zobowiązana jest również do przygotowania i udostępnienia lub wskazania studentom, doktorantom lub uczestnikom innych form kształcenia materiałów i źródeł niezbędnych do prawidłowego realizowania zajęć.

4. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne odpowiada za jakość przygotowanych i udostępnionych materiałów dydaktycznych, o których mowa w ust. 3.

5. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym zobowiązana jest do sporządzenia wykazu zajęć przeprowadzonych w trybie zdalnym i przekazania go w formie elektronicznej (podpisany skan) lub papierowej do Działu Nauczania i Spraw Studenckich do dnia 5 listopada 2020 r. Wzór wykazu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

6. Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich przekazuje wykazy, o których mowa w ust. 5 właściwym Dziekanom, kierownikom studiów podyplomowych, kierownikom studiów doktoranckich i Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej i kierownikom innych form kształcenia do dnia 10 listopada 2020 r.

§ 6

1. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia mają prawo uzyskać od osoby prowadzącej zajęcia wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i realizacji zajęć przeprowadzanych w trybie zdalnym, w szczególności o sposobie i trybie realizacji zajęć i sposobie i trybie uzyskania zaliczenia.

2. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia mają obowiązek zapoznania się z informacjami, o których mowa w ust. 1.

 

§ 7

1.  Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym sprawują:

1) w zakresie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – Dziekani,

2) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – kierownicy studiów podyplomowych,

3) w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich – kierownik studiów doktoranckich,

4) w zakresie kształcenia w Szkole Doktorskiej – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

5) w zakresie innych form kształcenia – właściwy kierownik formy kształcenia.

2.  W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 zobowiązane są monitorować proces przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a w szczególności sposób organizacji zajęć, stopień obciążenia studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia, realizację zleconych zadań, komunikację osoby prowadzącej zajęcia ze studentami albo doktorantami oraz sposób realizacji obowiązków, o których mowa w § 5 ust.2 i 5.

§ 8

        Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 1 października do 15 listopada 2020 r.

§ 9

        Wykonanie zarządzenia powierzam P.T. Dziekanom, kierownikom studiów podyplomowych, kierownikom innych form kształcenia, kierownikom studiów doktoranckich i Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 10

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 14 października 2020 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

Wykaz zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w trybie zdalnym

na Wydziale ………………../Studiach Podyplomowych/
Szkole Doktorskiej/Studium Pedagogicznym*

w okresie od 19 października do 31 października 2020 roku

 

 

………………………..

(imię i nazwisko)

 

…………………………

(stanowisko)

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Student/ doktorant/ uczestnik/ grupa

Data/ godzina/

Czas trwania zajęć

Środki komunikacji:

Platforma Meet (M)/ Inne (I)

Informacje dodatkowe

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ……………………………………………………

                                     (data, podpis)

 

*niepotrzebne skreślić